Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0648
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre1)

I medfør af § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013, fastsættes:

§ 1. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

1) artikel 4, stk. 1,

2) artikel 7, stk. 1, 1. pkt.,

3) artikel 8, stk. 1,

4) artikel 9, stk. 1,

5) artikel 10, stk. 1, eller

6) artikel 11, stk. 1-4,

§ 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Finanstilsynet, den 20. marts 2013

Ulrik Nødgaard

/ Hanne Råe Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder straffebestemmelser, som er nødvendige for at kunne håndhæve visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, ET-Tidende 2012, nr. 201, s. 1.