Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.)

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 1240 af 18. december 2012 om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 2, 30 og 32, og § 2 i lov nr. 1240 af 18. december 2012 om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.) sættes i kraft.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 304 af 26. marts 2010 om jordbrugskommissioner mv. ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. februar 2013

Mette Gjerskov

/ Louise Piester