Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 Lønrefusion
Kapitel 3 Tilskud til befordringsudgifter
Kapitel 4 Mobilitetsfremmende ydelser
Kapitel 4 a Skolepraktikydelse
Kapitel 5 Administration af tilskudsordninger m.v.
Kapitel 5 a Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.
Kapitel 5 b Tilskud til oprettelse af praktikpladser til unge under 25 år samt løntilskud for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse m.v.
Kapitel 6
Kapitel 6 a Begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever
Kapitel 7 Arbejdsgiverbidrag
Kapitel 7 a Tilbagebetaling og udpantningsret
Kapitel 8 Forskellige bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Herved bekendtgøres lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011, med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, § 1 i lov nr. 1368 af 28. december 2011, lov nr. 272 af 27. marts 2012 og § 1 i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bidrager endvidere til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 2. Loven omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Undtaget fra loven er religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. samt Julemærkefonden. Børne- og undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning om at blive undtaget fra loven.

§ 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 16 andre medlemmer. Heraf udpeger Dansk Arbejdsgiverforening 5, Landsorganisationen i Danmark 5, staten 1, kommunerne 1, regionsrådene i forening 1, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 1, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 1 og Centralorganisationernes Fællesudvalg 1. Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Såfremt de i stk. 1 nævnte udpegningsberettigede ikke afgiver indstilling i overensstemmelse med reglerne for udpegning i stk. 1 og 3, kan børne- og undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens administration.

Stk. 6. Bestyrelsen kan overlade administrationen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 2

Lønrefusion

§ 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Refusion ydes ikke, såfremt der for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdene af et omfang svarende til den udbetalte løn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter betingelserne for udbetaling af refusionsbeløb, herunder nærmere betingelser for anvendelse af en særlig sats for voksne elever, samt regler om helt eller delvist bortfald af lønrefusion, når arbejdsgiveren samtidig modtager støtte til praktikpladsen i henhold til anden lovgivning.

§ 5. Taksterne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Staten afholder en del af de udgifter til lønrefusion efter stk. 1, som vedrører valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. § 24, stk. 3 og 4, og § 33 a i lov om erhvervsuddannelser. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til SU-stipendiesatsen for udeboende, der er fyldt 20 år, og udbetales kvartalsvis til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag nærmere regler om ordningen, herunder om revisorattestation af oplysninger fra skolerne.

Kapitel 3

Tilskud til befordringsudgifter

§ 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Beløbene ydes for elever i erhvervsuddannelser og i uddannelser, der efter § 4, stk. 1, er sidestillet med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Tilskuddet til befordringsudgifter, herunder befordringsudgifter, der afholdes for andre elever i medfør af § 12, kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter.

§ 7. I uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde vil der kunne indgås kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer vedrørende befordringsgodtgørelse til elever under erhvervsuddannelse, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med uddannelse af disse elever. Hvis sådanne overenskomster findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de heri fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.

§ 7 a. Hvis en elev på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig befordringsudgift, jf. §§ 6 og 7, udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beløbet til eleven efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 15.

Stk. 2. Indtil anden uddannelsesaftale måtte blive indgået, dækker Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag endvidere i de i stk. 1 nævnte situationer elevers krav på refusionsberettiget løn, jf. § 4, stk. 1, og feriegodtgørelse under igangværende skoleophold ud over den periode, Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for, jf. lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere retningslinjer for anmeldelse af krav i henhold til stk. 2, herunder frist for indgivelse af anmeldelse, samt for dokumentation af kravet og udbetaling af pengene.

Kapitel 4

Mobilitetsfremmende ydelser

§ 8. Med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag økonomisk støtte til elever i form af:

1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

2) Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads.

3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.

4) Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

§ 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 2. Støtten ydes i form af:

1) Tilskud m.v. nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-3.

2) Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning.

3) Tilskud til boligudgifter.

4) Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at yde tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker at indgå en aftale med en arbejdsgiver om gennemførelse af en faglig grunduddannelse i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 4. Reglerne i § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for støtte efter denne bestemmelse.

§ 10. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale i udlandet, jf. § 15, stk. 2, eller andre særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan stille som vilkår for ydelse af refusion, at arbejdsgiveren i udstationeringsperioden ansætter en elev under skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

§ 11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. § 5, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 9, stk. 1. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter retningslinier for udbetaling af godtgørelsen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

§ 12. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at bestemmelserne i §§ 6-10 finder tilsvarende anvendelse for andre elever end elever i erhvervsuddannelser.

§ 12 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde tilskud til en eller flere institutioner eller en styrelse eller anden offentlig institution under Ministeriet for Børn og Undervisning, som er bemyndiget til at varetage ordningens administration, eller personer, der varetager formidling af praktikpladser i udlandet, jf. også §§ 9 og 10.

§ 12 b. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og de lokale og regionale interessenter herom.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om ordningen i stk. 1, herunder om størrelsen af den økonomiske støtte samt betingelserne for ydelse af støtte.

§ 12 c. Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftale, eller som kommer i praktik i udlandet, jf. § 31, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes dog ikke tilskud for uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f i lov om erhvervsuddannelser. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordningen og fastsætter nærmere regler om udbetalingen. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren udbetaler et foreløbigt beløb til dækning af udgiften til tilskud efter stk. 1 og administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Beløbet udbetales kvartalsvis forud. Der gennemføres en efterfølgende regulering efter årets afslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udarbejder et særligt regnskab for udbetalinger i løbet af året, jf. § 24. Regnskabet revideres efter bestemmelserne i § 25.

Kapitel 4 a

Skolepraktikydelse

§ 12 d. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dækker udgifter til skolepraktikydelse til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, herunder administrationsudgifter.

Kapitel 5

Administration af tilskudsordninger m.v.

§ 13. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling til skolerne af befordringstilskud og tilskud til værktøj, værnemidler og lign. til elever i skolepraktik samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever i skolepraktik og elever optaget til erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. § 67 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere støtte efter § 8, stk. 2, til elever i skolepraktik samt skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. De udgifter, der er forbundet med ordningerne nævnt i 1. og 2. pkt., herunder administrationsudgifter, afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisning. § 22, stk. 3, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere udbetalingen til skolerne af skolepraktikydelse, jf. § 12 d, til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. § 22, stk. 3, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 14. (Ophævet)

§ 15. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter størrelsen af den økonomiske støtte efter §§ 6-10, § 11, stk. 4, og § 12 a samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i regler, der fastsættes efter stk. 1, tillige fastsætte, at tilskud efter kapitel 4 ikke kan udbetales i forbindelse med praktik i bestemte lande eller andre geografisk afgrænsede områder.

§ 15 a. (Ophævet)

Kapitel 5 a

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

§ 15 b. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bidrager til finansiering af godtgørelse og befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kapitel 5 b

Tilskud til oprettelse af praktikpladser til unge under 25 år samt løntilskud for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse m.v.

§ 15 c. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere præmie og bonus for elever, der har uddannelsesaftaler inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Uddannelsesaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til præmie og bonus. Der ydes ikke præmie og bonus for elever, der på datoen for uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Uddannelsesaftalen skal være indgået i 2013 for at medføre ret til præmie og bonus.

Stk. 2. Præmien udgør 2.800 kr. for hver 30 dage, hvor en elev er i praktik i prøvetiden, dog højst 8.400 kr. pr. elevansættelse. Skoleperioder i løbet af praktikopholdet indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Ophører uddannelsesaftalen, inden eleven har været 30 dage i praktik, udbetales ikke præmie for denne periode. Præmie for den sidste 30-dages-periode udbetales efter prøvetidens udløb.

Stk. 3. Bonus udgør 24.600 kr. pr. elev. Bonus udbetales i fire lige store rater. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til udbetaling af første rate 90 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til de to følgende rater med intervaller på 90 dage regnet fra den første rates udbetaling, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til den fjerde rate 630 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling af præmie efter stk. 2 og bonus efter stk. 3 skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om præmiens beregning og om udbetaling af præmie og bonus, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

§ 15 d. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale indgået i 2013 om erhvervsgrunduddannelse. Praktikaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til løntilskud. Der ydes ikke løntilskud for elever, der på datoen for praktikaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Stk. 2. Løntilskuddet udgør 14 kr. i timen for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af løntilskud skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om tilskuddets beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

Kapitel 6

(Ophævet)

Kapitel 6 a

Begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever

§ 17 b. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå lønrefusion efter kapitel 2, tilskud til befordringsudgifter efter kapitel 3, mobilitetsfremmende ydelser efter kapitel 4 og præmie og bonus efter kapitel 5 b, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 7

Arbejdsgiverbidrag

§ 18. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2 bortset fra § 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 3, 4, 4 a og 5 b, herunder administrationsudgifter. Bidraget udgør i 2013 2.407 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget. Bidraget reguleres fremover på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. til den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler et bidrag på 530 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2010-pris- og lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag overfører kvartalsvis beløbet til Ministeriet for Børn og Undervisning til hel eller delvis finansiering af godtgørelse m.v. ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. § 15 b. Den kvartalsvise overførsel finder sted senest den 30. januar, den 30. april, den 30. juli og den 30. oktober.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bidrag opkræves samlet.

Stk. 4. Bidrag kan opkræves sammen med finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Restancer for bidrag kan indgå i en fælles opkrævning.

§ 19. Overskydende midler vedrørende bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, overføres til efterfølgende år. Den del af bidragene, der ikke omgående viderebetales til ordningerne efter loven, skal anbringes som indestående i danske banker eller sparekasser eller eventuelt i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af danske kommuner, i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutioner, der er godkendt af staten, eller i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse hermed.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan godkende, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan optage lån i et pengeinstitut el.lign. til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud i løbet af året. Beløbet indregnes med tillæg af renter i bidraget for det følgende år, såfremt den samlede likviditet i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter Ministeriet for Børn og Undervisnings vurdering nødvendiggør dette.

§ 20. Bidrag efter § 18 beregnes kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders-periode.

Stk. 2. I det kvartalsvis beregnede arbejdsgiverbidrag fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for een lønmodtager. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører. Herudover fratrækkes et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for en lønmodtager, for hver gang der er modtaget et ATP-bidrag svarende til 50 fuldtidsansatte lønmodtagere.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 betales ikke bidrag, hvis arbejdsgiveren ud over elever, som nævnt i stk. 4, har ansatte, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til en fuldtidsansat.

Stk. 4. Der betales ikke bidrag for følgende uddannelsessøgende, der har skriftlig aftale med arbejdsgiveren om gennemførelse af et uddannelsesforhold:

1) Elever i erhvervsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser.

2) Uddannelsessøgende i uddannelser, hvor både skoleophold og praktikophold er reguleret ved eller i henhold til lov.

3) Uddannelsessøgende i indtil 3 år i praktikuddannelse, der

a) er aftalt eller godkendt af vedkommende overenskomstparter eller vedkommende brancheorganisation eller

b) er fastsat af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå en autorisation el.lign. eller som betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse.

4) Elever, der gennemgår uddannelsen til træningsterapeut på Optræningscentret i Karlslunde.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag regler om, hvilke uddannelser der berettiger til bidragsfritagelse.

§ 21. Bidrag efter § 18 indbetales til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fire gange årligt. Indbetaling af bidrag for mindre end 4 ansatte kan dog ske een gang årligt.

Stk. 2. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag pålægge arbejdsgiveren at betale renter af bidragene med l 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med børne- og undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætte særlige regler om beregningen af bidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 22. Beløb til dækning af de ordninger, der administreres af institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, udbetales månedsvis af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til disse skoler.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetalingen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og om revision og afgivelse af regnskab for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser vedrørende de i stk. 1, nævnte udgifter, jf. dog stk. 3, 5. pkt.

Stk. 3. Ministeriet for Børn og Undervisning dækker Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udgifter til befordringstilskud, værktøj, værnemidler og lignende samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøve for skolepraktikelever samt mobilitetsfremmende ydelser, jf. § 13, herunder administrationsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning dækker endvidere Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udgifter til skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget til Ministeriet for Børn og Undervisning over de forventede udgifter til ordningerne. Udbetalingen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sker forskudsvis én gang i kvartalet med en efterfølgende årlig regulering på grundlag af et regnskab for det pågældende år. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflægger regnskab for disse udgifter til Ministeriet for Børn og Undervisning som en del af skolernes årsregnskab.

§ 23. (Ophævet)

Kapitel 7 a

Tilbagebetaling og udpantningsret

§ 23 a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales. Udbetalinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser i medfør af § 13, der er sket med urette, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kræve tilbagebetalt fra skolen.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk. 1 nævnte ydelser samt for bidrag og renter, jf. kapitel 7.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 23 b. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 24. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

§ 25. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og revisor give børne- og undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette.

Stk. 4. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.

§ 26. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og skolerne oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 2. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

§ 26 a. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere, elever og skoler. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses-, indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.

§ 27. Klager over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller skolerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 29. (Ophævet)

§ 29 a. (Ophævet)

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver efter anmodning børne- og undervisningsministeren vederlagsfrit alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.

§ 32. I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 6. august 1992, foretages følgende ændringer:

(Udeladt)

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, ophæves, jf. dog § 34 og § 41.

§ 34. (Ophævet)

§ 35. (Ophævet)

§ 36. (Ophævet)

§ 37. (Ophævet)

§ 38. (Ophævet)

§ 39. (Ophævet)

§ 40. Nyvalg til den i § 3 nævnte bestyrelse finder sted pr. den 1. januar 1993.

§ 41. Det i § 18 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, nævnte ankenævn behandler klager, der er indgivet inden den 1. januar 1993.

§ 41 a. (Ophævet)

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 511 af 30. juni 1993, hvis § 1 har ændret §§ 3, 4, 6 og 16, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1993.


Lov nr. 452 af 14. juni 1995, hvis § 1 har ændret §§ 5, 16 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.


Lov nr. 412 af 22. maj 1996, der ændrer §§ 3, 4, 5, 15, 18, 20, 22 og 38, indsætter § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 14 a, § 17 a, § 20, stk. 2, 4. pkt., og Kapitel 7 a og ophæver § 17, stk. 3, § 18, stk. 2, 2. pkt., og § 21, stk. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. 1) Loven træder i kraft den 1. januar 1997, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 2) § 1, nr. 1, 3, 5-8, 10 og 16, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Lov nr. 414 af 22. maj 1996, hvis § 3 ændrer §§ 8, 10, 13, 14 og 22 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Loven har tillige virkning for elever, der er under uddannelse i henhold til den hidtil gældende lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 22. juni 1995, ophæves.

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 1236 af 27. december 1996, hvis § 1 ændrer §§ 16, 17 a, 20, 23 a, 28 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.


Lov nr. 980 af 17. december 1997, hvis § 40 ændrer § 17 a, indeholder i § 42 følgende bestemmelse:

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2-5. (Udeladt)


Lov nr. 1118 af 29. december 1997, hvis § 1 vedrører §§ 14, 14 a, 15, 18, 19 og 22, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.


Lov nr. 1324 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer §§ 4 og 5 og indsætter § 15 a, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 1, nr. 3,3) har virkning for lønrefusion for skoleophold, der påbegyndes efter den 31. december 2000. § 1, nr. 4,4) har virkning for delaftaler og restuddannelsesaftaler, der påbegyndes efter den 31. december 2000.


Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 50 ændrer § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, og § 23 a, stk. 1, 2. pkt., indeholder i § 39 følgende bestemmelse:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2-9. (Udeladt)


Lov nr. 1081 af 17. december 2002, hvis § 1 indsætter §§ 12 b og 12 c, ophæver §§ 15 a og 17 a og ændrer § 20, stk. 4, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, som ophævet ved § 1, nr. 3, for perioden efter den 31. december 2002, uanset om uddannelsesaftalen er indgået før den 1. januar 2003.

Stk. 3. Ansøgning om præmie efter § 15 a og tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion senest den 1. maj 2003.

Stk. 4. (Udeladt)


Lov nr. 1228 af 27. december 2003, hvis § 1 indsætter § 1, stk. 2, § 8, stk. 3, § 15 b, § 22, stk. 3, og § 23 b, ændrer § 12 a, 12 c, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 13, § 15, 18, stk. 2, § 19, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 2, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 22, stk. 2, og 23 a, stk. 1, 2. pkt., samt ophæver § 12 c, stk. 5, § 14 og § 18, stk. 3, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Indbetaling til Undervisningsministeriet af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifterne til godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 15 b og § 22, stk. 1, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 9 og 14, sker første gang den 1. april 2004 og består kun af bidragsindbetalinger, der vedrører perioden efter den 31. december 2003.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i § 15 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat med hjemmel i lov om erhvervsuddannelser eller ophæves.

Stk. 4. Ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion fra skoler om ydelse af refusion af de i § 13, 2. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 6, nævnte udgifter skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion inden den 1. april 2009.

Stk. 5. Elever, som har påbegyndt skolepraktik inden den 1. januar 2004, bevarer retten til elevgodtgørelse efter de hidtidige regler, dog kun indtil udgangen af 2008.

Stk. 6. Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner efter den nye sats for uddannelsesaftaler, som er indgået og påbegyndt efter den 30. september 2003, jf. § 12 c, stk. 1, 3. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4. Øvrige uddannelsesaftaler berettiger til tilskud efter den hidtil gældende sats på 1.000 kr. pr. aftale.

Stk. 7. (Udeladt)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005, hvis § 60 ændrer § 29, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 29, stk. 2, og ophæver § 29, stk. 3 og 4, indeholder i § 70 følgende bestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.


Lov nr. 431 af 6. juni 2005, hvis § 72 indsætter § 29 a, indeholder i § 85 følgende bestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 593 af 24. juni 2005, hvis § 8 ændrer § 3, stk. 1, 2. pkt., indeholder i § 11 følgende bestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt)


Lov nr. 595 af 24. juni 2005, hvis § 1 ændrer § 13, § 18, § 19, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 2, § 20, stk. 1, 1. pkt., § 20, stk. 4, § 22, stk. 2, og Kapitel 6 og indsætter § 20, stk. 5, og ophæver § 22, stk. 1, 1. pkt., og § 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 3. Bidragssatsen i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion § 18, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, har virkning fra og med beregning af bidrag for 1. kvartal 2006.


Lov nr. 404 af 8. maj 2006, hvis § 19 indsætter § 26 a, indeholder i § 23 følgende bestemmelse:

§ 23

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4 træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 1538 af 20. december 2006, hvis § 2 nyaffatter § 20, stk. 1, § 21, stk. 3, og § 27, ændrer § 18, stk. 2, indsætter § 18, stk. 4, § 21, stk. 4, og § 26, stk. 2, og ophæver § 20, stk. 2, 4. pkt., § 23, §§ 34-37 og § 39, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion efter § 20, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, opkræves første gang med forfaldsdato den 1. juli 2008 på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i perioden fra den 13. februar til den 22. maj 2008. Herefter beregnes bidrag på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders-periode.

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. § 2, nr. 9, træder i kraft den 1. januar 2007. Det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, der modtages denne dato eller senere. Det i henhold til den hidtil gældende § 27 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion nedsatte ankenævn nedlægges med virkning fra den 1. januar 2007, men færdigbehandler klager, der er modtaget senest den 31. december 2006, inden ankefristens udløb.


Lov nr. 1596 af 20. december 2006, hvis § 1 ændrer § 18, stk. 1, 2. pkt., indeholder i §§ 2 og 3 følgende bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 3

Bidragssatsen i § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning fra og med beregning af bidrag fra 1. kvartal 2007.


Lov nr. 523 af 6. juni 2007, hvis § 38 ophæver § 30, indeholder i §§ 47 og 48 følgende bestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Udeladt)


Lov nr. 561 af 6. juni 2007, hvis § 2 nyaffatter § 9, stk. 1, og § 11, stk. 1, 1. pkt., ændrer § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, 2. pkt., § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 4, § 12, § 12 c, stk. 1, og § 20, stk. 4, nr. 1, indsætter § 15, stk. 2, og ophæver § 8, stk. 3, indeholder i §§ 16 og 19 følgende bestemmelser:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt)

§ 19

Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i § 17, stk. 3,5) eller § 18, stk. 2,6) og deres praktikvirksomheder, bevarer deres hidtidige rettigheder til ydelser efter

1) § 4, §§ 6-11, § 16 og § 20, stk. 4, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 5. juli 2006,

2) (Udeladt)

3) (Udeladt)

4) (Udeladt)


Lov nr. 562 af 6. juni 2007, hvis § 78 ændrer § 22, stk. 1 og 2, og § 23 a, stk. 1, indeholder i § 49 følgende bestemmelse:

§ 49

Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3-5. (Udeladt)


Lov nr. 484 af 17. juni 2008, hvis § 8 ophæver § 3, stk. 3, 3. pkt., indeholder i § 9 følgende bestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.7)

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 1336 af 19. december 2008, hvis § 134 ophæver §§ 29 og 29 a, indeholder i § 167 følgende bestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 427 af 30. maj 2009, hvis § 1 nyaffatter kapitel 6, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009 og finder anvendelse på uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der er indgået efter lovens ikrafttræden. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Der ydes i henhold til den hidtil gældende § 16 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion en økonomisk præmie til arbejdsgivere for merbeskæftigelse i praktikpladser i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 30. september 2009. Præmie ydes for aftaler, som er indgået før den 1. juni 2009 og registreret i Erhvervsskolernes Administrative System Praktik før den 30. september 2009. Præmien udgør 13.330 kr. pr. aftale.

Stk. 3. Forslag om revision af kapitel 6 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2010-11.


Lov nr. 1218 af 14. december 2009, hvis § 1 nyaffatter § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 17, stk. 2, og ændrer § 16 a, stk. 1, indeholder i §§ 3 og 4 følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. december 2009.

Stk. 2. Lovens § 1 finder anvendelse på uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der indgås i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010.

Stk. 3-5. (Udeladt)

Stk. 6. Nedenstående ydelser udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren, når denne har ansøgt Arbejdsgivernes Elevrefusion herom, senest 1 år efter at arbejdsgiveren blev berettiget til disse ydelser:

1) Præmie, løntilskud og bonus for uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der er indgået i perioden fra den 1. juni 2009 til den 4. november 2009, jf. § 1, nr. 1, i lov nr. 427 af 30. maj 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

2) Præmie, løntilskud og bonus for uddannelsesaftaler og praktikaftaler, der indgås i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, jf. denne lovs § 1, jf. stk. 2.

3) Tilskud til virksomheder for uddannelsesaftaler, der indgås i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, jf. denne lovs § 2, nr. 5, jf. stk. 2.

Stk. 7. Præmie for merbeskæftigelse i praktikpladser, jf. § 16 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved lov nr. 595 af 24. juni 2005, udbetales senest den 31. december 2010. Arbejdsgivere, der er ophørt på tidspunktet for Arbejdsgivernes Elevrefusions normale udbetalinger, kan få udbetalt præmie efter ansøgning, der sendes til Arbejdsgivernes Elevrefusion senest den 31. december 2010.

§ 4

Undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af kapitel 6 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og af § 66 a, stk. 4, § 66 e, stk. 2, og § 66 k, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, 3 og 5, i folketingsåret 2010-11.


Lov nr. 578 af 1. juni 2010, hvis § 11 ændrer § 5, stk. 2, 1. pkt., indeholder i § 9 følgende bestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 639 af 14. juni 2010, hvis § 23 nyaffatter § 15 b, indeholder i § 21 følgende bestemmelse:

§ 21

Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der modtages efter lovens ikrafttræden, og som vedrører deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 1230 af 2. november 2010, hvis § 1 nyaffatter § 16, stk. 2, § 16 a, stk. 1, § 17, stk. 2, og § 19, stk. 4, ændrer § 13, indsætter § 16, stk. 1, 2. pkt., § 16, stk. 3, § 16 a, stk. 3, § 17, stk. 3, § 17 a, § 18, stk. 1, 3. pkt., og § 41 a og ophæver § 19, stk. 2 og 3, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. november 2010.

Stk. 2. § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder tilsvarende anvendelse på uddannelsesaftaler indgået fra og med den 5. november 2009, hvis prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010.

Stk. 3. De hidtil gældende bestemmelser i § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af præmie, løntilskud og bonus, adgang til skolepraktik og til skoleundervisning og tilskud til praktikvirksomheder) finder fortsat anvendelse på uddannelsesaftaler indgået i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010. For så vidt angår uddannelsesaftaler indgået efter den 15. november 2010, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Stk. 4. Arbejdsgiveren kan kun få udbetalt bonus efter enten de bestemmelser, der er nævnt i stk. 2, eller de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 5. § 16, stk. 1, 2. pkt., § 16 a, stk. 1, 2. pkt., og § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, § 1, nr. 5, og § 1, nr. 9, finder ikke anvendelse på uddannelsesaftaler og praktikaftaler indgået før den 15. november 2010.


Lov nr. 1311 af 30. november 2010, hvis § 1 nyaffatter § 18, stk. 2, ændrer § 13, 4. pkt., § 16, stk. 1, 3. pkt., § 18, stk. 1, 4. pkt., og § 22, stk. 2, og indsætter § 22, stk. 3, 2. pkt., indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.


Lov nr. 1615 af 22. december 2010, hvis § 2 indsætter kapitel 6 a og ophæver § 17 a, indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. § 17 b i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, har virkning for uddannelsesaftaler indgået fra og med den 1. januar 2011, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For mobilitetsfremmende ydelser efter §§ 8, 9, 11 og 12 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion finder § 17 b i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, anvendelse vedrørende elever, der optages på en skole fra og med den 1. januar 2011.


Lov nr. 1368 af 28. december 2011, hvis § 1 indsætter nyt 4. pkt. i § 18, stk. 1, og ændrer § 41 a, indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Arbejdsgivere, der har indgået en uddannelsesaftale om social- og sundhedsuddannelsens trin 2 i perioden fra den 1. juni 2009 til og med den 31. december 2011, kan opfylde betingelserne for at opnå præmie og bonus, jf. §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, selv om aftalen ikke indeholder prøvetid. Udbetaling af præmie og bonus sker i overensstemmelse med de bestemmelser for præmie og bonus, der var gældende på tidspunktet for indgåelsen af uddannelsesaftalen.


Lov nr. 272 af 27. marts 2012, hvis § 1 nyaffatter § 25, stk. 1, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.


Lov nr. 1347 af 21. december 2012, hvis § 1 nyaffatter lovens titel, overskriften til kapitel 5, § 13 og § 18, stk. 1, overalt i loven ændrer Elevrefusion til Uddannelsesbidrag og Elevrefusions til Uddannelsesbidrags, ændrer § 3, stk. 1, 2. pkt., § 17 b, § 22, stk. 3, 1. pkt., og § 26 a, stk. 2, 1. pkt., indsætter kapitel 4 a og kapitel 5 b og ophæver kapitel 6 og § 41 a, indeholder i § 7 følgende bestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på uddannelsesaftaler indgået den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. For uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010. For så vidt angår uddannelsesaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. For uddannelsesaftaler indgået i perioden nævnt i 2. pkt. er det med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå præmie og bonus, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 4. For praktikaftaler indgået senest den 31. december 2012 ydes der fortsat tilskud i henhold til den hidtil gældende bestemmelse i § 16 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. For så vidt angår praktikaftaler indgået i perioden fra og med den 15. november 2010 til den 31. december 2012, er det en betingelse, at aftalen påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Stk. 5. De ydelser, der ydes efter stk. 3 og 4 samt § 3, stk. 3, i lov nr. 1230 af 2. november 2010, dækkes af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 6. Indbetaling af bidrag efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, sker første gang den 1. juli 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 25. februar 2013

Christine Antorini

/ Nanna Hvass Jacobsen

Officielle noter

1) Det vil sige den nye affattelse af § 4, stk. 1, § 5, § 14 a, § 17 a, § 18, stk. 1, § 18, stk. 3, § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23 a og § 38, stk. 2.

2) Det vil sige den nye affattelse af § 3, § 4, stk. 3, § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 15 og § 20, stk. 2, 4. pkt.

3) Det vil sige den nye affattelse af § 5, stk. 2.

4) Det vil sige § 15 a.

5) Ved § 17, stk. 1 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ophævet. Ved § 17, stk. 3, blev regler fastsat i medfør af den lov opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye regler, fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

6) Ved § 18, stk. 1, i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om landbrugsuddannelser ophævet. Ved § 18, stk. 2, blev regler om uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) og landbrugets overbygningsuddannelser fastsat i medfør af den lov opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye regler, fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

7) Lov nr. 484 af 17. juni 2008 blev kundgjort i Lovtidende den 18. juni 2008.