Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 a Påbud
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin

Herved bekendtgøres lov nr. 104 af 14. februar 2000 med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 280 af 25. april 2001, § 2 i lov nr. 295 af 30. april 2003, § 2 i lov nr. 1562 af 20. december 2006 og § 5 i lov nr. 500 af 12. juni 2009.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med smågrise, avls- eller slagtesvin, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

Stk. 2. Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil indsættelse i løbeafdeling eller indtil slagtning

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 3. I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

Stk. 2. I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

§ 4. I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

§ 5. Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

§ 5 a. Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højst 2 timer.

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri1) kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af smågrise, avls- og slagtesvin og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 7. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin.

Kapitel 2 a

Påbud

§ 7 a. Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2. Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter2). Klage over afgørelser skal indgives, senest 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagecentret kan i særlige tilfælde behandle en klage, selv om klagen er indgivet efter fristens udløb. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevareministeriets Klagecenter træffer anden afgørelse.

Stk. 5. Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse efter stk. 4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

Kapitel 3

Straf

§ 8. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-5 a eller undlader at efterkomme et påbud efter § 7 a, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel i indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 5 træder i kraft den 15. maj 2003, og kravet skal være opfyldt for alle bedrifter fra denne dato.

Stk. 3. Ved hold af smågrise, avls- og slagtesvin i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 3 og 4 nævnte krav senest være opfyldt den 1. juli 2015.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Ved lov nr. 280 af 25. april 2001 ændres § 8, stk. 1 og 2. Ændringerne er trådt i kraft den 1. juli 2001.


Lov nr. 295 af 30. april 2003 er trådt i kraft den 15. maj 2003. Ved loven ændres § 5, § 9, stk. 2 og 3, og § 10.


Lov nr. 1562 af 20. december 2006 er trådt i kraft den 1. januar 2007. Ved loven indsættes § 5 a og § 8, stk. 1, ændres.


Lov nr. 500 af 12. juni 2009 er trådt i kraft den 1. juli 2009. Ved loven indsættes kapitel 2 a og § 8, stk. 1, ændret.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. marts 2013

Mette Gjerskov

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I § 6 i lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.

2) »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager« har ændret navn til: »Fødevareministeriets Klagecenter«. I lovbekendtgørelsens § 7 a, stk. 4, er »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager« 2 steder er ændret til »Fødevareministeriets Klagecenter« og »Sekretariatet« er ændret til »Klagecentret«. Herudover er »Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers« i § 7 a, stk. 5, ændret til: »Fødevareministeriets Klagecenters«.