Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse, pleje og vedligehold og fornyelse

(Til menighedsråd, provstiudvalg, GiasCenter, stiftsadministrationer m.v.)

I medfør af § 9, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juni 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 1250 af 18. december 2012, og i medfør af § 12, stk. 5 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, fastsættes:

Erhvervelse og/eller fornyelse af gravstedsret

§ 1. Gravstedsbrev udarbejdes i et originaleksemplar med én kopi. Originaleksemplaret udleveres til indehaveren af gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede. Kopien opbevares af kirkegårdsadministrationen. Regning for erhvervelse sendes sammen med gravstedsbrevet til indehaveren af gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede.

Stk. 2. Fornyelse af brugsret over gravsted sker ved at indgå en ny aftale. Regning for fornyelse sendes til indehaveren af gravstedsretten sammen med gravstedsbrevet.

Stk. 3. Forlængelse af brugsret følger de regler, der gælder for erhvervelse af brugsret.

Stk. 4. I tilfælde af flytning af urne eller kiste tilbagebetales det resterende beløb for gravstedsaftalen til indehaveren af gravstedsretten.

Arbejdsgang for GravstedsIndberetningAftaleSystem (GIAS)

§ 2. Når menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen overtager pleje og vedligeholdelse af et gravsted for en flerårig periode, skal der indgås en aftale herom. Denne aftale skal oprettes/registreres i GIAS.

Stk. 2. Som grundlag for aftalen udfærdiges et tilbud, som angivet i GIAS brugervejledningen, der findes på folkekirkens Digitale Arbejdsplads (DAP). Tilbuddet accepteres ved indbetaling af vedligeholdelsesbeløbet.

Stk. 3. Menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser, som har indgået aftale om indtastning i GIAS med f.eks. et stift eller en anden kirkegård (operatør), skal udfærdige udkast til tilbud på den blanket, som operatøren fremsender til kirkegården.

Stk. 4. Når vedligeholdelsesbeløbet er indbetalt, registreres dette i GiasCenter, som fremsender kvittering til indbetaleren samt meddeler kirkegården, at aftalen træder i kraft.

Stk. 5. Såfremt vedligeholdelsesbeløbet ikke er indbetalt senest på den anførte frist, bortfalder tilbuddet.

Øvrige ydelser

§ 3. Ved overtagelse af vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for op til ét år gælder, at mundtligt indgåede aftaler efterfølgende bekræftes skriftligt over for indehaveren af gravstedsretten (eventuelt sammen med udsendelse af regning). Aftalen fornys hvert år forud for påbegyndelsen af aftaleperioden med oplysning om de aktuelle takster.

Stk. 2. Der udfærdiges regning på alle ydelser vedrørende begravelser, bisættelser og gravsteder – uanset beløbets størrelse. Regninger for etårige vedligeholdelsesaftaler udsendes en eller to gange årligt efter vedligeholdelsesperiodens udløb. Forudbetaling kan kræves

§ 4. Regninger for andre ydelser såsom gravkastning, urnenedsættelser, anlæg eller omlægning af gravsted, pyntning af kirke, der ikke indgår i ét eller flerårig vedligeholdelsesaftale m.v. udsendes senest én måned efter arbejdets udførelse.

Manglende betalinger

§ 5. Ved manglende betalinger for aftaler efter § 3 og § 4 tager menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen stilling til, om fordringerne skal overgives til retslig inkasso, eller om afskrivning af udestående beløb, som er uerholdelige, skal ske. Beslutning om afskrivning af tilgodehavender påføres regningskopien, og attesteres af menighedsrådets kasserer.

Ikrafttræden

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 22 af 19. april 2007 om betaling for gravstedserhvervelse, vedligehold og fornyelse.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. februar 2013

Klaus Kerrn-Jespersen