Den fulde tekst
L 142
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 6/2 13
Fremsat skr 6/2 13
1.beh 22/2 13
Betænkning 23/5 13
2.beh 30/5 13
Lovf som vedt 3/6 13 Tillæg C
3.beh 3/6 13
Lov nr 635 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Martin Henriksen (DF), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at revisionsbestemmelsen vedrørende retsplejelovens § 786, stk. 4, ændres så justitsministeren fremsætter forslag om revision af bestemmelsen i folketingsåret 2014-15 i stedet for i folketingsåret 2012-13.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.