Den fulde tekst
L 143
Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 6/2 13
Fremsat skr 6/2 13
1.beh 22/2 13
Betænkning 16/4 13
2.beh 23/4 13
Lovf som vedt 25/4 13
3.beh 25/4 13
Lov nr 434 af 1. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Jacob Bjerregaard (S), Martin Henriksen (DF), Steen Gade (SF), Finn Sørensen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører, at straffen for ulovlig tvang til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed skærpes, hvorved sådanne religiøse vielser ligestilles med tvangsægteskaber i straffelovens forstand. Samtidig ændres udvisningsreglerne, så der kan ske udvisning uanset frihedsstraffens længde og uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet, hvis udlændingen har tvunget en anden til en religiøs vielse.
Herudover medfører loven, at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere m.fl., der foretager vielser (såvel borgerligt gyldige vielser som religiøse vielser uden borgerlig gyldighed), fremover tillige skal betinges af, at den pågældende har deltaget i undervisning om dansk familieret. Endelig ændres tilholdsreglerne, så de i højere grad målrettes situationer, hvor en person tvinges til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse.
Afstemning:
Vedtaget 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.