Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R0305
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Notificerende myndigheder og notificerede organer
Kapitel 3 Udpegning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer
Kapitel 4 Koordinering af tekniske vurderingsorganer
Kapitel 5 Betaling, for ansøgning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer1)

I medfør af § 31, stk. 1, 3, 4 og 5, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Danmarks nationale akkrediteringsorgan (herefter benævnt DANAK) for de opgaver, som Energistyrelsen har delegeret til DANAK i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (herefter benævnt byggevareforordningen). Derudover finder bekendtgørelsen anvendelse på de juridiske personer som er etableret i Danmark, og som ønsker at blive udpeget og notificeret til at udføre 3. partskontrol med byggevarer i henhold til byggevareforordningen. Desuden finder bekendtgørelsen anvendelse på de juridiske personer, som er etableret i Danmark, og som ønsker at blive udpeget som teknisk vurderingsorgan i henhold til byggevareforordningen.

Kapitel 2

Notificerende myndigheder og notificerede organer

§ 2. Energistyrelsen udpeges som notificerende myndighed i Danmark, jf. byggevareforordningen artikel 40, stk. 1.

Stk. 2. I henhold til byggevareforordningen artikel 40, stk. 2 og 3, udpeges DANAK til at forestå de opgaver, som står beskrevet i byggevareforordningen artikel 39, artikel 40, stk. 1, artikel 48 og 50 om vurdering, notifikation og overvågning af notificerede organer.

Stk. 3. Ansøgning om udpegning og notifikation sendes til DANAK, jf. byggevareforordningen artikel 47, stk. 1 og 2. Der kan alene opnås notifikation på baggrund af en akkrediteringsattest.

§ 3. Energistyrelsen fører tilsyn med, at DANAK overholder kravene i byggevareforordningen artikel 40, stk. 3, og artikel 41. DANAK fremsender årligt en redegørelse, som beskriver, hvordan DANAK opfylder kravene i byggevareforordningen artikel 40, stk. 3 og artikel 41.

§ 4. Bekendtgørelse nr. 430 af 28. maj 2001 om DANAK’s priser (gebyrer) for akkreditering m.v. finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med de opgaver, som står beskrevet i § 2, stk. 2.

Kapitel 3

Udpegning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer

§ 5. Energistyrelsen delegerer til DANAK at forestå vurdering af ansøgninger om udpegning som teknisk vurderingsorgan i Danmark efter byggevareforordningen artikel 29 og 30. På baggrund af en indstilling fra DANAK om ansøgers opfyldelse af kravene i byggevareforordningen artikel 30 afgør Energistyrelsen, om ansøger kan udpeges som teknisk vurderingsorgan i Danmark.

Stk. 2. Ansøgning om udpegning som teknisk vurderingsorgan i Danmark indsendes til Energistyrelsen. Ansøger skal i ansøgningen angive, inden for hvilke produktområder, der ønskes udpegning, jf. byggevareforordningen artikel 29. På anmodning af Energistyrelsen vurderer DANAK, hvorvidt ansøger opfylder kravene i byggevareforordningen artikel 30, med henblik på, at Energistyrelsen i henhold til stk. 1, kan afgøre, hvorvidt ansøger kan udpeges som teknisk vurderingsorgan i Danmark.

Stk. 3. Energistyrelsen delegerer herudover til DANAK at forestå overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer i Danmark efter byggevareforordningen artikel 29. På baggrund af en indstilling fra DANAK afgør Energistyrelsen omfanget og hyppigheden af overvågning og evaluering.

Stk. 4. Såfremt DANAK vurderer, at kravene i byggevareforordningen artikel 30 ikke længere er opfyldt, jf. stk. 3, afgør Energistyrelsen på baggrund af en indstilling fra DANAK, om det tekniske vurderingsorgan fortsat kan være udpeget, jf. byggevareforordningen artikel 30, stk. 3.

Kapitel 4

Koordinering af tekniske vurderingsorganer

§ 6. Organer, som efter § 5, stk. 1, er blevet udpeget af Energistyrelsen som teknisk vurderingsorgan i Danmark, forpligtes til at være medlem af den organisation af tekniske vurderingsorganer, som er beskrevet i byggevareforordningen artikel 31, samt til at bidrage med såvel finansielle som menneskelige ressourcer til denne organisation.

Stk. 2. De organer, som er omfattet af stk. 1, skal årligt fremsende en afrapportering om opfyldelse af byggevareforordningen artikel 31, stk. 5, til Energistyrelsen.

Kapitel 5

Betaling, for ansøgning, overvågning og evaluering af tekniske vurderingsorganer

§ 7. Bekendtgørelse nr. 430 af 28. maj 2001 om DANAK’s priser (gebyrer) for akkreditering m.v. finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med de opgaver, som står beskrevet i byggevareforordningen artikel 29 og 30, herunder bilag IV, tabel 2, og for overvågning af at aktiviteterne opfylder byggevareforordningen artikel 30, og for udarbejdelse af rapport herom. Dette gælder både ved ansøgning og vurdering som teknisk vurderingsorgan, og ved efterfølgende overvågning, herunder i form af tilsynsbesøg.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 8. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af DANAK om notifikation i medfør af bekendtgørelsens § 2, stk. 2.

§ 9. Afgørelser truffet af DANAK i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 31, stk. 5.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den dag, afgørelsen er meddelt.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2 . Bekendtgørelse nr. 229 af 31. marts 2001 om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) ophæves den 1. juli 2013.

§ 11. Efter den 1. juli 2013 er det ikke muligt at opnå notifikation efter EF-direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer, men alene efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.

Stk. 2. Såfremt ansøgning om notifikation modtages inden den 1. juli 2013, skal denne behandles efter EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF).

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 26. februar 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011, om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.