Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Herved bekendtgøres lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 med de ændringer, der følger af § 15 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, § 26 i lov nr. 1374 af 23. december 2012 og § 20 i lov nr. 1380 af 23. december 2012.

§ 1. Kommunen afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 2, nr. 1-3,

2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller starthjælp1), eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

3) § 2, nr. 5,

4) § 2, nr. 7, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse, eller

5) § 2, nr. 11, og som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn og Undervisning til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn og Undervisning, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, hos kommunen og anden aktør, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 2, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Ministeriet for Børn og Undervisning, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 2. Betaling efter stk. 1 sker efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms, når betalingen skal ske til statsinstitutioner eller selvejende uddannelsesinstitutioner, som staten skal yde kompensation til for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). Til øvrige selvejende institutioner ydes betalingen efter stk. 1 efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 3. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om administrationen af ordningen, herunder om beregning, opkrævning af betaling og betalingsfrister, offentliggørelse af taksterne samt uddannelsesinstitutionens underretning af kommunen ved anden aktørs manglende betaling.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Tilmelding til uddannelsesforløb for personer omfattet af § 1, stk. 2, foretages af kommunen. Tilmelding kan endvidere foretages af en anden aktør, som opfylder betingelserne herfor, og som af kommunen har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at anden aktør har adgang til at foretage tilmelding.

Stk. 2. Ved tilmelding til uddannelsesforløbet skal der for uddannelsessøgende efter denne lov udfyldes en blanket, der afleveres til uddannelsesinstitutionen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om tilmelding og blankettens indhold, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.

§ 4 a. Kommunen betaler de i § 2, stk. 1, nævnte tilskud eller bevillinger vedrørende uddannelsesforløb, der igangsættes af en anden aktør omfattet af § 4, stk. 1, hvis den anden aktør ikke opfylder sin forpligtelse hertil efter loven eller regler fastsat i medfør heraf. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om de betingelser, der skal opfyldes, for at kommunen skal betale.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Børn og Undervisning, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Ministeriet for Børn og Undervisning til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 6. For selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, anden aktør, jf. § 4, stk. 1, og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Ministeriet for Børn og Undervisning og Beskæftigelsesministeriet alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. (Ophævet).

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 4, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som børne- og undervisningsministeren har i henhold til loven.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udeladt).

§ 10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1320 af 20. december 2000 om ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved § 1, stk. 1, fik en ændret affattelse, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.


Ved § 6 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 blev lovens titel ændret, §§ 1, 2 og 5 nyaffattet, §§ 4 og 7 ændret, §§ 7 a og 7 b indsat og § 8, stk. 2-5, ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.m.:

§ 10

Stk. 1. § 6 træder i kraft den 1. januar 2003, med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-72), i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato.


Ved § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 blev § 7 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).


Ved § 3 i lov 1080 af 17. december 2002 blev § 2 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).


Ved § 17 i lov nr. 418 af 10. juni 2003 blev lovens titel ændret, § 1 nyaffattet, § 2, stk. 1, og §§ 4, 5 og 7 b ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. (Udeladt).


Ved § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (Udeladt).


Ved § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1 og 2, § 2, og § 7 ændret og § 7 a ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).


Ved § 2 i lov nr. 380 af 3. maj 2006 blev lovens § 2, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.


Ved § 2 i lov nr. 564 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, nyaffattet og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, (Udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).


Ved § 4 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens titel, § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, ændret. Ved § 5 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, 1. pkt., og § 7 b, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. (Udeladt) … § 5 …, træder dog først i kraft den 1. januar 2007.


Ved lov nr. 566 af 6. juni 2007 blev lovens §§ 2 og 4 nyaffattet, § 4 a indsat, § 3 ophævet og § 7 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. § 4 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, tages op til revision i folketingsåret 2009-10.


Ved § 15 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 blev lovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, 3 og 4, § 4, stk. 1 og 2, og § 4 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009, (Udeladt).

Stk. 2-3. (Udeladt).


Ved § 26 i lov nr. 1374 af 23. december 2012 blev § 1, stk. 2, ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. (Udeladt).


Ved § 20 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 blev lovens § 1, stk. 2, ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, (Udeladt).

Stk. 2-8. (Udeladt).

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 19. februar 2013

Christine Antorini

/ Merete Vinje

Officielle noter

1) Med lov nr. 1364 af 28. december 2011 blev reglerne om starthjælp ophævet.

2) Dvs. samtlige ændringer bortset fra ændringen af lovens titel.