Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

(Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, som ændret ved § 20 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Markedsmodningsfonden«.

2. § 1, stk. 1 og 2, affattes således:

»Erhvervs- og vækstministeren opretter en fond til markedsmodning.

Stk. 2. Fonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særlig i små og mellemstore virksomheder.«

3. § 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Bestyrelsens medlemmer skal besidde bred erhvervsmæssig indsigt og skal tilsammen have kompetencer inden for og viden om markedsmodning, kommercialisering, grøn omstilling og indkøbspolitik i den offentlige sektor og viden om design og andre kreative erhverv.«

4. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler herfor, herunder at sekretariatet i nærmere bestemt omfang kan afvise ansøgninger og meddele tilsagn.«

5. § 5, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

6. Overskriften før § 7 ophæves.

7. § 7 ophæves.

8. § 9 affattes således:

»§ 9. Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport gennem

1) markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser,

2) markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel og

3) markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

Stk. 2. Fonden fremmer de mål, der er nævnt i stk. 1, gennem bl.a.

1) tildeling af tilskud,

2) udstedelse af garantier,

3) støtte til prækommercielle indkøb,

4) indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde m.v. og

5) etablering af eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

Stk. 3. Regioner og kommuner kan medfinansiere de projekter, hvortil fonden tildeler midler.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om, at fondens bestyrelse som vilkår for tildeling af tilskud kan fastsætte, at tilskud i en periode på indtil 3 år fra udbetalingen kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, såfremt det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at generere en væsentlig højere økonomisk gevinst end forventet for tilskudsmodtageren.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering m.v.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. februar 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Annette Vilhelmsen