Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte1)

Herved bekendtgøres lov nr. 390 af 28. maj 2003 om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte med de ændringer, der følger af lov nr. 314 af 30. april 2008.

§ 1. Det er forbudt erhvervsmæssigt at indføre, producere samt handle med andre skind fra hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris) end de pelsskind og pelsskindsprodukter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri1) kan meddele undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 og fastsætte nærmere regler herom.

§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder:

1) § 1, stk. 1, eller

2) artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.

Stk. 2. Forsøg på overtrædelser omfattet af stk. 1 kan straffes.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået forsætligt eller groft uagtsomt, kan straffen under skærpende omstændigheder stige til fængsel i 4 måneder.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 1, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde eller, under skærpende omstændigheder og når overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden2).

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 314 af 30. april 2008 er trådt i kraft den 31. december 2008. Ved loven ændres lovens titel, samt § 1, stk. 1 og § 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. marts 2013

Mette Gjerskov

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I § 1, stk. 1, og § 3 i lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.

2) Loven er trådt i kraft den 1. oktober 2003, jf. bekendtgørelse nr. 726 af 18. august 2003.