Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde
Kapitel 2 Forhyrings- og formidlingstjenestens certificering og forpligtelser
Kapitel 3 Søfartsstyrelsens certificering og kontrol
Kapitel 4 Klageregler
Kapitel 5 Særlige bestemmelser
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed1)

I medfør af § 8 b, stk. 2, § 65, stk. 3, § 66, nr. 2, litra b, § 70, stk. 1, og § 74 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005 om søfarendes ansættelsesforhold m.v., som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og lov nr. 251 af 30. marts 2011, og §§ 20 a og 20 b i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for private forhyrings- og formidlingstjenester i Danmark, hvis primære formål er at forhyre eller formidle arbejde til søfarende på handelsskibe, eller som forhyrer eller formidler arbejde til et betydeligt antal søfarende på handelsskibe.

Stk. 2. Ved et handelsskib forstås ethvert skib med undtagelse af krigsskibe, troppetransportskibe, fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 3. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt en forhyrings- og formidlingstjeneste er omfattet af stk. 1, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter høring af de relevante organisationer for søfarende og redere.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Privat forhyrings- og formidlingstjeneste for søfarende: Enhver privat person eller virksomhed, institution, bureau eller en anden organisation, der ikke er etableret i offentligt regi, og som beskæftiger sig med forhyring af søfarende eller formidling af søfarende til arbejde på handelsskibe.

2) Forhyring af søfarende: Indgåelse af ansættelsesaftale med en søfarende, som befuldmægtiget på en andens vegne.

3) Formidling af søfarende: Etablering af kontakt mellem en konkret søfarende uden job og en arbejdsgiver, der har et ledigt job på et handelsskib. Informationer om ledige job til søfarende på rederiers eller faglige organisationers hjemmesider, der har karakter af almindelige stillingsannoncer, anses ikke for formidlingstjeneste.

4) Søfarende: Enhver person, der er ansat, forhyret eller arbejder om bord på et handelsskib, og som ikke udelukkende arbejder ombord, mens skibet ligger i havn.

Kapitel 2

Forhyrings- og formidlingstjenestens certificering og forpligtelser

§ 3. En forhyrings- og formidlingstjeneste skal have gyldigt certifikat for at udøve sin virksomhed.

Stk. 2. Certifikatet udstedes af Søfartsstyrelsen eller den som styrelsens måtte bemyndige hertil. Det er gyldigt i 5 år, med mindre der af Søfartsstyrelsen fastsætter en kortere gyldighedsperiode.

Stk. 3. Det er en betingelse for opnåelse af certifikat efter stk. 1, at forhyrings- og formidlingstjenesten kan godtgøre over for Søfartsstyrelsen, at tjenesten har fastsat procedurer, der sikrer overholdelsen af de forpligtelser, der påhviler forhyrings- og formidlingstjenester efter §§ 4-8 og §§ 12-14, herunder procedurer til sikring af tilstedeværelsen af den nødvendige viden for at opfylde disse forpligtelser.

Stk. 4. Certifikatet bortfalder ved forhyrings- og formidlingstjenestens konkurs. Certifikatet kan tilbagekaldes ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne i §§ 4-8 eller §§ 12-14.

§ 4. En forhyrings- og formidlingstjeneste skal sikre, at den søfarende, der forhyres eller formidles til et handelsskib,

1) er kvalificeret og har de dokumenter, der er nødvendige for det arbejde, som den pågældende skal varetage om bord,

2) har den foreskrevne dokumentation for at være helbredsmæssigt egnet til det arbejde, som skal varetages om bord,

3) indgår en skriftlig ansættelsesaftale, der er i overensstemmelse med de gældende love og forskrifter i det land, hvis flag skibet fører,

4) informeres om sine rettigheder og forpligtelser i henhold til ansættelsesaftalen, herunder om arbejdsgiverens ansættelsespolitik,

5) har mulighed for at gennemgå ansættelsesaftalen senest ved underskrivelsen, og

6) får udleveret et underskrevet eksemplar af ansættelsesaftalen og af eventuelle kollektive overenskomster, der er en del af ansættelsesaftalen.

§ 5. Forhyrings- og formidlingstjenesten må hverken direkte eller indirekte, helt eller delvist kræve betaling af den søfarende, jf. dog stk. 2

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for udgifter til opfyldelse af flagstatens krav om sønæringsbeviser, andre tilsvarende beviser eller en evt. søfartsbog samt til udgifter til pas eller andre personlige rejsedokumenter med undtagelse af udgifter til nødvendigt visum.

§ 6. Forhyrings- og formidlingstjenesten har pligt til at stille finansiel sikkerhed til dækning af den søfarendes økonomiske tab som følge af tjenestens fejl og forsømmelser, samt for rederens eller i det omfang arbejdsgiveren er en anden end rederen, dennes manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til den søfarendes ansættelsesaftale. Den finansielle sikkerhed kan enten være en bankgaranti for virksomheden eller en forsikring tegnet af virksomheden hos et forsikringsselskab, der har tilladelse til at udøve denne form for forsikringsvirksomhed. Den finansielle sikkerhed skal mindst udgøre 5000 kr. pr. forhyret eller formidlet søfarende i det pågældende kalenderår.

Stk. 2. Ophører den finansielle sikkerhed, har den, som har tegnet sikkerheden, pligt til at meddele dette til Søfartsstyrelsen. Er der ikke stillet en ny sikkerhed, der afløser denne, skal den finansielle sikkerhed forsat dække økonomiske tab efter stk. 1. Kravet skal være rejst mod virksomheden senest 3 måneder efter, at Søfartsstyrelsen har fået meddelelse fra den, hvor sikkerheden er stillet, om at dækningen vil ophøre eller er ophørt på grund af misligholdelse eller opsigelse.

Stk. 3. Den, der stiller den finansielle sikkerhed, skal udstede et certifikat som dokumentation herfor, og forhyrings- og formidlingstjenesten skal sikre, at certifikatet slås op i virksomheden, hvor det er let tilgængeligt og synligt for de søfarende.

§ 7. Forhyrings- og formidlingstjenesten har pligt til at behandle klager vedrørende deres virksomhed, og skal på Søfartsstyrelsens anmodning indsende dokumenterne i en klagesag.

§ 8. Forhyrings- og formidlingstjenesten skal føre et register over alle søfarende, der er forhyret eller formidlet gennem tjenesten. Registret skal være til rådighed for kontrol af Søfartsstyrelsen eller andre som Søfartsstyrelsen måtte bemyndige hertil.

Kapitel 3

Søfartsstyrelsens certificering og kontrol

§ 9. Søfartsstyrelsen udsteder certifikater til forhyrings- og formidlingstjenester i Danmark, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan godkende, at klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner udsteder certifikater til private forhyrings- og formidlingstjenester i Danmark.

§ 10. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med private forhyrings- og formidlingstjenester i Danmark, der er certificeret af styrelsen.

Kapitel 4

Klageregler

§ 11. Klage over en certificeret privat forhyrings- og formidlingstjenestes virksomhed kan indbringes for Søfartsstyrelsen.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser

§ 12. En forhyrings- og formidlingstjeneste skal påse, at følgende opfyldes:

1) Den søfarende skal under enhver forhandling om forhyring eller formidling frit kunne vælge skib.

2) En reder eller en skibsfører skal have ret til frit at vælge sit mandskab.

3) At ansættelseskontrakten sikrer, at alle interesserede parter beskyttes.

§ 13. Forhyrings- og formidlingstjenesten skal påse, at rederen har stillet finansiel sikkerhed for de søfarendes hjemrejse.

§ 14. En forhyrings- og formidlingstjeneste må ikke anvende midler eller føre lister, der er egnet til at forhindre de søfarende i at få arbejde om bord.

§ 15. Betaling for certificering af Søfartsstyrelsen fastsættes efter Finansministeriets regler om gebyrberegning. Søfartsstyrelsen offentliggør det gældende gebyr på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk.

Kapitel 6

Straf

§ 16. Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 3, § 13 og § 14 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 120 af 2. marts 1973 om forhyringskontorernes virksomhed.

Søfartsstyrelsen, den 7. marts 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30-50.