Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

I medfør af § 3 B, stk. 8, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 591 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Når betingelserne i skattekontrollovens § 3 B, stk. 8 er opfyldt, kan SKAT pålægge en virksomhed at indsende en erklæring fra en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven, om virksomhedens indsendte dokumentation.

Stk. 2. Virksomhedens dokumentation skal vise, hvordan priser og vilkår for koncerninterne transaktioner er fastsat og skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Virksomhedens dokumentation skal udarbejdes i overensstemmelse med:

1) ligningslovens § 2,

2) skattekontrollovens § 3 B,

3) bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner og

4) OECD’s Transfer Pricing Guidelines.

§ 2. Revisor skal i henhold til § 1, stk. 1, afgive en erklæring om, hvorvidt revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at den transfer pricing-dokumentation, som er indsendt til SKAT, ikke giver et retvisende billede af virksomhedens fastsættelse af priser og vilkår for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med § 1, stk. 2.

§ 3. En skabelon for erklæringen, som revisor kan anvende, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Erklæringen afgives i henhold til erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser om andre erklæringer med sikkerhed.

§ 4. Revisorerklæringen kan udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

§ 5. Revisorerklæringen skal indsendes til SKAT senest 90 dage efter pålæggets datering.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

SKAT, den 8. februar 2013

Jesper Rønnow Simonsen

/ Lisbeth Rasmussen


Bilag 1

Den uafhængige revisors erklæring om virksomhedens transfer pricing dokumentation

(jf. bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing)

   
Indkomstår:
CVR nr.:
Virksomhedens navn:
Virksomhedens adresse:

 
Til ledelsen
 
(Identifikation af TP-dokumentationen, der omfattes af revisors erklæring, samt oplysning om anvendt begrebsramme, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. )
 
Revisors ansvar og det udførte arbejde
 
Vores ansvar er, på basis af vores arbejde, at udtrykke en konklusion om ovennævnte virksomheds TP-dokumentation (Herefter følger en beskrivelse af det udførte arbejde).
 
 
 
 
Forbehold
 
Grundlag for konklusion med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion
 
 
 
 
Konklusion
 
Konklusion med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion
 
 
 
 
Supplerende oplysninger om TP-dokumentation
 
 
 
 
 
Supplerende oplysninger om det udførte arbejde
 
 
 
 
Dato på revisors erklæring:
 
Revisionsvirksomhedens navn:
 
 
Revisors underskrift:
 
Revisors navn og titel: