Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kost i danske skibe1)

I medfør af § 55, stk. 1, § 65, stk. 1, og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og lov nr. 251 af 30. marts 2011, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på danske handelsskibe. Ved handelsskibe forstås ethvert skib uanset anvendelse og fartsområde, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

§ 2. Kosten i danske skibe skal være sammensat på en sådan måde, at det nødvendige indhold af såvel proteiner, fedt og kulhydrater som af vitaminer, mineraler og salte tilgodeses.

Stk. 2. Kosten skal være varieret mest muligt og fremtræde indbydende.

Stk. 3. Kostens sammensætning skal afpasses efter de klimatiske forhold.

Stk. 4. Der skal i så vid udstrækning som muligt anvendes friske råvarer. Dybfrosne råvarer kan i denne sammenhæng anses for sidestillet med friske råvarer.

Stk. 5. Kosten skal tilberedes og serveres under forsvarlige hygiejniske forhold.

§ 3. Drikkevandet i danske skibe skal være af tilstrækkelig kvalitet og tilgængeligt i en tilstrækkelig mængde i forhold til størrelsen af besætningen om bord.

§ 4. Kosten skal fordeles på tre hovedmåltider og et eller flere mellemmåltider. Kosten skal tilbydes i et sådant omfang, at alle om bord kan blive mætte.

§ 5. Kostens sammensætning skal afpasses efter de søfarendes religiøse overbevisning og kulturelle baggrund.

§ 6. Kosten om bord skal være gratis for den søfarende under udmønstringsperioden.

Stk. 2. Det kan aftales mellem parterne, at retten til gratis kost kan opfyldes ved udbetaling af et kompenserende kostpengebeløb.

§ 7. Skibsføreren er forpligtiget til at sikre, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse bliver opfyldt.

§ 8. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 5, § 3, § 4 og § 6 straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 547 af 18. juni 2004 om kost i danske skibe.

Søfartsstyrelsen, den 11. februar 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30-50.