Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 575 af 19. juni 2008 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1360 af 16. december 2011, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold indgives skriftligt til Sekretariatet for Ankenævnet for Søfartsforhold, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby, E-mail, anke@dma.dk.

Stk. 4. Søfartslægens afgørelse om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib, jf. bilag 1, afsnit nr. 1, 4 og 7, kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby, E-mail, sfs@dma.dk, der træffer afgørelse i sagen, eventuelt efter yderligere undersøgelse hos speciallæge.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Søfartsstyrelsen, den 13. februar 2013

Kasper Søgaard

/ Jørgen Løje