Den fulde tekst

Fremsat den 19. februar 2013 af Peter Skaarup (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA)

Forslag til folketingsbeslutning

om forhøjelse af straffen i sager om drab og grov vold mod børn

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om ændring af straffeloven, der indebærer, at straffen i sager om drab og grov vold mod børn skærpes med indtil 50 pct., som anvist nærmere i forslagets bemærkninger.

Bemærkninger til forslaget

I de seneste år har en række alvorlige sager bragt problemet om grov vold og mishandling af børn i fokus. Der har ved flere lejligheder været tale om helt små og hjælpeløse børn, der har været udsat for særdeles grove overgreb fra de personer, der burde have ydet omsorg og beskyttelse.

En nylig og meget gruopvækkende sag, hvor et helt lille barn blev offer for sådanne ufattelige forbrydelser, er sagen om den lille Tobias, der blev mishandlet til døde i sit eget hjem. Stedfaren og drengens mor blev begge sigtet efter straffelovens §§ 245 og 246. Som det fremgik af retsmøderne, blev Tobias fundet død i sin tremmeseng i parrets hus. Obduktionen viste omkring 80 skader på det lille barnelig, heriblandt flere slag mod hoved og krop, hvilket medførte bl.a. kraniebrud. Drengen havde ved sin død også et 2 uger gammelt lårbensbrud og en brækket arm (se artiklerne om sagen, der blev lagt på TV 2 Nyhedernes hjemmeside hhv. den 13. juli 2012 kl. 10.16 og den 12. december 2012 kl. 11.7).

Anklageren krævede ved byretten 10 års fængsel til stedfaren og 4 års fængsel til moderen for ikke at have grebet ind. En af de tre dommere mente, at stedfaren skulle idømmes 9 års fængsel, men flertallet af dommerne mente, at 8 år var den korrekte strafudmåling. Moderen blev idømt de 4 år. Landsretten forhøjede efterfølgende stedfaderens straf til 9 år og stadfæstede moderens dom på 4 års fængsel. Se resumé af landsretsdommen på Vestre Landsrets hjemmeside:

http://www.domstol.dk/VestreLandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domisagomvoldmeddoedentilfoelgeoverforengodt15maanedergammeldreng. aspx.

Det er bl.a. på denne forfærdende baggrund forslagsstillernes opfattelse, at der bør ske en betydelig skærpelse af straffen for grov vold og drab begået mod børn, således at straffen kommer til at afspejle det faktum, at handlingen er begået over for børn, som jo er særlig fysisk og psykisk sårbare og ude af stand til at værge for sig.

Straffebestemmelserne om forsætlig vold findes i straffelovens §§ 244-246. Maksimumsstraffen for voldshandlinger omfattet af § 244 er 3 år. For voldshandlinger af særlig rå, brutal eller farlig karakter og for mishandling samt for bortskæring af kvindelige kønsorganer er maksimumsstraffen 6 år efter straffelovens § 245 og § 245 a. Såfremt en af de lovovertrædelser, der er nævnt i § 245 og § 245 a, har medført døden eller på anden måde har været særlig grov, kan straffen, jf. straffelovens § 246, stige til fængsel i 10 år.

Disse bestemmelser suppleres af straffelovens § 247, der forhøjer straffen for overtrædelse af §§ 244-246 med indtil det halve, såfremt gerningsmanden tidligere er dømt for forsætlig vold (stk. 1) eller såfremt volden er udøvet mod en person, der på grund af karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold (stk. 2).

Det er forslagsstillernes opfattelse, at denne bestemmelse bør suppleres af en bestemmelse, der skærper straffen for grov vold udøvet mod børn under 15 år med indtil det halve (50 pct.), således at maksimumsstraffen for kvalificeret vold stiger til 9 år og maksimumsstraffen for særlig grov vold og for vold med døden til følge stiger til 15 år.

Herudover bør der efter forslagsstillernes mening indføres en tilsvarende bestemmelse, der skærper straffen for manddrab, jf. straffelovens § 237, begået mod børn under 15 år med indtil det halve, således at der skal lægges indtil 50 pct. oven i straffen, såfremt den dræbte var under 15 år på gerningstidspunktet. Dog skal straffene være i overensstemmelse med straffelovens § 33 stk. 2, hvorefter der maksimalt kan idømmes tidsbegrænset straf på 20 års fængsel.

Efter forslagsstillernes opfattelse er det fuldstændig uacceptabelt, at der blandt de nuværende strafskærpende bestemmelser i forhold til grov vold og drab ikke specifikt findes en særskilt bestemmelse, der afspejler den særlig sårbare situation, som børn befinder sig i som ofre. Der er som nævnt med § 247 stk. 2, indført særlige regler, der skærper straffen med indtil det halve for vold udøvet mod en person, der på grund af karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold, hvilket, jf. gældende retspraksis, bl.a. omfatter dørmænd (se bl.a. afgørelsen U. 2001.1206Ø). Der bør, uden sammenligning i øvrigt, naturligvis også indføres en tilsvarende særlig strafskærpelse, når det gælder grov vold og drab på den gruppe mennesker i vores samfund, som er allermest sårbare og udsatte – børnene. Det er en tvingende samfundsopgave at sætte ind på alle fronter for at forhindre, at børn bliver ofre for grov vold og mishandling, herunder at sikre, at straffen afspejler handlingens grovhed.

Skriftlig fremsættelse

Peter Skaarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om drab og grov vold mod børn.

(Beslutningsforslag nr. B 63)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.