Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012

1. Indledning

I henhold til § 18, stk. 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 har uddannelsessøgende læger, der har gennemført eller påbegyndt undervisningsstilling i 1996-uddannelsesordningen, ret til at færdiggøre uddannelsen efter denne ordning.

Af § 5 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 af 3. juli 1996 fremgår det, at uddannelsen efter denne ordning (1996-ordningen) skal være afsluttet senest 8 år efter påbegyndt undervisningsstilling i grundspecialer og senest 11 år efter i grenspecialer. Retten til at færdiggøre uddannelsen efter 1996-uddannelsesordningen ophører således med udgangen af 2012. For intern medicinske og kirurgiske grenspecialer med udgangen af 2015, hvorefter uafsluttede forløb efter konkret vurdering meritvurderes til afsluttende uddannelse efter 2003-uddannelsesordningen.

2. Fortsat anvendelse af gennemført introduktionsuddannelse efter 1996-bestemmelserne.

Uddannelsessøgende læger, der har gennemført og fået godkendt et introduktionsforløb under 1996-uddannelsesordningen er fortsat kvalificerede til at søge og gennemføre hoveduddannelsen efter 2003-uddannelsesordningen under følgende betingelser:

Introduktionsstillingen skal være gennemført i enkeltstillingsklassificeret eller ad-hoc klassificeret ansættelse

Ansættelser gennemført under uddannelsesbestemmelser forud for 1996-ordningen, godkendes ikke som introduktion

Hvis et speciales introduktionsuddannelse i 1996-uddannelsen er på mere end 12 måneder skal introduktionsuddannelsen være fuldt gennemført og godkendt, for at gælde ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb efter 2003-bestemmelserne. Godkendte klassificerede ansættelsesforløb på 6 måneder og derover, der ikke tilsammen opfylder kravet om færdiggjort introduktion, meritvurderes til 2003-introduktion efter gældende regler for merit.

Uddannelsessøgende læger, der anvender gennemført eller meritoverført introduktionsuddannelse fra 1996-ordningen med henblik på at søge 2003-hoveduddannelse, skal have gennemført kursus i klinisk vejledning inden hoveduddannelsesforløbet påbegyndes.

For at sikre, at uddannelsessøgende læger kan færdiggøre uddannelsen som beskrevet, kan de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ad hoc klassificere uddannelsesstillinger til brug for supplering af introduktionsuddannelse efter merit for delvis gennemført introduktionsuddannelse i henhold til 1996-bestemmelserne og til færdiggørelse af grenspecialeuddannelse i det intern medicinske eller kirurgiske område i henhold til 1996-uddannelsesordningen. Forudsætningen for, at en stilling kan ad hoc klassificeres er, at den hertil gældende målbeskrivelse for specialet kan opfyldes.

3. Særlige overgangsbestemmelser, gældende til udgangen af 2015

For læger, der færdiggør grenspeciallægeuddannelsen efter 1996- uddannelsesordningen, gælder nedenstående overgangsbestemmelser for de enkelte specialer:

   
grenspeciale
Reduktion/bortfald af uddannelseskrav
- hepatologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- hæmatologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- infektionsmedicin
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- kardiologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse, hvis den krævede 1. reservelægeansættelse sker i en integreret afdeling
- medicinsk allergologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- medicinsk endokrinologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- medicinsk gastroenterologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- nefrologi
Bortfald af krav om laboratorieuddannelse. Bortfald af krav om ansættelse i urologisk afdeling. *
- reumatologi
bortfald af krav om laboratorieuddannelse
- thoraxkirurgi
bortfald af krav om kardiologisk laboratorieuddannelse*
- urologi
bortfald af krav om ansættelse i nefrologisk afdeling. *
   
* Erstattes af kursus eller fokuseret ophold, i det omfang dette er krævet i hoveduddannelsesforløb efter 2003-bestemmelserne.
   

Læger, der færdiggør uddannelse i et grenspeciale efter 1996-ordningen kan indtil udgangen af 2015 medregne ansættelser i uklassificerede stillinger gennemført efter påbegyndelsen af undervisningsstillingen på baggrund af følgende krav til dokumentation:

Dokumentation for, at vejledning og supervision har fundet sted som i samtidige klassificerede stillinger

Dokumentation for, at målopfyldelse har fundet sted som i samtidige klassificerede stillinger på samme niveau

At fraværet i ansættelsen ikke har oversteget 10 %

4. Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra 8. februar 2013, samtidig ophæves vejledning 9526 af 30. oktober 2012 om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med ordningens ophør pr. 31. december 2012

Sundhedsstyrelsen, den 19. februar 2013

Birte Obel

/ Susanne Vinther Nielsen