Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2012, med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og § 8 i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

De ændringer, der følger af § 15 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), er ikke medtaget, da disse ændringer ikke er trådt i kraft.1)

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer:

1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, jf. § 5, stk. 2.

Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.

Stk. 2. Indtil den 31. december 2015 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.

Afgiftsgrundlag

§ 2. Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug med senere ændringer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal.

Afgiftens størrelse

§ 3. Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter som anmeldt til Trafikstyrelsen eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

         
A. Benzindrevne personbiler m.v.
         
       
Kr. pr. halvår pr. bil
       
Forbrugsafgift
Kilometer pr. liter mindst
   
20,0
310
Under
20,0
men ikke under
18,2
600
Under
18,2
men ikke under
16,7
890
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.190
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.480
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.770
Under
13,3
men ikke under
12,5
2.060
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.350
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.640
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.930
Under
10,5
men ikke under
10,0
3.230
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.800
Under
9,1
men ikke under
8,3
4.400
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.980
Under
7,7
men ikke under
7,1
5.560
Under
7,1
men ikke under
6,7
6.140
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.730
Under
6,3
men ikke under
5,9
7.310
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.890
Under
5,6
men ikke under
5,3
8.500
Under
5,3
men ikke under
5,0
9.080
Under
5,0
men ikke under
4,8
9.650
Under
4,8
men ikke under
4,5
10.230
Under
4,5
   
10.830
         
         
B. Dieseldrevne personbiler m.v.
           
       
Kr. pr. halvår pr. bil
       
Forbrugsafgift
Udligningsafgift
Kilometer pr. liter mindst
32,1
-
120
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
580
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
1.040
Under
25,0
men ikke under
22,5
310
1.130
Under
22,5
men ikke under
20,5
600
1.240
Under
20,5
men ikke under
18,8
890
1.340
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.190
1.450
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.480
1.550
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.770
1.670
Under
15,0
men ikke under
14,1
2.060
1.790
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.350
1.910
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.640
2.030
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.930
2.130
Under
11,9
men ikke under
11,3
3.230
2.230
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.800
2.470
Under
10,2
men ikke under
9,4
4.400
2.680
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.980
2.890
Under
8,7
men ikke under
8,1
5.560
3.140
Under
8,1
men ikke under
7,5
6.140
3.320
Under
7,5
men ikke under
7,0
6.730
3.530
Under
7,0
men ikke under
6,6
7.310
3.790
Under
6,6
men ikke under
6,2
8.890
3.990
Under
6,2
men ikke under
5,9
8.500
4.200
Under
5,9
men ikke under
5,6
9.080
4.450
Under
5,6
men ikke under
5,4
9.650
4.670
Under
5,4
men ikke under
5,1
10.230
4.960
Under
5,1
   
10.830
5.190
           

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, og fører medregnes ikke.

Stk. 3. Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler. Foreligger der oplysning om en natur- og biogasdrevet bils udledning af CO2 udtrykt i gram pr. kilometer, omregnes denne udledning til antal kilometer pr. liter diesel. Omregningen foretages ved at dividere en fast faktor på 2.650 med den oplyste udledning af CO2 udtrykt i gram pr. kilometer. Foreligger der ikke oplysning om udledningen af CO2, betales afgift efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omberegning.

Stk. 4. Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Af biler, der hverken er benzindrevne, dieseldrevne, natur- og biogasdrevne eller eldrevne, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

Stk. 5. De i stk. 1 under A angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under B angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015.

Stk. 6. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under B angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 7. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for forbrugsafgift, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 8. Reguleringer efter stk. 5 og den i stk. 6 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.

§ 3 a. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter § 2 a i vægtafgiftsloven.

§ 3 b. For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Afgiftsperioden og tilbagebetaling

§ 4. Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

Stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes til Køretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden, men ikke betalt afgift, jf. § 4, samt for forfalden, men ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.

Hæftelsen

§ 5. Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt til Køretøjsregisteret, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til Køretøjsregisteret.

Stk. 5. Har anmeldelse til Køretøjsregisteret medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. Såfremt en bil i strid med lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Fritagelser m.m.

§ 6. Fritaget for afgiften er:

1) Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2) Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.

3) Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

4) Ambulancer.

5) Benzindrevne hyrevogne og sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter.

Stk. 2. Af dieseldrevne hyrevogne og dieseldrevne sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.

Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift eller tillæg med ¼ af sædvanlig afgift eller tillæg. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører:

1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

§ 7. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.

§ 8. Der betales ikke afgift af en bil, der er fritaget for registrering efter § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.

Andre bestemmelser

§ 9. Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, finder § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den afgiftspligtige skal til told- og skatteforvaltningen straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. For betalt afgift udstedes en kvittering.

§ 11. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 4, stk. 3.

§ 12. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.

§ 13. (Ophævet).

§ 14. (Ophævet).

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,

2) beregning af afgiftens størrelse eller

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved en bil eller ændret anvendelse af en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,

2) unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,

3) benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller

4) i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15 a. Told- og skatteforvaltningen kan tilkendegive den, der har begået en overtrædelse som nævnt i § 15, at sagen kan afsluttes uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

Stk. 2. Retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Betales bøden ikke rettidigt, inddrives beløbet med påløbne renter af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på biler, der registreres første gang den 1. juli 1997 eller senere, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For biler registreret første gang i perioden 1. juli 1997 til 31. oktober 1997 har loven virkning fra og med 1. november 1997.

Stk. 4. Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for registreringsmyndigheden godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-54. (Udeladt).

Stk. 55. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves afgiften for person- og varebiler efter reglerne i § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 4, i brændstofforbrugsafgiftsloven med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

 
A. Benzindrevne personbiler m.v.
       
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift i kalender-
årene 2013 og 2014
Kilometer pr. liter mindst
20,0
290
Under
20,0
men ikke under
18,2
560
Under
18,2
men ikke under
16,7
830
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.110
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.380
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.650
Under
13,3
men ikke under
12,5
1.920
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.190
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.460
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.730
Under
10,5
men ikke under
10,0
3.010
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.540
Under
9,1
men ikke under
8,3
4.100
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.640
Under
7,7
men ikke under
7,1
5.180
Under
7,1
men ikke under
6,7
5.720
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.270
Under
6,3
men ikke under
5,9
6.810
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.350
Under
5,6
men ikke under
5,3
7.910
Under
5,3
men ikke under
5,0
8.450
Under
5,0
men ikke under
4,8
8.990
Under
4,8
men ikke under
4,5
9.530
Under
4,5
   
10.080
 
 
B. Dieseldrevne personbiler m.v.
     
   
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift i
kalenderårene
2013 og 2014
Udligningsafgift
i kalenderåret
     
2013
2014
         
Kilometer pr. liter mindst
32,1
 
-
 
120
 
120
Under
32,1
men ikke under
28,1
 
-
 
560
 
570
Under
28,1
men ikke under
25,0
 
-
 
1.000
 
1.020
Under
25,0
men ikke under
22,5
 
290
 
1.090
 
1.110
Under
22,5
men ikke under
20,5
 
560
 
1.200
 
1.220
Under
20,5
men ikke under
18,8
 
830
 
1.290
 
1.310
Under
18,8
men ikke under
17,3
 
1.110
 
1.400
 
1.430
Under
17,3
men ikke under
16,1
 
1.380
 
1.500
 
1.530
Under
16,1
men ikke under
15,0
 
1.650
 
1.610
 
1.640
Under
15,0
men ikke under
14,1
 
1.920
 
1.730
 
1.760
Under
14,1
men ikke under
13,2
 
2.190
 
1.840
 
1.870
Under
13,2
men ikke under
12,5
 
2.460
 
1.960
 
2.000
Under
12,5
men ikke under
11,9
 
2.730
 
2.060
 
2.100
Under
11,9
men ikke under
11,3
 
3.010
 
2.150
 
2.190
Under
11,3
men ikke under
10,2
 
3.540
 
2.380
 
2.420
Under
10,2
men ikke under
9,4
 
4.100
 
2.590
 
2.640
Under
9,4
men ikke under
8,7
 
4.640
 
2.790
 
2.840
Under
8,7
men ikke under
8,1
 
5.180
 
3.030
 
3.080
Under
8,1
men ikke under
7,5
 
5.720
 
3.200
 
3.260
Under
7,5
men ikke under
7,0
 
6.270
 
3.410
 
3.470
Under
7,0
men ikke under
6,6
 
6.810
 
3.660
 
3.730
Under
6,6
men ikke under
6,2
 
7.350
 
3.850
 
3.920
Under
6,2
men ikke under
5,9
 
7.910
 
4.050
 
4.120
Under
5,9
men ikke under
5,6
 
8.450
 
4.290
 
4.370
Under
5,6
men ikke under
5,4
 
8.990
 
4.510
 
4.590
Under
5,4
men ikke under
5,1
 
9.530
 
4.790
 
4.880
Under
5,1
     
10.080
 
5.010
 
5.100
             

Stk. 56-59. (Udeladt).

Skatteministeriet, den 18. marts 2013

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 4, stk. 4 og § 10.