Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Præmie, løntilskud og bonus
Kapitel 2 Beregning, ansøgning og udbetaling
Kapitel 3 Forskellige bestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere

I medfør af § 15 c, stk. 5, og § 15 d, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011, som ændret ved lov nr. 1347 af 21. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Præmie, løntilskud og bonus

§ 1. Ret til præmie, og bonus i forbindelse med prøvetid og til løntilskud har samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra Julemærkefonden og visse religiøse samfund, der er fritaget for bidragspligt til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 2. Der ydes præmie og bonus for indgåede uddannelsesaftaler inden for følgende uddannelser:

1) Godkendte uddannelser i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

2) Uddannelser, der er sidestillet med godkendte uddannelser i henhold til lov om erhvervsuddannelser, hvilket for tiden er erhvervsfiskeruddannelsen, farmakonomuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen.

§ 3. Det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at uddannelsesaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Stk. 2. En arbejdsgiver er berettiget til præmie og bonus ved indgåelse af følgende typer af uddannelsesaftaler, eller hvad der svarer hertil, inden for de i § 2 nævnte uddannelser:

1) uddannelsesaftaler, hvor virksomhed og elev indgår en aftale, der omfatter hele uddannelsesforløbet,

2) restuddannelsesaftaler med elever, der fx har været i skolepraktik eller i afbrudt uddannelsesforhold,

3) kombinationsaftaler, hvor to eller flere virksomheder tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb for en elev,

4) korte uddannelsesaftaler, der omfatter mindst en skoleperiode og en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb,

5) delaftaler med elever i skolepraktik, og

6) ny mesterlæreaftaler.

Stk. 3. Det er uden betydning for retten til præmie, løntilskud og bonus, om arbejdsgiveren modtager helt eller delvist løntilskud fra anden side end AUB.

Stk. 4. Der ydes ikke præmie og bonus for uddannelsesaftaler med elever, der på datoen for uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Stk. 5. Der ydes ikke præmie og bonus for udenlandske elever, der ikke opfylder betingelserne i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 4. En arbejdsgiver er berettiget til løntilskud i de første 7 måneder af praktikaftalen med elever, i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Det er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at der foreligger en skriftlig praktikaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Der ydes ikke løntilskud for praktikaftaler med elever, der på datoen for praktikaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Kapitel 2

Beregning, ansøgning og udbetaling

§ 5. Præmien i prøvetiden udgør 2.800 kr. for hver 30 kalenderdage eleven er i praktik. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan højst udbetale præmie for 3 x 30 dage pr. elevansættelse. Den første 30 dages periode regnes fra uddannelsesaftalens begyndelse. Præmien for den sidste 30 dages periode udbetales efter prøvetidens udløb. Præmien udbetales månedsvis bagud.

Stk. 2. Der udbetales kun præmie for en 30 dages periode, hvis uddannelsesaftalen ikke er ophørt inden periodens udløb.

Stk. 3. Skoleperioder i prøvetiden indgår ikke i opgørelsen af en 30 dages periode.

Stk. 4. Er prøvetiden forlænget efter aftale mellem aftaleparterne på grund af sygdom eller andet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, udbetales præmien for den sidste 30 dages periode, efter prøvetidens udløb.

Stk. 5. Ved kombinationsaftaler udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag præmie til den arbejdsgiver, der har uddannelsesansvaret for eleven på tidspunktet for udbetalingen af præmien.

§ 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler en bonus, hvis uddannelsesaftalen, jf. § 3, fortsat er i kraft efter prøvetidens udløb.

Stk. 2. Bonus udgør 24.600 kr. pr. elev og udbetales i fire lige store rater. Raterne udbetales tidligst henholdsvis 90 dage, 180 dage, 270 dage og 630 dage efter prøvetidens udløb. For alle udbetalingerne gælder, at uddannelsesaftalen fortsat skal være i kraft på det tidspunkt, hvor bonus kan udbetales.

Stk. 3. Ved kombinationsaftaler udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bonus til den arbejdsgiver, der har uddannelsesansvaret for eleven på tidspunktet for udbetalingen af bonus.

§ 7. For elever, som har praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., udbetales løntilskud i de første 7 måneder af praktikaftalen. Tilskuddet udgør 14 kr. i timen for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

§ 8. Præmie, løntilskud og bonus udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiver. Ansøgning sker via ATP’s hjemmeside.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal ved ansøgning om præmie og bonus oplyse, om aftalen er indgået i perioden 1. juni 2009 til 4. november 2009, om aftalen er indgået i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010, om aftalen er indgået i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012, eller om aftalen er indgået den 1. januar 2013 eller senere, om eleven har været på skoleophold i prøvetiden og i givet fald hvor længe, om prøvetiden er forlænget efter aftale mellem uddannelsesaftalens parter og i givet fald hvor meget, og om uddannelsesaftalen fortsat er i kraft på tidspunktet, hvor præmie og bonus kan udbetales, jf. § 5, stk. 2 og § 6, stk. 2. Ved ansøgning om præmie og bonus for uddannelsesaftaler indgået i perioden 1. juni 2009 til 31. december 2012, skal arbejdsgiver oplyse, om eleven er fyldt 25 år og udløser tilskud til arbejdsgiveren i henhold til bestemmelserne om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer over 25 år, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved valg af bonus for uddannelsesaftaler indgået i perioden 5. november 2009 til 15. november 2010 skal arbejdsgiver oplyse, om prøvetiden er udløbet den 15. november 2010.

Stk. 3. Arbejdsgivere skal ved ansøgning om løntilskud fremsende kopi af praktikaftalen.

Stk. 4. Ved skoleophold i prøvetiden beregner Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 30 dages perioderne på grundlag af oplysninger fra arbejdsgiverne om antallet af skoledage inden for perioden. Arbejdsgiver kan først ansøge om præmie, når en 30 dages periode er afsluttet.

Kapitel 3

Forskellige bestemmelser

§ 9. Arbejdsgiver skal ansøge om præmie, løntilskud og bonus senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

§ 10. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§ 11. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013 og finder anvendelse på de uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der indgås i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013.

§ 13. Bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til arbejdsgivere ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på uddannelsesaftaler og praktikaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, jf. § 7, stk. 3 og 4, i lov nr. 1347 af 21. december 2012. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på uddannelsesaftaler indgået i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, hvis prøvetiden ikke var udløbet den 15. november 2010, jf. dog stk. 2, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Stk. 2. For uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, og hvor prøvetiden var udløbet den 15. november 2010, samt for uddannelsesaftaler indgået i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, hvor prøvetiden ikke var udløbet den 15. november 2010, og arbejdsgiveren vælger udbetaling af bonus med højst 32.000 kr., jf. § 3, stk. 3 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010, finder § 6 i bekendtgørelse nr. 115 af 27. januar 2010 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til arbejdsgivere fortsat anvendelse, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 677 af 30. juni 2009 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til arbejdsgivere finder fortsat anvendelse for uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der er indgået i perioden fra den 1. juni 2009 til og med 4. november 2009, jf. § 3, stk. 6, nr. 1, i lov nr. 1218 af 14. december 2009.

Stk. 4. Præmie, løntilskud og bonus for uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der indgås i perioden fra 1. juni 2009 til og med 31. december 2013, udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren, når denne har ansøgt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag herom senest et år efter, at arbejdsgiveren blev berettiget til disse ydelser, jf. § 7, stk. 3 og 4, i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 30. januar 2013

Ole Bonde Larsen

/ Henrik Gade Jepsen