Den fulde tekst
L 135
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Lovf som fremsat 6/2 13
Fremsat skr 6/2 13
1.beh 19/2 13
Betænkning 16/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 28/5 13 Tillæg H
2.beh 28/5 13
Lovf som vedt 30/5 13
3.beh 30/5 13
Lov nr 641 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter bl.a. rammer for den fremtidige udbygning med kystnære havvindmøller, som forventes at ske ved udbud og med et økonomisk incitament til lokalt medejerskab. Endvidere reserveres en del af møllekapaciteten til forsøgsprojekter, som på sigt forventes at nedbringe produktionsomkostningerne til elektricitet fra havvindmølleparker. Endelig forhøjes støtten til overskudsproduktion af el fra nye husstandsvindmøller, så der gives en afregningspris på 2,50 kr. pr. kWh for vindmøller med en effekt på ind til 10 kW og 1,50 kr. på kWh for vindmøller med en effekt på over 10 kW.