Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden

Herved bekendtgøres lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden med de ændringer, der følger af lov nr. 1351 af 21. december 2012.

§ 1. Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden er forbudt.

Stk. 2. Ved slagtning forstås aflivning af dyr med henblik på produktion af kød til konsum.

Stk. 3. Ved aflivning forstås i denne lov enhver metode, som medfører, at et dyr dør, og som ikke er omfattet af stk. 2.

§ 2. Det i § 1, stk. 1, nævnte slagteforbud gælder ikke, hvis der er tale om nødslagtning, hvor dyret aflives på bedriften, eller hvis dyret er blevet transporteret til et slagteri med henblik på slagtning.

Stk. 2. Slagtning i medfør af stk. 1 skal udføres af en dyrlæge eller af en person under dennes tilsyn.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om håndtering af fostre i forbindelse med slagtning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, jf. stk. 1.

§ 3. Det i § 1, stk. 1, nævnte aflivningsforbud gælder ikke, hvis

1) aflivningen sker ved intravenøs injektion af en for dyret dødelig dosis af bedøvelsesmiddel (barbiturater),

2) aflivningen sker som led i offentlig sygdomsbekæmpelse, eller

3) aflivningen sker i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Når dyr på grund af sygdom eller tilskadekomst skal aflives straks, kan den i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte fremgangsmåde fraviges i fornødent omfang.

§ 4. Overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1351 af 21. december 2012 er trådt i kraft 1. januar 2013. Ved loven ændres § 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. marts 2013

Mette Gjerskov

/ Birthe Schubart