Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse
Kapitel 3 Grundlæggende kvalifikationer
Kapitel 4 Efteruddannelse
Kapitel 5 Chaufføruddannelsesbevis m.m.
Kapitel 6 Uddannelsessted
Kapitel 7 Uddannelsescentre
Kapitel 8 Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring
Kapitel 9 Klageadgang
Kapitel 10 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Emner fra afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003:
Bilag 2 Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003
Bilag 3 Fortegnelse over emner, der skal indgå i den i § 64 nævnte uddannelse (rødt kvalifikationsbevis)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport1)

I medfør af § 2, stk. 2, § 10, 2. pkt., § 16 c, § 16 d, § 17, stk. 1, nr. 2, og § 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, samt § 18, stk. 1, nr. 1 og 6, § 18 b, § 20, 2. pkt., § 22, stk. 1, nr. 2, og § 22, stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Fører og chauffør: Enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum.

2) Vejtransport: Al kørsel på vej, der er åben for offentlig adgang, med et til personbefordring eller godstransport bestemt køretøj i tom eller lastet stand.

3) Time og køretime: 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause.

4) Uddannelsescenter: En fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 og/eller efteruddannelse som anført i kapitel 4.

5) Rent privat kørsel: Al kørsel, der udføres af køretøjets registrerede bruger med dennes nærmeste familie. Tilsvarende gælder for førere, der hører til den registrerede brugers husstand.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter chauffører, som

1) er statsborgere i en medlemsstat indenfor Den Europæiske Union eller er statsborgere i andre lande og er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat indenfor Den Europæiske Union, og

2) udfører vejtransport på vej, der er åben for offentlig adgang, i Danmark med køretøjer, hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D eller D+E, som defineret i Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, eller et kørekort, der er anerkendt som ækvivalent.

§ 3. Bekendtgørelsens kapitel 8 omfatter førere af dansk indregistrerede busser, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring.

Undtagelser

§ 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke førere

1) af køretøjer, hvis højest tilladte hastighed ikke overstiger 45 km/t,

2) af køretøjer, der benyttes af eller er under kontrol af forsvaret, redningsberedskabet eller politiet,

3) af køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, eller som er nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er indsat i drift,

4) af køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer,

5) af køretøjer, der benyttes til køretimer med henblik på erhvervelse af kørekort i henhold til færdselsloven eller et chaufføruddannelsesbevis i henhold til denne bekendtgørelse,

6) af køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og godstransport i privat øjemed, jf. dog kapitel 8, eller

7) af køretøjer, der benyttes til transport af materiel eller udstyr, som skal anvendes under udøvelsen af førerens erhverv, forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.

Kapitel 2

Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse

§ 5. For at føre køretøj i overensstemmelse med § 2 skal chaufføren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Chauffører, der er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, og som er ved at gennemføre en uddannelse som nævnt i § 15 eller § 16 som et led i en erhvervsuddannelse godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, kan udføre indenlandsk godstransport eller personbefordring, selv om de pågældende endnu ikke har afsluttet uddannelsen og bestået de i § 15, stk. 4 og 5, nævnte prøver.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte chauffører skal opfylde alders- og erfaringskravene i bekendtgørelsen.

Godstransport

§ 6. Indehavere af det i § 15, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 18. år.

§ 7. Indehavere af det i § 16, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre

1) køretøjer af kørekortkategori C1 og C1+E fra det fyldte 18. år og

2) køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 21. år.

Personbefordring

§ 8. Indehavere af det i § 15, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre køretøjer af kørekortkategori D og D+E fra det fyldte 21. år.

§ 9. Indehavere af det i § 16, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre

1) køretøjer af kategori D1 og D1+E fra det fyldte 21. år,

2) køretøjer af kategori D og D+E ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke overstiger 50 km, fra det fyldte 21. år, og

3) køretøjer af kategori D og D+E fra det fyldte 23. år.

§ 10. Førere af dansk indregistrerede busser i indenlandsk personbefordring skal på strækninger, hvis radius er over 50 km fra bussens hjemsted, ud over de i § 8 og § 9 nævnte krav godtgøre, at de

1) i mindst et år har virket som førere af lastbiler, hvis største tilladte totalvægt er over 3.500 kg, eller

2) i mindst et år har virket som førere af busser, der benyttes til personbefordring på strækninger inden for en radius af 50 km fra bussens hjemsted.

§ 11. Førere af dansk indregistrerede busser i international personbefordring skal ud over de i § 8 og § 9 nævnte krav være fyldt 23 år samt godtgøre, at de i mindst to år sammenlagt har virket enten som førere af lastbiler, hvis største tilladte totalvægt er over 3.500 kg, eller som førere af busser.

Undtagelser på grund af tidligere erhvervede rettigheder

§ 12. Fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse er chauffører, der er i besiddelse af

1) et kørekort til en af kørekortkategorierne D1, D1+E, D eller D+E udstedt første gang før den 10. september 2008 eller

2) et kørekort til en af kørekortkategorierne C1, C1+E, C eller C+E udstedt første gang før den 10. september 2009.

Undtagelser i øvrigt

§ 13. Chauffører, der udfører godstransport, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 15, stk. 6, eller § 16, stk. 6, for en af de i § 6 eller § 7 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 6 og § 7. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 6 og § 7 overholdes.

§ 14. Chauffører, der udfører personbefordring, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 15, stk. 6, eller § 16, stk. 6, for en af de i § 8 eller § 9 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 8 og § 9. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 8 og § 9 overholdes.

Kapitel 3

Grundlæggende kvalifikationer

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

§ 15. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet »førstehjælp« skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Stk. 3. Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst 296 timer, herunder mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog § 17.

Stk. 4. Grunduddannelsen skal afsluttes med en skriftlig prøve (jf. § 20, stk. 1).

Stk. 5. En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring (jf. § 20, stk. 2).

Stk. 6. Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 7. Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden.

Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse

§ 16. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en intensiv grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2. Den intensive grunduddannelse skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet »førstehjælp« skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Stk. 3. Den intensive grunduddannelse skal have en varighed på mindst 148 timer, herunder mindst 10 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog § 17.

Stk. 4. Den intensive grunduddannelse skal afsluttes med en skriftlig prøve (jf. § 20, stk.1).

Stk. 5. En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring (jf. § 20, stk. 2).

Stk. 6. Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 7. Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden.

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde

§ 17. Chauffører, der udfører godstransport, som udvider eller ændrer deres aktiviteter for at udføre personbefordring eller omvendt, og som har opnået et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i § 15, stk. 6, eller § 16, stk. 6, skal ikke gentage de dele, der er fælles for de grundlæggende kvalifikationsuddannelser, men kun de dele, der er specifikke for de nye aktiviteter.

Stk. 2. For chauffører som anført i stk. 1 skal den grundlæggende kvalifikationsuddannelse (jf. § 15) alene have en varighed på mindst 74 timer, herunder mindst 5 individuelle køretimer.

Stk. 3. For chauffører som anført i stk. 1 skal den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse (jf. § 16) alene have en varighed på mindst 37 timer, herunder mindst 3 individuelle køretimer.

Individuelle køretimer

§ 18. Den, som får individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, behøver ikke være i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj.

Stk. 2. Hvis den, som får individuelle køretimer efter stk. 1, ikke er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, skal køretimerne foregå i overensstemmelse med reglerne for øvelseskørsel i færdselslovens § 64 samt relevante bestemmelser i bekendtgørelse om kørekort fastsat i medfør heraf. Undervisningen i de individuelle køretimer kan tidligst påbegyndes efter, at der er gennemført 9 praktiske kørelektioner, jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C)/til stor personbil (kategori D), med tilfredsstillende resultat.

§ 19. Individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal foregå under tilstedeværelse af en underviser ved et godkendt uddannelsescenter (jf. § 52).

Stk. 2. Individuelle køretimer efter denne bekendtgørelse kan ikke erstatte eller udskiftes med køreundervisning efter anden lovgivning.

Stk. 3. Højst 8 af de i § 15, stk. 3, anførte 20 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 4. Højst 4 af de i § 16, stk. 3, anførte 10 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 5. Højst 2 af de i § 17, stk. 2, anførte 5 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 6. Højst 2 af de i § 17, stk. 3, anførte 3 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 7. For chauffører, der skal udføre personbefordring, skal mindst 2 af de i § 15, stk. 3, anførte 20 køretimer, mindst 2 af de i § 16, stk. 3, anførte 10 køretimer, 2 af de i § 17, stk. 2, anførte 5 køretimer og 2 af de i § 17, stk. 3, anførte 3 køretimer foregå i en lang 3-akslet bus (minimum 13,5 m) på en godkendt lukket øvelsesplads eller et godkendt køreteknisk anlæg.

Stk. 8. De individuelle køretimer for chauffører, der skal udføre godstransport, skal gennemføres i køretøjer med en varieret belæsning fra 0 til 100 procent af teknisk tilladt totalvægt.

Stk. 9. Lektionsplanen, jf. § 15, stk. 7, og § 16, stk. 7, skal indeholde en oversigt over chaufførens individuelle køretimer med angivelse af, hvor og hvornår køretimen er gennemført samt hovedindholdet af køretimen. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hver enkelt køretime i oversigten med deres underskrifter bekræfte det oplyste.

Prøve

§ 20. Den i § 15, stk. 4, og § 16, stk. 4, anførte skriftlige prøve udarbejdes og tilrettelægges af Trafikstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 2. Den i § 15, stk. 5, og § 16, stk. 5, anførte praktiske prøve i lastsikring skal vare mindst 30 minutter og afholdes som en del af grunduddannelsen. Prøven bestås, hvis chaufføren udviser forståelse og evner for praktisk anvendelse af de grundlæggende regler for lastsikring, herunder kan surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold. Bedømmelsen foretages af underviseren.

Kapitel 4

Efteruddannelse

§ 21. Chauffører, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i § 15, stk. 6, og § 16, stk. 6, samt de chauffører, der er nævnt i § 12, skal gennemføre en efteruddannelse.

Stk. 2. Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af emnerne, som er anført på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Efteruddannelsen tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Stk. 3. Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst 5 dage (37 timer) hvert femte år. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Efteruddannelsen kan deles op i kurser af en varighed på 1 dag (mindst 7 sammenhængende timer). Den skal gennemføres inden for 12 måneder.

Stk. 4. Når efteruddannelsen er gennemført, udstedes et chaufføruddannelsesbevis herfor.

§ 22. 3 af de i § 21, stk. 3, anførte dage i efteruddannelsen skal omfatte ajourføringer inden for følgende emner:

1) Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid,

2) transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten,

3) Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Førstehjælp ved hjertestop med en varighed på 5½ time,

4) trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og

5) lastsikring (for chauffører, der udfører godstransport).

Stk. 2. De resterende 2 dage i efteruddannelsen skal bestå af kurser, der vælges frit blandt en række efteruddannelseskurser, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Liste over efteruddannelseskurser godkendt af Trafikstyrelsen fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte undervisning skal indeholde mindst 2 individuelle køretimer for hver deltager. Køretimerne kan foregå i en avanceret simulator.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte undervisning skal indeholde gennemgang af aktuelle regler samt praktisk lastsikring.

§ 23. Ved bedømmelse af, hvilke dele af efteruddannelsen der udestår for, at en chauffør har fuldført en efteruddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, medregnes kurser, som den pågældende har gennemført ved et uddannelsescenter godkendt efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsescentret skal føre optegnelser over en chaufførs deltagelse i efteruddannelseskurser. Optegnelserne skal opbevares i minimum 2 år og skal på forlangende forevises til Trafikstyrelsen. Uddannelsescentret skal efter anmodning fra en chauffør udlevere kopi af optegnelser, der vedrører denne.

Tidsfrister

§ 24. En chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for grundlæggende kvalifikationer, skal gennemføre sin første efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år, jf. § 33, stk. 1.

§ 25. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1, der har fødselsdato til og med den 24. , skal have gennemført efteruddannelse. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1, der har fødselsdato mellem den 25. og den 31. skal have gennemført efteruddannelse inden fristen i følgende tidsplan baseret på chaufførens fødselsdato:

   
Fødselsdato
Efteruddannelse skal være gennemført senest
25, 26 eller 27
30. juni 2013
28, 29, 30 eller 31
31. december 2013

Stk. 2. Chauffører, der er født før 10. september 1948, skal uanset fødselsdato have gennemført efteruddannelse senest den 31. december 2013.

§ 26. Chauffører, der udfører rutekørsel med personer, skal inden den 1. marts 2018 i forbindelse med efteruddannelse have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Stk. 2. Undtaget fra det i stk. 1 nævnte krav er chauffører, der har gennemført en grundlæggende uddannelse som nævnt i § 15 og § 16, der er påbegyndt efter den 1. marts 2013, og chauffører, der har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen »Befordring af bevægelseshæmmede« af 5 dages varighed eller arbejdsmarkedsuddannelserne »Introduktion til offentlig servicetrafik«, »Befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer« og »Befordring af fysisk handicappede passagerer« af i alt 5 dages varighed.

§ 27. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, der har fødselsdato til og med den 24. , skal have gennemført efteruddannelse. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, der har fødselsdato mellem den 19. og den 31. , skal have gennemført efteruddannelse inden fristen i følgende tidsplan baseret på chaufførens fødselsdato:

   
Fødselsdato
Efteruddannelse skal være gennemført senest
19, 20 eller 21
30. juni 2013
22, 23 eller 24
31. december 2013
25, 26 eller 27
30. juni 2014
28, 29, 30 eller 31
31. december 2014

Stk. 2. Chauffører, der er født før 10. september 1949, skal uanset fødselsdato have gennemført efteruddannelse senest den 31. december 2014.

§ 28. Chauffører, som ikke har gennemført den i denne bekendtgørelse foreskrevne efteruddannelse, skal for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring gennemføre en efteruddannelse.

§ 29. En chauffør, der har gennemført sin første efteruddannelse i henhold til § 24, § 25, § 27, § 28, § 30 eller § 31 og har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis efter § 21, stk. 4, skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år inden for chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode.

Undtagelser fra tidsfrister

§ 30. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1, der inden den 10. september 2008 har gennemført og bestået den afsluttende prøve på

1) faget »Grundlæggende kvalifikationsuddannelse« på en erhvervsuddannelse som buschauffør efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom,

2) arbejdsmarkedsuddannelsen »Personbefordring med bus« eller

3) arbejdsmarkedsuddannelsen »Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus«,

er ikke bundet af tidsplanen i § 25, men skal have gennemført den første efteruddannelse senest 5 år efter, at den afsluttende prøve er bestået.

§ 31. Chauffører som nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, der inden den 10. september 2009 har gennemført og bestået den afsluttende prøve på

1) faget »Grundlæggende kvalifikationsuddannelse« på en erhvervsuddannelse som godschauffør efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom,

2) arbejdsmarkedsuddannelsen »Godstransport med lastbil« eller

3) arbejdsmarkedsuddannelsen »Grundlæggende kvalifikationsbevis - lastbil«,

er ikke bundet af tidsplanen i § 27, men skal have gennemført den første efteruddannelse senest 5 år efter, at den afsluttende prøve er bestået.

§ 32. De i § 30 og § 31 nævnte chauffører skal under kørslen medbringe dokumentation fra uddannelsesstedet for, hvornår den afsluttende prøve er bestået.

Stk. 2. Dokumentationen skal forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Kapitel 5

Chaufføruddannelsesbevis m.m.

§ 33. Trafikstyrelsen skal, når betingelserne herfor er opfyldt i henhold til § 15, § 16 eller § 21, udstede et chaufføruddannelsesbevis til chaufføren. Chaufføruddannelsesbeviset udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 2. Chaufføruddannelsesbeviset udfærdiges i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, optrykt som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 34. Et chaufføruddannelsesbevis, der udstedes i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union, gælder i Danmark efter sit indhold.

§ 35. En chauffør, som ikke er statsborger i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret indenfor Den Europæiske Union, og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at have den uddannelse og de kvalifikationer, som foreskrives i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Chauffører, der udfører godstransport, skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. forordning (EF) nr. 484/2002.

Stk. 3. Chauffører, der udfører personbefordring, skal godtgøre dette ved forevisning af enten

1) kørekort efter EF-model med fællesskabskoden,

2) chaufføruddannelsesbevis eller

3) et nationalt bevis, som medlemsstaterne gensidigt anerkender på deres område.

Krav til at medføre bevis

§ 36. En chauffør, som udfører godstransport eller personbefordring, og som er omfattet af krav til erhvervelse af chaufføruddannelsesbevis, skal medbringe

1) chaufføruddannelsesbevis eller

2) anden form for bevis i overensstemmelse med § 35.

Stk. 2. Chauffører som nævnt i § 5, stk. 2, skal medbringe dokumentation fra uddannelsescentret for, at de pågældende er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Chauffører som nævnt i § 10 og § 11 skal medbringe dokumentation for, at erfaringskravet er opfyldt.

Stk. 4. Beviset og dokumentationen som nævnt i stk. 1 - 3 skal forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Udstedelse

§ 37. Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis indsendes elektronisk på et særligt skema til den af Trafikstyrelsen udpegede producent af chaufføruddannelsesbeviser gennem det uddannelsescenter, hvor chaufføren har gennemført den i § 15, § 16 eller § 21 nævnte uddannelse. Såfremt uddannelsen er gennemført på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen gennem det uddannelsescenter, hvor den sidste del af uddannelsen er gennemført.

Stk. 2. Den elektroniske ansøgning skal tillige omfatte ansøgerens scannede underskrift samt et vellignende fotografi i overensstemmelse med reglerne for fotografier til brug ved ansøgning om kørekort i bekendtgørelse om kørekort.

Stk. 3. Ved indgivelse af ansøgningen skal chaufføren over for uddannelsescentret forevise gyldigt, originalt kørekort. Det er en betingelse for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis, at chaufføren har kørekort til den pågældende køretøjskategori. Uddannelsesstedet skal opbevare kopi af kørekortet i mindst 2 år.

Stk. 4. Såfremt chaufføren ved afslutningen af den i § 15 eller § 16 nævnte uddannelse kun er i besiddelse af et midlertidigt kørekort, videresender uddannelsescentret først ansøgningen, når endeligt kørekort er udstedt. Til brug herfor skal chaufføren enten forevise det endelige kørekort over for uddannelsesstedet eller sende kopi af det endelige kørekorts for- og bagside til uddannelsescentret.

§ 38. Uddannelsescentret udsteder ved ansøgningens indsendelse et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til chaufføren med gyldighed i 14 dage.

Stk. 2. Chauffører som nævnt i § 37, stk. 4, kan i en periode på 2 måneder udføre kørsel på grundlag af et kursusbevis udstedt af uddannelsescentret.

§ 39. Er et chaufføruddannelsesbevis ødelagt eller bortkommet, indsendes ansøgning om erstatningsbevis til det uddannelsescenter, hvor uddannelsen er gennemført, eller til Trafikstyrelsen.

§ 40. Trafikstyrelsen udsteder efter ansøgning som nævnt i § 39 et chaufføruddannelsesbevis med samme udløbsdato som det bevis, der erstattes.

§ 41. For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 500 kr.

§ 42. Den af Trafikstyrelsen udpegede producent af chaufføruddannelsesbeviser træffer afgørelse om, hvorvidt kravene for udstedelse af et chaufføruddannelsesbevis er opfyldt.

Stk. 2. For så vidt angår kravet vedrørende gyldigt kørekort træffes afgørelse af uddannelsescentret.

Kapitel 6

Uddannelsessted

§ 43. En chauffør, som er dansk statsborger eller statsborger i en anden stat indenfor Den Europæiske Union, skal opnå de i kapitel 3 omhandlede grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis vedkommende har sin sædvanlige bopæl her i landet.

§ 44. En chauffør, som ikke er statsborger i en stat indenfor Den Europæiske Union, men som er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for Den Europæiske Union, skal for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis opnå de grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse er udstedt her i landet, eller hvis virksomheden er etableret her i landet.

§ 45. En chauffør skal følge den i kapitel 4 omhandlede efteruddannelse i det land inden for Den Europæiske Union, hvor den pågældende har sædvanlig bopæl, eller i det land inden for Den Europæiske Union, hvor den pågældende arbejder.

Kapitel 7

Uddannelsescentre

Ansøgning og godkendelse

§ 46. Uddannelsesaktivitet i forbindelse med de grundlæggende kvalifikationsuddannelser og efteruddannelse, jf. § 15, § 16 og § 21, kan alene drives med godkendelse fra Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles efter skriftlig ansøgning til et uddannelsescenter, som med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive uddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til uddannelse opfyldes.

Stk. 3. Den aktivitet, som et uddannelsescenter er godkendt til at drive, fremgår af godkendelsen.

Stk. 4. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen.

§ 47. En ansøgning om godkendelse efter § 46 indsendes til Trafikstyrelsen på et særligt skema og skal indeholde følgende:

1) Et passende kvalifikations- og uddannelsesprogram med angivelse af, hvilke kurser der udbydes, en undervisningsplan for hver af disse kurser og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt,

2) oplysninger om undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder,

3) oplysninger om undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, udstyr til praktikdelen og køretøjspark og

4) oplysninger om betingelser for deltagelse i undervisningen, herunder deltagerantal.

Stk. 2. Uddannelsescentre, der af Ministeriet for Børn og Undervisning er godkendt efter lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser til udbud af henholdsvis erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, anvender et særligt ansøgningsskema.

§ 48. Uddannelsescentre, der er omfattet af § 46, skal oplyse kursister om, at Trafikstyrelsen har godkendt uddannelsesudbyderen og dennes uddannelsesaktivitet. Uddannelsesudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen.

§ 49. Trafikstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafikstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 50. Trafikstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 49, stk. 1 og stk. 2, og

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Undervisere og udstyr

§ 51. Det af Trafikstyrelsen godkendte uddannelsescenter har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og har ansvaret for, at underviserne gennemfører den nødvendige kvalificering.

Stk. 2. Undervisere i de chaufførspecifikke emner, jf. bilag 1, skal

1) have eller senest 2 år efter ansættelse have opnået pædagogiske kvalifikationer målrettet undervisning af voksne mindst svarende til niveauet på 1. del af Voksenunderviseruddannelsen, jf. dog stk. 3,

2) som minimum have kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveauet inden for transportområdet samt herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring inden for transportområdet,

3) deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt emnerne på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og

4) løbende vedligeholde erhvervserfaringen inden for transportområdet.

Stk. 3. Undervisere på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser skal opfylde de krav til pædagogiske kvalifikationer, der gælder for undervisere på disse uddannelser.

§ 52. En underviser, der skal forestå undervisningen som instruktør ved køretimer, skal, jf. dog § 18, stk. 2,

1) have pædagogisk erfaring,

2) have relevant og tidssvarende erfaring som faglært chauffør af køretøjskategorien eller tilsvarende erfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer, og

3) løbende vedligeholde erhvervserfaringen.

§ 53. En underviser, der skal arbejde som instruktør ved førstehjælp, skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.

§ 54. En underviser, der skal arbejde som instruktør i brandbekæmpelse, skal som minimum have gennemført et instruktørkursus i henhold til Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for et instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts Instruktørkursus i elementær brandbekæmpelse eller et tilsvarende kursus.

§ 55. Øvrige undervisere skal have

1) pædagogisk erfaring og

2) indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, vedkommende underviser i.

§ 56. Uddannelsescentret har ansvaret for, at det har tilstrækkeligt udstyr til rådighed, som er relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den uddannelsesvirksomhed, som uddannelsescentret er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen.

Tilsyn

§ 57. Trafikstyrelsen fører tilsyn med uddannelsescentre godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter begæring fra Trafikstyrelsen skal et godkendt uddannelsescenter give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet.

§ 58. Et godkendt uddannelsescenter er forpligtet til at underrette Trafikstyrelsen, hvis der sker ændringer i uddannelsescentrets forhold af betydning for godkendelsen som uddannelsescenter, jf. § 46 og § 47.

Tilbagekaldelse af godkendelse

§ 59. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter, hvis

1) uddannelsescentret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen,

2) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller

3) uddannelsescentret anmoder herom.

Kapitel 8

Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring

§ 60. Førere af dansk indregistrerede busser i indenlandsk personbefordring, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, skal på strækninger, hvis radius er over 50 km fra bussens hjemsted, være i besiddelse af kvalifikationsbevis for tilfredsstillende afslutning af en af Trafikstyrelsen godkendt uddannelse (rødt kvalifikationsbevis), samt godtgøre, at de

1) i mindst et år har virket som fører af lastbiler, hvis største tilladte totalvægt er over 3.500 kg, eller

2) i mindst et år har virket som fører af busser, der benyttes til personbefordring på strækninger inden for en radius af 50 km fra bussens hjemsted.

Stk. 2. Føreren af en dansk indregistreret bus i indenlandsk personbefordring, der anvendes til rent privat kørsel, og hvis indretning og udstyr gør den egnet til befordring af flere end 9 og højst 17 personer, føreren medregnet, og som er konstrueret til dette formål (indregistreret som stor personbil), er undtaget fra de i stk. 1 nævnte betingelser (kvalifikationsbevis og erfaringskrav).

Stk. 3. Føreren af en dansk indregistreret bus i indenlandsk personbefordring, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, som ikke er rent privat kørsel, og hvis indretning og udstyr gør den egnet til befordring af flere end 9 og højst 17 personer, føreren medregnet, og som er konstrueret til dette formål (indregistreret som stor personbil), er undtaget fra det i stk. 1 anførte erfaringskrav.

§ 61. Førere af dansk indregistrerede busser i international personbefordring, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, skal være fyldt 23 år og være i besiddelse af kvalifikationsbevis for tilfredsstillende gennemførelse af en af Trafikstyrelsen godkendt uddannelse (rødt kvalifikationsbevis), samt godtgøre, at de i mindst to år sammenlagt har virket enten som førere af køretøjer i godstransport, hvis største tilladte totalvægt er over 3.500 kg, eller som førere af busser.

§ 62. Undtaget fra kravet om uddannelse i henhold til §§ 60-61, jf. § 64, er:

1) Førere, der har erhvervet kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med stor personbil (kategori D og ep) før den 1. januar 1980,

2) førere, som inden den 1. juli 1988 var fyldt 21 år, som inden denne dato opfyldte det i § 60, stk. 1, anførte erfaringskrav, og som har blåt kvalifikationsbevis efter de før den 10. september 2008 gældende bestemmelser herom,

3) førere, der har erhvervet hvidt og blåt kvalifikationsbevis efter de før den 10. september 2008 gældende bestemmelser herom,

4) førere, der opfylder kravene i § 5 for så vidt angår personbefordring, og

5) førere med kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med stor personbil (kategori D og ep) omfattet af § 25, der i henhold til tidsplanen endnu ikke skal have gennemført efteruddannelsen.

§ 63. Bevis for, at betingelserne i § 60, stk. 1, § 61 og § 62, stk. 1, nr. 3 og 4, er opfyldt, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

§ 64. Den i § 60, stk. 1, og § 61 nævnte uddannelse (rødt kvalifikationsbevis) skal omfatte samtlige de emner, der er anført i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsen skal have en varighed på mindst 74 timer og skal gennemføres på et uddannelsessted, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Stk. 3. Godkendelse til at udbyde den i stk. 1 nævnte uddannelse meddeles efter skriftlig ansøgning til et uddannelsessted, såfremt uddannelsen opfylder de indholdskrav, der er angivet i bilag 3 til denne bekendtgørelse, og såfremt uddannelsen skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 4. Godkendelse af et uddannelsessted kan tilbagekaldes, såfremt uddannelsesstedet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 65. Afgørelser truffet af den af Trafikstyrelsen udpegede producent af chaufføruddannelsesbeviser eller af et uddannelsescenter kan indbringes for Trafikstyrelsen.

Kapitel 10

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 66. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1 og 3, § 26, stk. 1, § 32, § 36, § 46, stk. 1, § 60, stk. 1, § 61 og § 63.

Stk. 2. En arbejdsgiver kan straffes med bøde, hvis denne ikke har sikret sig, at dennes chauffører i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herom er i besiddelse af chaufføruddannelsesbevis eller rødt kvalifikationsbevis samt opfylder alders- og erfaringskravene fastsat i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 67. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Trafikstyrelsen, den 25. februar 2013

Carsten Falk Hansen

/ Ole Lynggaard


Bilag 1

Emner fra afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003:

BILAG I

MINIMUMSKRAV TIL KVALIFIKATIONER OG UDDANNELSE

Afdeling 1: Emneliste

De kundskaber, som skal tages i betragtning ved medlemsstaternes konstatering af chaufførens grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse, skal som minimum omfatte de emner, der er opført på denne liste. Personer, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Minimumsniveauet for kundskaberne må ikke være lavere end niveau 2 i den oversigt over uddannelsesniveauerne, der findes i bilag I til beslutning 85/368/EØF1), dvs. et uddannelsesniveau, der er opnået ved obligatorisk skolegang suppleret med erhvervsuddannelse.

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

Alle kørekort

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf

  Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl

  Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

  Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet

  Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

  Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

1.5. Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort

  Justering af langsgående og sidelæns bevægelser, fælles brug af vejnettet, placering på kørebanen, smidig opbremsning, overhæng, brug af særlige infrastrukturer (offentlige arealer, særlige kørebaner), løsning af konflikter mellem sikker kørsel og andre af chaufførens funktioner, kontakt med passagerer samt særlige aspekter ved befordring af visse typer passagerer (handicappede, børn).

1.6. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet

  Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt.

2. Anvendelse af reglerne

Alle kørekort

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne

  Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

  Transporttilladelser, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

2.3. Mål: at kende reglerne for passagerbefordring

  Transport af særlige grupper, sikkerhedsudstyr om bord på bussen, sikkerhedsseler og lastning af køretøjet.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

Alle kørekort

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

  Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling

  Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

  Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

  Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

  Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image

  Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, kommercielle og finansielle følger af tvister.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen

  Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

3.8. Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen

  Personbefordring ad vej i forhold til de forskellige personbefordringsmåder (tog, personbiler), forskellige aktiviteter inden for personbefordring ad vej, grænsepassage (international befordring) samt hovedtyper af virksomheder, der udfører personbefordring ad vej.

Emner fra bilag II b til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004:

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

3.9. Mål: Chaufføren skal have

kendskab til, hvordan en kørestolsbruger hjælpes op af og ned i kørestolen

færdigheder i at assistere handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser med en anerkendt hjælpehund, herunder sådanne hundes rolle og behov

teknikker til at ledsage synshæmmede passagerer og til håndtering og befordring af anerkendte hjælpehunde

kendskab til de typer hjælpemidler, som kan være til hjælp for handicappede og bevægelseshæmmede, og viden om, hvordan sådanne hjælpemidler håndteres

færdigheder i brugen af de benyttede hjælpemidler til på- og udstigning og viden om passende procedurer for assistance til på- og udstigning, der tilgodeser handicappedes og bevægelseshæmmedes sikkerhed og værdighed

forståelse for, at assistancen skal være pålidelig og professionel. Desuden opmærksomhed på, at nogle handicappede passagerer kan føle sig sårbare under rejser, fordi de er afhængige af, at der ydes assistance.


Bilag 2

Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003

BILAG II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE EF-MODELLEN FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS

1. De fysiske egenskaber ved EF-modellen for chaufføruddannelsesbevis skal være i overensstemmelse med ISO-standard 7810 og 7816-1.

  Verifikationsmetoderne for chaufføruddannelsesbevis med henblik på at sikre overensstemmelse med internationale standarder skal være i overensstemmelse med ISO-standard 10373.

2. Beviset har to sider:

Forside:

a) betegnelsen »chaufføruddannelsesbevis« trykt med store bogstaver på den udstedende medlemsstats sprog

b) angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfrit

c) den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af tolv gule stjerner.

  Nationalitetsmærkerne er følgende:

  B: Belgien

  DK: Danmark

  D: Tyskland

  GR: Grækenland

  E: Spanien

  F: Frankrig

  IRL: Irland

  I: Italien

  L: Luxembourg

  NL: Nederlandene

  A: Østrig

  P: Portugal

  FIN: Finland

S: Sverige

  UK: Det Forenede Kongerige

d) bevisets specifikke oplysninger nummereret således

1. indehaverens efternavn

2. indehaverens fornavn(e)

3. indehaverens fødselsdato og fødested

4. a) udstedelsesdato

    b) udløbsdato

    c) angivelse af den myndighed, der udsteder beviset (kan trykkes på bagsiden)

    d) et andet nummer end kørekortsnummeret, der tjener administrative hensyn (valgfrit)

5. a) kørekortets nummer

    b) bevisets løbenummer

6. foto af indehaveren

7. indehaverens underskrift

8. bopæl eller postadresse (valgfrit)

9. (under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse

e) betegnelsen »EF-model« på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen »chaufføruddannelsesbevis« på de øvrige fællesskabssprog trykt i blåt på en sådan måde, at det udgør bevisets baggrund:

  tarjeta de cualificación del conductor

  chaufføruddannelsesbevis

  Fahrerqualifizierungsnachweis

  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

  driver qualification card

  carte de qualification de conducteur

  cárta cáilíochta tiomána

  carta di qualificazione del conducente

  kwalificatiekaart bestuurder

  carta de qualificação do motorista

  kuljettajan ammattipätevyyskortti

  yrkeskompetensbevis för förare

  farveangivelse:

blå: Pantone Reflex blue

gul: Pantone yellow

Bagside:

a)       9. (under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse

        10. den fællesskabskode, der er omhandlet i artikel 10 i dette direktiv

        11. plads til, at den udstedende medlemsstat kan påføre beviset påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn, eller som vedrører trafiksikkerheden (valgfrit). Hvis påtegningen falder ind under en af de rubrikker, der er anført i dette bilag, skal nummeret på denne rubrik angives foran påtegningen

b)          en forklaring på de nummererede rubrikker på bevisets for- og bagside (mindst rubrik 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b og 10).

          Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af beviset med et af nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.

3. Sikkerhed, herunder databeskyttelse

Bevisets forskellige elementer skal udelukke risiko for forfalskning eller manipulation og afsløre forsøg herpå.

Medlemsstaten drager omsorg for, at bevisets sikkerhedsniveau mindst svarer til kørekortets sikkerhedsniveau.

4. Særlige bestemmelser

Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen tilføje farver eller mærkning, som f.eks. stregkoder, nationale symboler og sikkerhedsfeatures, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.

Af hensyn til den gensidige anerkendelse af beviserne må stregkoden ikke indeholde andre oplysninger end dem, der allerede findes i læsbar form på chaufføruddannelsesbeviset, eller som er nødvendige for proceduren ved udstedelse af beviset.

EF-MODEL FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS

20958362361474997013 Size: (310 X 215)

3549087401219390641 Size: (310 X 214)


Bilag 3

Fortegnelse over emner, der skal indgå i den i § 64 nævnte uddannelse (rødt kvalifikationsbevis)

1. Kendskab til økonomisk brug af køretøjer

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf

  Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl

  Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

  Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

2. Køreteknik på tør og glat vejbane

2.1. Mål: at kunne reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer samt anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik

  På langbane med normal asfaltbelægning gennemføre bremse- og undvigemanøvre ved pludseligt opstået forhindring. På behændighedsbane med normal asfaltbelægning køre slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.

  På glat langbane gennemføre korrekt bremse- og undvigemanøvre ved pludseligt opstået forhindring. Gennemkøre glat kurve og reagere korrekt ved en eventuel udskridning.

  Ved kørsel på glat bakke foretage indkørsel og opbremsning i buslomme/rasteplads og reagere korrekt ved udskridning ned ad den glatte bakke.

  Den enkelte deltager gennemfører mindst 4 timers øvelseskørsel på anlægget. Hastigheden ved de forskellige øvelser fastlægges af baneleder/instruktør ud fra aktuel friktion og deltagerens niveau.

3. Brugen af kontrolapparat (fartskriver)

3.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne

  Forordning (EF) nr. 561/2006 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver. Specifikke arbejdstidsregler for transport.

4. Elementært kendskab til førerens ansvar for så vidt angår transport af passagerer

4.1. Mål: at kende reglerne for passagerbefordring

  Transport af særlige grupper, sikkerhedsudstyr om bord på bussen, sikkerhedsseler og lastning af køretøjet.

5. Kendskab til de foranstaltninger, der skal træffes ved færdselsuheld eller pludselig opstået sygdom samt elementær brandbekæmpelse

5.1. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

  Følge retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd i Hjerte-Lunge-Redning samt færdselsrelateret førstehjælp.

5.2. Mål: forebyggelse af og reaktion ved brand

  Reaktion ved brand, evakuering af buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

6. Kendskab til køretøjs- og transportdokumenter, der forlanges ved national og international persontransport med bus

6.1. Mål: at kende de køretøjs- og transportdokumenter, som chaufføren kan komme til at stifte bekendtskab med

  Arbejde med de transportdokumenter, der er behov for ved national- og international kørsel samt ved passage af EU´s ydre grænser.

7. Kendskab til internationale færdselsregler og almindelig færdighed i og tilstrækkeligt geografisk kendskab til at kunne betjene sig af vejkort og deres registre

7.1. Mål: at kunne foretage en ruteplanlægning

  Kendskab til færdselsregler, der afviger fra de danske regler, planlægge og udføre kørslen i henhold til det pågældende lands bestemmelser

  Arbejde med forskellige opslagsværker om de ved kørsel i udlandet gældende bestemmelser og på denne baggrund være i stand til at planlægge og gennemføre kørsel gennem en række lande, både indenfor og udenfor EU.

  Brug af vejkort i forskellige målestoksforhold og ud fra disse være i stand til at planlægge kørslen under hensyn til reglerne om køre- og hviletider. Kendskab til GPS-systemer samt anden ny teknologi til hjælp for ruteplanlægning.

8. Sundhed og sikkerhed

8.1. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

  Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods.

8.2. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

  Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

8.3. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

  Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF, EF-Tidende 2003, nr. L 226, s. 4.

1) Rådets beslutning 85/368/EØF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (EFT L 199 af 31.7.1985, s. 56).