Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari1)

I medfør af § 61 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., uanset skibenes anvendelse og fartsområder, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat som bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. Rederen eller arbejdsgiveren yder erstatning til de ansatte for tab eller beskadigelse af deres ejendele om bord. I de tilfælde hvor rederen er en anden end arbejdsgiveren, påhviler forpligtelsen til at yde erstatning tillige rederen. Beskadigelsen af ejendelene skal være en følge af skibets forlis, sørøveri, brand eller andet havari, der rammer skibet.

Stk. 2. Er den ansatte død, når erstatningen udbetales, tilfalder beløbet boet eller arvingerne.

§ 3. Erstatningen ydes i mangel af aftale om betaling af et højere beløb med følgende maksimumbeløb:

1) Skibsførere 44.700 kr.

2) Maskinchefer og overstyrmænd 37.000 kr.

3) Øvrige styrmænd, maskinmestre samt hovmestre 28.700 kr.

4) Andre søfarende 24.700 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erstatningsbeløb, der svarer til et nettoprisindeks med januar = 100, reguleres i overensstemmelse med det på forlistidspunktet senest offentliggjorte nettoprisindeks.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen offentliggør årligt på sin hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk de regulerede erstatningsbeløb gældende 1. januar.

Stk. 4. De i stk. 1, jf. stk. 2, nævnte beløb nedsættes med 50 pct., hvis den ansatte ikke har sit ophold om bord.

§ 4. Har rederen i forbindelse med et skibs forlis eller kondemnation ydet en ansat nødvendig beklædning efter reglen i lovens § 19, stk. 2, fradrages udgifterne hertil i den erstatning, der tilkommer den ansatte efter de foranstående bestemmelser, jf. herved lovens § 61, stk. 3.

§ 5. Har en ansat bevisligt mistet bøger, bærbar computer, værktøj eller lignende, som den pågældende har bragt med om bord til brug i tjenesten, tilkommer der vedkommende særlig erstatning. Medmindre andet er aftalt, beregnes erstatningsbeløbet til genstandens anskaffelsesværdi på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013 og har virkning for beregningen af erstatning til de ansatte for ejendele, der er gået tabt den 20. august 2013 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 442 af 10. juni 1991 om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari.

Søfartsstyrelsen, den 6. februar 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30-50.