Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 a Påbud
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte

Herved bekendtgøres lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte med de ændringer, der følger af § 26 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, § 1 i lov nr. 295 af 30. april 2003, § 3 i lov nr. 1562 af 20. december 2006 og § 4 i lov nr. 500 af 12. juni 2009.

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med drægtige søer og gylte, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved so forstås et hundyr efter første faring.

Stk. 2. Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri1) kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver om forsvarlig behandling af drægtige søer og gylte og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 4. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af drægtige søer og gylte.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 5. Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller aflastningsstier.

§ 6. Når søer holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1) Hvis der holdes til og med 17 søer, skal der for de

a) første 4 søer være mindst 2,80 m2 pr. so,

c) næstfølgende 6 søer være mindst 2,20 m2 pr. so og

d) efterfølgende 7 søer være mindst 2,00 m2 pr. so.

2) Hvis der holdes mellem 18 og 39 søer, skal der være mindst 2,25 m 2 pr. so.

3) Hvis der holdes 40 eller flere søer, skal der være mindst 2,025 m 2 pr. so.

Stk. 2. Når gylte holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1) For de første 10 gylte skal der være mindst 1,90 m2 pr. gylt.

2) For de næstfølgende 10 gylte skal der være mindst 1,70 m 2 pr. gylt.

3) For hver yderligere gylt skal der være mindst 1,50 m2 pr. gylt.

Stk. 3. I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 m.

§ 7. Hvor drægtige søer og gylte holdes i enkeltdyrsbokse i de første fire uger efter løbning, skal der være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant. Boksene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.

§ 7 a. Hvis drægtige søer og gylte holdes i individuelle stier eller aflastningsstier, jf. § 5, 2. pkt., skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I en aflastningssti må der anbringes indtil tre dyr. Hver individuel sti eller aflastningssti skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

Stk. 2. I de stier, som er nævnt i stk. 1, og i de løsdriftssystemer, som er nævnt i § 6, skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse.

§ 8. For drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

§ 9. Drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

§ 9 a. Drægtige søer og gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge.

Kapitel 2 a

Påbud

§ 9 b. Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2. Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter2). Klage over afgørelser skal indgives, senest 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagecentret kan i særlige tilfælde behandle en klage, selv om klagen er indgivet efter fristens udløb. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevareministeriets Klagecenter træffer anden afgørelse.

Stk. 5. Fødevareministerietes Klagecenters afgørelse efter stk. 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Straf

§ 10. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 5-9 a eller undlader at efterkomme et påbud efter § 9 b, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Ved hold af drægtige søer og gylte i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 5-7 og 9 nævnte krav dog senest være opfyldt den 1. januar 2013, mens de i § 8 nævnte krav senest skal være opfyldt den 1. januar 2014.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 433 af 31. maj 2000 er trådt i kraft den 1. juli 2000. Ved loven ændres § 10, stk. 1 og 2.


Lov nr. 295 af 30. april 2003 er trådt i kraft den 15. maj 2003. Ved loven ændres § 5, 2. pkt. og § 6, stk. 1. I § 6 indsættes et nyt stk. 2, hvorefter stk. 2-4, der bliver stk. 3-5 ophæves. § 7 ændres og § 7 a indsættes. § 9 ændres og § 9 a indsættes. § 11, stk. 2 ændres, og § 12, 2. pkt., ophæves. Loven har følgende i krafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2003.

Stk. 2. De krav, der følger af § 6, stk. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, 3. pkt., § 7 a, stk. 2, og § 9 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3, 6 og 7, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang på denne dato eller senere. Fra den 1. januar 2013 skal kravene være opfyldt for alle bedrifter.

Stk. 3. De krav, der følger af § 5, 2. pkt., § 7 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 9 a i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 6 og 8, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle bedrifter.

Stk. 4. For så vidt angår de krav, der følger af § 7 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder reglen i § 11, stk. 2, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 9.


Lov nr. 1562 af 20. december 2006 er trådt i kraft den 1. januar 2007. Ved loven ændres § 10, stk. 1.


Lov nr. 500 af 12. juni 2009 vedrører indsættelse af kapitel 2 a, og ændring af § 10, stk. 1. Ændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2009.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. marts 2013

Mette Gjerskov

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I § 3 i lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.

2) »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager« har ændret navn til: »Fødevareministeriets Klagecenter«. I lovbekendtgørelsen er § 9 b, stk. 4, er »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager« ændret til: »Fødevareministeriets Klagecenter« 2 steder, og »Sekretariatet« er ændret til »Klagecentret«. Herudover er »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers« ændret til: »Fødevareministeriets Klagecenters« i § 9 b, stk. 5.