Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I medfør af § 4, stk. 4 og 5, og § 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Energiforsyningsvirksomheder, der leverer fjernvarme, naturgas eller fyringsolie til slutbrugeren, skal meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug til BBR, efter de anvisninger, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Fra meddelelsespligten undtages:

1) Leverancer af energi, hvor leverandøren ikke er aftalepart i forhold til slutbrugeren. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis leverandøren gør brug af et ledningsnet, der ejes af et andet selskab.

2) Energiforsyningsvirksomheder, der leverer energi til færre end 10 slutbrugere, hvis dette omfatter færre end 10 boligenheder.

Stk. 3. Energinet.dk skal meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug af elektricitet til BBR efter de anvisninger, der fremgår af bilag 1.

§ 2. Alle energiforsyningsvirksomheder, der skal indberette energiforbrugsoplysninger, jf. § 1, stk. 1 og 2, skal senest 3 måneder efter energiforsyningsselskabets regnskabsår er afsluttet meddele energiforbrugsoplysningerne til BBR, og meddelelsen skal omfatte afregningsperioder afsluttet i løbet af det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Alle afregningsperioder, der indeholder tidspunktet 1. januar 2010 kl. 1.00 og alle tidspunkter derefter er omfattet af meddelelsespligten. Energinet.dk skal levere data, der indeholder tidspunktet 1. marts 2013 kl. 1.00, og alle tidspunkter er derefter omfattet af meddelelsespligten.

Stk. 3. Energinet.dk skal 2 gange årligt levere oplysninger om den enkelte slutbrugers forbrug af elektricitet. Såfremt der ikke er sket ændringer siden sidste indberetning, kan indberetningen for den enkelte slutbruger begrænses til 1 gang årligt. Energinet.dk skal foretage den første indberetning senest den 1. december 2013.

§ 3. Alle energiforsyningsvirksomheder, der skal indberette energiforbrugsoplysninger, jf. § 1, stk. 1 og 2, skal ved meddelelse af data til BBR angive forbruget i de samme tidsperioder og værdier som energiforsyningsvirksomhederne afregner overfor slutbrugeren.

Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, der er indberettet efter stk. 1, skal energiforsyningsvirksomheden senest indberette de korrigerede oplysninger i forbindelse med den næste indberetning af data til BBR efter § 1 og 2.

§ 4. Energinet.dk skal indberette data til BBR i de samme tidsperioder og værdier, som energiforsyningsvirksomhederne har meddelt til Energinet.dk´s datahub. Målingerne fra målere, der aflæses i tidsintervaller kortere end en måned, skal summeres op svarende til forbruget siden sidste indberetning.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætteligt eller ved grov uagtsomhed undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 1, stk. 1 og 3, og §§ 2-4.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1264 af 16. november 2010 om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) ophæves.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 18. februar 2013

P.M.V.
Christian Lützen

/ Søren Rude


Bilag 1

Krav til dataformat ved indberetning

Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af en eller flere linjer.

For csv-filer skal hver linje indeholde én fuldstændig transaktion forstået således, at alle nødvendige data til aflevering af den afregnede energileverance til BBR skal være indeholdt i én linje. Hver linje skal afsluttes med 'ny linje' (ASCII CR+LF) og de enkelte datafelter i linjen skal adskilles af et separatortegn, et semikolon (;). Tegnsæt, jævnfør Codepage 865. Rækkefølgen af datafelter skal være som angivet nedenfor.

For xls-filer skal hver kolonne have en kolonneoverskrift svarende til datafelterne nedenfor. Rækkefølgen af datafelter skal være som angivet nedenfor.

Dataformat for datoer skal være: "dd-mm-åååå".

Decimal separator for numeriske felter skal være komma (,)

Tusinde tals separator må ikke anvendes i numeriske felter.

Dataformatet ASCII(50) angiver, at feltet må indeholde alfanumeriske tegn. I dette tilfælde maksimalt 50 alfanumeriske tegn. For alfanumeriske felter gælder det endvidere, at værdien skal være omgivet af citationstegn ("..")

Dataformater NUMBER(10,1) angiver, at feltet kun må indeholde et decimaltal. I dette tilfælde et tal, bestående af maksimalt 10 betydende cifre, hvoraf maksimalt ét ciffer må være efter decimalseparatoren.

Felt nummer
Datafelt
Dataformat
Bemærkning
1
Energiforsyningsselskab
ASCII(8)
Energiforsyningsvirksomhedens CVR nummer. Dataformat jævnfør: OIOXML CVRnumberIdentifier.
Eksempel: "12345678".
Oplysningen er krævet.
2
Leverancested ID
ASCII(18)
Energiforsyningsvirksomhedens nummerering af målersted/leverancested.
Elektricitet: GSRN nummeret
Naturgas: EAN-GSRN nummeret.
Fjernvarme: Målersteds id. Energiforsyningsvirksomhedens målernummer.
Fyringsolie: Virksomhedens identifikation af leverancested for fyringsolieleverancen (for eksempel kan anvendes kreditornummer).
Eksempel: "987654321".
Oplysningen er krævet.
3
Metode leverancested
ASCII(1)
Metode for angivelse af leverancestedets geografiske placering. Se note 1).
Kun følgende værdier er tilladte: "1" eller "2".
Eksempel: "1" eller "2".
Oplysningen er krævet.
4
Adgangsadresse ID
ASCII(38)
Global, unik og stabil identifikation af den BBR adgangsadresse (vejnavn, husnummer og postnummer) som angiver leverancestedets geografiske beliggenhed. Dataformat: Såkaldt UUID, jævnfør OIOXML AdresseAccessIdentifier.
Eksempel:
"0a3f509c-132d-32b8-e044-0003ba298018"
Oplysningen er ikke krævet.
5
Enhedsadresse ID
ASCII(38)
Global, unik og stabil identifikation af den BBR enhedsadresse (dvs. adresse inkl. evt. etage og dør) som angiver leverancestedets geografiske beliggenhed. Dataformat: Såkaldt UUID, jævnfør OIOXML AdresseAccessIdentifier.
Eksempel:
"0a3f509c-132d-32b8-e044-0003ba298018"
Oplysningen er ikke krævet.
6
Postnummer
ASCII(4)
Postnummer for leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML PostCodeIdentifier.
Eksempel: "7800".
Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).
7
Supplerende bynavn
ASCII(34)
Supplerende bynavn for leverancestedets geografiske placering. Angiver typisk en landsby e.l. mindre bebyggelse indenfor postnummeret. Dataformat jævnfør: OIOXML MailDeliverySublocationIdentifier.
Eksempel: "Lindved".
Oplysningen er ikke krævet.
8
Kommunekode
ASCII(4)
Kommunekode som angiver den kommune hvori leverancestedet geografisk er placeret. Eventuelle foranstående nuller medtages. Dataformat jævnfør: OIOXML AuthorityCode.
Eksempel: "0751".
Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).
9
Vejkode
ASCII(4)
Vejkode som angiver det vejnavn som leverancestedet geografisk er placeret ved. Eventuelle foranstående nuller medtages. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetCode.
Eksempel: "0179".
Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).
10
Vejnavn
ASCII(40)
Vejnavn for leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetName.
Eksempel: "Alexander Kiellands Vej".
Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).
11
Husnummer
ASCII(10)
Husnummer inklusive eventuelt bogstav, som angiver leverancestedets geografiske placering. Dataformat jævnfør: OIOXML StreetBuildingIdentifier.
Angives som 1-999 dvs. uden foranstående nuller og uden mellemrum før evt. stort bogstav A-Z.
Eksempel: "7" eller "14A".
Vedrørende krav til oplysningen, se note 1).
12
Etagebetegnelse
ASCII(2)
Etagebetegnelse for leverancested. Dataformat jævnfør: OIOXML FloorIdentifier.
Eksempler: "1", "2", "st" eller "kl".
Oplysningen er krævet, hvis den indgår som en del af leverancestedets adresse.
13
Dørbetegnelse
ASCII(4)
Dørbetegnelse, dvs. sidebetegnelse, dørnummer e.l. for leverancested. Dataformat jævnfør: OIOXML SuiteIdentifier.
Eksempel: "tv", "th", "mf", "1" eller "2".
Oplysningen er krævet, hvis den indgår som en del af leverancestedets adresse.
14
Ejendomsnummer
ASCII(6)
Ejendomsnummer i Ejendoms Stamregisteret (ESR) som angiver den vurderingsejendom som leverancestedet geografisk er placeret på. Dataformat: Kun cifre er tilladt, jævnfør: OIOXML MunicipalRealPropertyIdentifier
Eksempel: "123"
Oplysningen er ikke krævet.
15
Bygningsnummer
ASCII(3)
BBR Bygningsnummer som angiver den bygning som leverancestedet geografisk er placeret i. Dataformat: Kun cifre er tilladt, jævnfør: OIOXML BuildingIdentifier
Eksempel: "2"
Oplysningen er ikke krævet.
16
X koordinat
NUMBER (10,2)
X-Koordinat (Nord/Northing) for leverancestedet. Koordinaten angives i: UTM/ETRS 89, zone 32. Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 2 decimaler.
Eksempel: 574885,69.
Oplysningen er ikke krævet.
17
Y koordinat
NUMBER (10,2)
Y-Koordinat (Øst/Easting) for leverancestedet. Koordinaten angives i: UTM/ETRS 89, zone 32. Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 2 decimaler.
Eksempel: 6224326,14.
Oplysningen er ikke krævet.
18
Forsyningsart
ASCII(15)
Elektricitet: Her angives værdien ”Elektricitet”.
Naturgas: Her angives værdien "Naturgas".
Fjernvarme: Her angives værdien "Fjernvarme-vand" eller "Fjernvarme-damp".
Fyringsolie: Her angives værdien "Fyringsolie".
Eksempel: "Fjernvarme-vand" og "Fyringsolie".
Oplysningen er krævet.
19
Indberettet dato
ASCII(10)
Dato for indberetning. Det vil sige dato for generering af datafil. Datoformat: dd-mm-åååå.
Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.
Oplysningen er krævet.
20
Periode start
ASCII(10)
Elektricitet, Naturgas og fjernvarme: Tidspunktet for udførelse af den aflæsning, der indleder leveranceperioden. Datoformat: dd-mm-åååå.
Fyringsolie: Dato for drop eller startdato for den periode, der sendes data for.
Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.
Oplysningen er krævet.
21
Periode slut
ASCII(10)
Elektricitet, Naturgas og fjernvarme: Tidspunktet for udførelse af den aflæsning, der afslutter leveranceperioden. Datoformat: dd-mm-åååå.
Fyringsolie: Hvis datalinjen omfatter mere end én leverance, så angives dato for sidste leverance eller slutdato for den periode, der sendes data for. Hvis datalinjen omfatter én leverance angives her samme dato som i feltet Periode start.
Eksempel: "13-12-2010", som angiver den 13. december 2010.
Oplysningen er krævet.
22
Måleenhed
ASCII(5)
Måleenheden angives i den enhed, som fremgår af afregningen til forbrugeren.
Elektricitet: "kWh" eller " MWh"
Naturgas: "kbm", "kWh" eller "MWh".
Fjernvarme: "kbm", "kWh" eller "MWh".
Fyringsolie: "Liter".
Eksempel: For fyringsolie: "Liter".
Oplysningen er krævet.
23
Mængde
NUMBER(10,1)
Den afregnede mængde i perioden fra Periode start til Periode Slut (leveranceperioden). Angives uden tusindtals separator og med maksimalt 1 decimal.
Eksempel: 4321,5.
Oplysningen er krævet.
24
Status for aflæsning
ASCII(10)
Status for afregningen.
Status kan antage en af følgende værdier: "Aflæst", "Anslået" eller "Korrigeret".
"Aflæst" - Hvis mængden er normalt aflæst og afregnet.
"Anslået" - Hvis mængden der er afregnet er anslået af energileverandøren.
"Korrigeret" - Tidligere fremsendt mængde som med denne fremsendelse hermed ændres.
"Estimeret" – Hvis mængden der er afregnet er baseret på et forventet forbrug.
Eksempel: "Aflæst".
Oplysningen er krævet.

Note 1)

Forbrugsstedets geografiske placering skal angives på én eller flere af følgende 2 måder:

Metode leverancested = 1: Kræver oplysninger i Felt nr. 6 (Postnummer) + Felt nr. 10 (Vejnavn) + Felt nr. 11 (Husnummer) + evt. felt 12 (Etagebetegnelse) + evt. felt 13 (Dørbetegnelse)

Metode leverancested = 2: Kræver oplysningerne i Felt nr. 8 (Kommunekode) + Felt nr. 9 (Vejkode) + Felt nr. 11 (Husnummer) + evt. felt 12 (Etagebetegnelse) + evt. felt 13 (Dørbetegnelse)