Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK)

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for miljøteknologi er at kvalificere den uddannede til at kunne varetage arbejde af teknisk faglig karakter inden for miljøområdet i forbindelse med produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, kontrol, forvaltning og formidling i såvel private som offentlige virksomheder samt varetage kommunikative opgaver inden for rådgivning, forvaltning og formidling på det miljøteknologiske område.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for miljøteknologi giver den uddannede ret til at anvende titlen miljøteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Environmental Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Environmental Technology.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 80 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Miljøforståelse.

2) Prøvetagning og laboratorieteknik.

3) Miljøteknologi.

4) Virksomhedens interne og eksterne miljø.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og har virkning for studerende, der er påbegyndt uddannelsen den 1. august 2012 eller senere.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 18. februar 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en miljøteknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har

1) viden om kemiske og biologiske forhold i naturlige og menneskeskabte miljøer,

2) viden om principperne for prøveudtagning og analyse samt forståelse for sammenhængen herimellem,

3) viden om og forståelse for miljøteknologiske principper for behandling af spildevand, affald og luft og

4) viden om og forståelse for principperne for et godt arbejdsmiljø, incl. organisering, samarbejdsformer, økonomi og samspil med omverdenen.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) redegøre for væsentlige kemiske reaktioner i naturlige og menneskeskabte miljøer,

2) gennemføre en miljøteknisk undersøgelse, herunder anvende instruktioner og manualer inden for miljøområdet,

3) anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft,

4) formidle principperne bag affaldsbehandling og -håndtering,

5) anvende dele af miljølovgivningen på praktiske forhold,

6) kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold,

7) dokumentere og formidle forløbet af sammensatte miljøteknologiske udredninger, incl. økonomiske overvejelser og

8) lede mindre grupper, herunder varetage miljøledelse i mindre virksomheder og organisationer.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) anvende viden og færdigheder til at forstå miljøteknologiske problemstillinger,

2) selvstændigt planlægge, udføre, dokumentere og vurdere miljøteknologiske opgaver på en faglig korrekt måde, herunder anvende kildekritik i forbindelse med indsamling af data,

3) indgå i samarbejde med andre faggrupper om løsning af driftsopgaver med en professionel tilgang,

4) deltage i problemformulering og problemløsning af udviklingsbaserede miljøteknologiske projekter i såvel studiemæssige som arbejdsmæssige sammenhænge,

5) tilegne sig ny viden om natur- og miljøforhold,

6) tilegne sig ny viden inden for relevant miljølovgivning og

7) tilegne sig ny viden inden for rensemetoder og affaldshåndtering.