Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0017
 
32003L0096
 
32008L0118
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Godtgørelse af afgift af olieprodukter til landbrug
Kapitel 2 Godtgørelse af afgift af benzin til sejlads
Kapitel 3 Administrative regler for virksomheder m.v. her i landet
Kapitel 4 Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande
Kapitel 5 EMCS
Kapitel 6 Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift
Kapitel 7 Informationsudveksling med andre EU-lande
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 13, § 4, stk. 6, § 4 b, stk. 8, § 5, stk. 2, 2. pkt., § 9, stk. 10, § 11, stk. 17, § 15, stk. 5, § 24, stk. 2, § 25, stk. 2, § 33, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., og stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret ved lov nr. 1354 af 21. december 2012, og i medfør af § 35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Godtgørelse af afgift af olieprodukter til landbrug

§ 1. Kapitel 1 gælder for virksomheder, der både anvender farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer m.v. til formål, der giver adgang til godtgørelse efter lovens § 11, stk. 3, og til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse, bortset fra forbrug i registrerede køretøjer.

§ 2. En virksomhed, der er omfattet af § 1, skal kunne dokumentere forbruget af farvede olieprodukter, der er anvendt til formål, der giver adgang til godtgørelse efter loven.

Stk. 2. Dokumentationen skal ske ved enten at opgøre forbruget

1) forholdsmæssigt på grundlag af en omsætningsfordeling eller

2) på grundlag af en konkret registrering og opgørelse af forbruget for hvert enkelt driftsmiddel.

Stk. 3. En virksomhed, der er omfattet af stk. 2, nr. 1, skal foretage en forholdsmæssig opdeling af forbruget af farvede olieprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Opdelingen skal ske enten ved at opgøre den del af forbruget, der ikke kan godtgøres, eller ved at opgøre den del af forbruget, der kan godtgøres.

Stk. 4. Virksomheden skal måle forbruget af farvede olieprodukter til opvarmning. Olieforbruget til opvarmning indgår ikke i det forbrug, der skal fordeles.

Stk. 5. Virksomheden kan foretage en forholdsmæssig opgørelse af forbruget af farvede olieprodukter, der anvendes som ikke godtgørelsesberettiget motorbrændstof, på grundlag af den del af omsætningen, hvortil der ikke kan ydes godtgørelse, og den samlede omsætning af aktiviteter, hvortil der anvendes farvede olieprodukter.

Stk. 6. En virksomhed, der anvender omsætningsfordeling til opgørelse af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug, skal føre et regnskab over omsætningen, som fordeler omsætningen i aktiviteter, der kan gives godtgørelse for, og andre aktiviteter. Ved en samlet fakturering af en arbejdsopgave, der både omfatter aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, skal de enkelte aktiviteter specificeres i fakturaen.

Stk. 7. En virksomhed, der anvender omsætningsfordelingen som grundlag for opgørelsen af det fradragsberettigede brændstofforbrug, er fritaget for at føre et forbrugsregnskab for hvert enkelt driftsmiddel og aktivitet.

Stk. 8. En virksomhed, der er omfattet af stk. 2, nr. 2, skal føre et regnskab over forbruget af farvede olieprodukter, som enten viser den mængde, der kan godtgøres i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, eller den del, der ikke kan godtgøres. Forbrugsregnskabet skal føres for hvert enkelt køretøj eller driftsmiddel og skal indeholde oplysninger om

1) køretøjernes eller driftsmidlernes aktiviteter,

2) kilometertællerens eller driftstimetællerens udvisende ved begyndelsen af hver afgiftsperiode efter momsloven og ved hver påfyldning af motorbrændstof med angivelse af dato og mængde, og

3) forbruget af motorbrændstof og arbejdsydelsens art for hver enkelt aktivitet.

Stk. 9. En virksomhed, der i afgiftsperioden efter momslovens kapitel 15 anskaffer eller afhænder et køretøj, skal i regnskabet kunne dokumentere anskaffelses- henholdsvis afhændelsesdatoen og køretøjets kilometertællers udvisende på denne dato.

§ 3. En virksomhed, som har egen beholdning af olieprodukter, skal føre regnskab over tilgang, beholdning, udlevering og forbrug. Regnskabet over forbruget skal være tilrettelagt på en sådan måde, at der kan redegøres for mængden og anvendelse for hver udlevering.

Stk. 2. Motorbrændstof skal opbevares adskilt fra anden olie og gas.

§ 4. Afgift af olieprodukter, der er blevet købt til brug som motorbrændstof, kan ikke godtgøres, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at det indkøbte motorbrændstof er blevet anvendt til et godtgørelsesberettiget formål, godtgør SKAT afgiften af den forbrugte mængde.

Kapitel 2

Godtgørelse af afgift af benzin til sejlads

§ 5. SKAT kan meddele en virksomhed, der er registreret efter momsloven, bevilling til afgiftsgodtgørelse for benzin, som anvendes i fartøjer ved erhvervsmæssigt fiskeri eller i fartøjer til anden erhvervsmæssig sejlads bortset fra lystfartøjer.

Stk. 2. Det er vilkår for bevilling til afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, at det årlige forbrug udgør mindst 200 liter.

Stk. 3. Virksomheden skal ved ansøgning til SKAT om bevilling til afgiftsgodtgørelse redegøre for den faktiske anvendelse af fartøjet, fartøjets navn og kendingsbogstaver, art, type og brændstofforbrug pr. time samt forventet årligt forbrug. SKAT kan anmode virksomheden om andre oplysninger til brug for SKATs behandling af ansøgning om bevilling til afgiftsgodtgørelse.

§ 6. Virksomheden skal kunne dokumentere, at benzinen er anvendt til godtgørelsesberettigede formål.

Stk. 2. Dokumentationen skal ske ved at opgøre forbruget af benzin, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål.

Stk. 3. Regnskabet skal føres for hvert enkelt fartøj. Regnskabet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for sejladsen og enten registrering af driftstimetællerens udvisende eller registrering af driftstimer pr. dag, fartøjet har været anvendt. Dato og tidspunkt for påfyldning af benzin og mængde skal fremgå af regnskabet.

Stk. 4. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1 og 2, gælder også for afgiftsgodtgørelse for sejlads.

Stk. 5. Regnskabet over forbruget opgøres som den mængde benzin, der er påfyldt fartøjet i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven.

Stk. 6. I ansøgning til SKAT om godtgørelse af afgift skal beløbet, der søges godtgjort, skrives i hele kroner. Ansøgningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Kapitel 3

Administrative regler for virksomheder m.v. her i landet

Behandling og transport af visse varer

§ 7. Lovens § 8, stk. 1, nr. 2, og § 15 og denne bekendtgørelses kapitel 4-6 gælder ikke for afgiftspligtige varer efter lovens § 1, stk. 1, nr. 17 og 18, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 8, stk. 1, nr. 2, lovens § 15 og denne bekendtgørelses kapitel 4-6 gælder for følgende varer, angivet under position i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN):

1) 2710.12-2710.19.68: Smøreolielignende produkter.

2) 3811.11.10, 3811.11.90, 3811.19.00 og 3811.90.00: Additiver og tilsætningsstoffer.

§ 8. Lovens §§ 3, 4, 4 b, 5, 13, 14, 15, 22, 23 og 29, 30, 31 og 32 samt dette kapitel og kapitel 4-6 i denne bekendtgørelse gælder for følgende varer, angivet under position i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN), selvom varerne ikke er afgiftspligtige her i landet:

1) 2707.10-30: Benzen, toluen og xylen m.v.

2) 2707.50: Solvent naphta m.v.

3) 2710.12.11-25: Bulk-varer i form af special benzin, mineralsk terpentin m.v.

4) 2710.12.70-90: Letbenzin m.v.

5) 2710.19.29: Bulk-varer i form af tændvæske m.v.

6) 2901.10: Mættede acycliske karbonhydrider, herunder ethan, butaner m.v.

7) 2902.20-44: Benzen, toluen og xylen (kemisk ren) m.v.

8) 3826.00.10: Fedtsyre-mono-alkyl-estere med et indhold af estere på 96,5 pct. eller derover.

Stk. 2. Lovens §§ 3, 4, 4 b, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 29, 30, 31 og 32 samt dette kapitel og kapitel 4-6 i denne bekendtgørelse gælder for følgende varer, angivet under position i EU’s Kombinerede Nomenklatur (KN), i det omfang varerne indgår ved fremstilling af varer, der er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, selvom varerne ikke er afgiftspligtige her i landet:

1) 1507-1515 samt 1517-1518: Vegetabilske og animalske olier.

2) 3826.00.90: Fedtsyre-mono-alkyl-estere med et indhold af estere på mindre end 96,5 pct.

Operatørtyper og punktafgiftsnumre

§ 9. En operatørtype dækker betegnelserne:

1) Autoriseret oplagshaver.

2) Registreret varemodtager.

3) Registreret vareafsender.

Stk. 2. Et punktafgiftsnummer kan kun være knyttet til én operatørtype. En operatørtype kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

Registreringsbeviser

§ 10. SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver, for registrering som varemodtager og for registrering som vareafsender.

Afgiftsoplag, tanke og anlæg

§ 11. En virksomhed kan først autoriseres som oplagshaver efter lovens § 3, når SKAT har godkendt virksomhedens tanke og anlæg, som virksomheden vil benytte til at fremstille, opbevare og udlevere varer, hvoraf der endnu ikke er betalt afgift. Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegninger over virksomhedens tanke og anlæg, herunder rørledninger m.v., samt brandsynsgodkendelsen og miljøgodkendelsen af disse tanke og anlæg.

Stk. 2. SKAT kan først godkende virksomhedens tanke og anlæg, når der for hver enkelt tank og hver enkelt anlæg er en måler, eller der på en anden måde, som SKAT kan godkende, er adgang til at opgøre indholdet af den enkelte tank og det enkelte anlæg. Hvis indholdet af tanke og anlæg opgøres ved at anvende målere, skal en sådan måler findes på den enkelte tank og det enkelte anlæg. Opgøres indholdet på en anden måde, skal der foreligge en procedurebeskrivelse for opgørelse af indholdet af den enkelte tank og det enkelte anlæg.

Stk. 3. SKAT kan endvidere først godkende virksomhedens tanke og anlæg, når disse tanke og anlæg er blevet godkendt af de kompetente myndigheder efter brandlovgivningen og miljølovgivningen.

Stk. 4. En autoriseret virksomhed skal anmelde ændringer af tanke og anlæg med dokumentation for brandsyns- og miljøgodkendelser efter stk. 3 til godkendelse hos SKAT, hvis de påtænkte ændringer angår tanke og anlæg, som SKAT tidligere har godkendt.

Midlertidigt registreret varemodtager

§ 12. En virksomhed eller en institution skal være registreret for merværdiafgift efter momsloven for at blive registreret hos SKAT som midlertidigt registreret varemodtager og modtage varer fra udlandet, herunder varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Registrering som midlertidigt registreret varemodtager efter stk. 1 og lovens § 4, stk. 1, gælder alene for en nærmere bestemt mængde varer, en enkelt leverandør og en nærmere bestemt periode. SKAT fastsætter omfanget af den nærmere bestemte mængde varer og længden af den nærmere bestemte periode. SKAT kan yderligere fastsætte, at udøvelse af aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en enkelt varetransport fra udlandet.

Stk. 3. SKAT registrerer i et elektronisk register midlertidigt registrerede varemodtagere for så vidt angår modtagelse af varer fra andre EU-lande. SKAT udsteder ikke registreringsbevis til en midlertidigt registreret varemodtager.

Registreret vareafsender

§ 13. Ved udøvelse af aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal

1) transport kun være af varer, der er indført fra steder uden for EU,

2) transport af varer kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde,

3) transport af varer ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra steder uden for EU,

4) transport af varer til virksomheder, der er autoriseret eller registreret i andre EU-lande, ske under afgiftssuspensionsordningen, jf. kapitel 4-6,

5) der forud for en varetransport stilles sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 15, stk. 2,

6) de administrative procedurer, der er fastsat for varetransport til andre EU-lande, anvendes,

7) der til SKAT angives svind, der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art, og

8) varer må ikke oplægges, men

9) varer kan omlades, f.eks. fra én transportform til en anden.

Fiskal repræsentant her i landet

§ 14. En fiskal repræsentant efter lovens § 4 b, stk. 5 eller 6, skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Sikkerhedsstillelse for betaling af afgift af varer

§ 15. En virksomhed kan først autoriseres som oplagshaver her i landet, når virksomheden har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 50.000 kr., dog 10.000 kr., hvis en virksomhed kun afsender, modtager eller oplægger varer efter lovens § 1, stk. 1, nr. 17 eller 18, eller varer efter denne bekendtgørelses § 7, stk. 2, eller § 8. Efter en vurdering af risici for afgiftstab eller miljøpåvirkning kan SKAT fastsætte, at en virksomhed, der er autoriseret eller anmeldes til autorisation som oplagshaver, skal stille sikkerhed med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som autorisationen giver virksomheden adgang til at håndtere. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 2. En virksomhed kan først registreres som vareafsender her i landet, når virksomheden har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne, som virksomheden transporterer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 50.000 kr., dog 10.000 kr., hvis en virksomhed kun afsender varer efter § 7, stk. 2, eller § 8. Efter en vurdering af risici for afgiftstab eller miljøpåvirkning kan SKAT fastsætte, at en virksomhed, der er registreret eller anmeldes til registrering som vareafsender, skal stille sikkerhed med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som registreringen giver virksomheden adgang til at transportere. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 3. Levering af varer til erhvervsmæssig oplægning eller ved fjernsalg her i landet efter lovens § 4 b kan først ske, når der er stillet sikkerhed for betaling her i landet af afgift af varerne. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 50.000 kr., dog 10.000 kr., hvis der kun leveres varer efter lovens § 1, stk. 1, nr. 17 eller 18, eller varer efter denne bekendtgørelses § 7, stk. 2, eller § 8. Efter en vurdering af risici for afgiftstab eller miljøpåvirkning under hensyn til mængden eller arten af varer kan SKAT fastsætte, at sikkerheden skal stilles med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som en anmeldelse af transport af varer til erhvervsmæssig oplægning eller en registrering for fjernsalg giver adgang til at levere her i landet. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 4. Sikkerhed skal stilles i form af børsnoterede obligationer, garanti eller selvskyldnerkaution fra pengeinstitutter eller kautionsforsikringsselskaber, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs retningslinjer.

Stk. 5. Uanset formen for sikkerhedsstillelse skal sikkerheden være SKAT i hænde forud for

1) transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande, og

2) transport af varer fra andre EU-lande til erhvervsmæssig oplægning eller ved fjernsalg her i landet.

Kapitel 4

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Definitioner

§ 16. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afgiftssuspensionsordningen: Den særlige afgiftsordning, der inden for EU anvendes ved fremstilling, forarbejdning, oplægning eller transport af varer, og hvor betalingen af afgift af varerne er suspenderet.

2) EMCS: Forkortelse for Excise Movement and Control System - et elektronisk system for kontrol ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

3) e-Export: Et elektronisk system til registrering, forespørgsel og analyse af oplysninger i forbindelse med procedurer for udførsel af industrivarer fra EU til steder uden for EU.

4) ECS: Forkortelse for Export Control System - et elektronisk system, der benyttes til udveksling af oplysninger mellem EU-landenes toldmyndigheder om udførsel af varer til steder uden for EU.

5) e-ledsagedokument: Elektronisk ledsagedokument, der dannes og behandles i EMCS ved afsendelse af varer under afgiftssuspensionsordningen til andre EU-lande.

6) e-kvittering: Elektronisk kvittering, der dannes og behandles i EMCS som kvittering for modtagelse af varer under afgiftssuspensionsordningen fra andre EU-lande.

7) e-udførselsrapport: Elektronisk udførselsrapport, der dannes og behandles i EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU med henblik på udførsel af varerne til steder uden for EU.

8) ARC: Forkortelse for Unique Administrative Reference Code eller unikt administrativt systemnummer, der tildeles e-ledsagedokument, og som herefter identificerer en varetransport i EMCS.

9) CoD: Forkortelse for Change of Destination eller meddelelse om ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer.

10) Local Reference Number: Afsenderens ordrenummer.

Anvendelsesområde

§ 17. Virksomhederne skal anvende denne bekendtgørelses kapitel 5 og 6 som administrative procedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande efter lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 5.

Kapitel 5

EMCS

Generelle vilkår for at anvende EMCS

§ 18. Virksomhederne skal anvende §§ 19-23 ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

Stk. 2. Når virksomheder her i landet elektronisk afsender eller modtager dokumenter, rapporter og meddelelser via EMCS, skal det ske enten via skat.dk/TastSelv Erhverv eller direkte via elektronisk dataudveksling (EDI) med SKAT.

Afsendelse af varer

§ 19. Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til et andet EU-land skal ske på grundlag af et e-ledsagedokument, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En virksomhed her i landet, der afsender varer til et andet EU-land, skal udfylde et udkast til e-ledsagedokument, der skal sendes via EMCS. Afsenderen her i landet kan tidligst sende udkastet til e-ledsagedokument 7 dage før begyndelsen af en varetransport efter lovens § 15, stk. 3. Når EMCS tildeler ARC til et udkast til e-ledsagedokument, er e-ledsagedokumentet systemmæssigt accepteret.

Stk. 3. Afsenderen skal udlevere et print af e-ledsagedokumentet eller af ethvert andet handelsdokument, der på klart identificerbar vis nævner e-ledsagedokumentets ARC til den person, der foretager transporten af varerne. E-ledsagedokumentets ARC skal efter anmodning kunne oplyses til de kompetente myndigheder i EU-landene under hele transporten af varerne under afgiftssuspensionsordningen.

Annullering af e-ledsagedokument

§ 20. Afsenderen her i landet kan annullere et e-ledsagedokument, så længe varetransporten ikke er begyndt efter lovens § 15, stk. 3, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til annulleringsmeddelelse og skal sende udkastet til annulleringsmeddelelse via EMCS.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 21. Afsenderen her i landet kan på et hvilket som helst tidspunkt efter validering af e-ledsagedokumentet i EMCS ændre bestemmelsesland eller -sted for varerne efter lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til CoD og skal sende udkastet til CoD via EMCS.

§ 22. Ved sø- eller flodtransport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvor en modtager i et andet EU-land ikke er endeligt kendt på det tidspunkt, hvor afsenderen her i landet sender udkast til e-ledsagedokument efter § 19, stk. 2, kan afsenderen udelade data om modtageren i e-ledsagedokumentet.

Stk. 2. Så snart data om modtageren bliver kendt, og senest ved ophør af transporten af varerne, skal afsenderen sende data om modtagerens identitet m.v. til den nationale applikation for EMCS her i landet efter proceduren for ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer, der er fastsat i § 21, stk. 2.

Opsplitning af en varetransport

§ 23. Afsenderen her i landet kan opsplitte en transport af varer under afgiftssuspensionsordningen i to eller flere sendinger, hvis afsenderen opfylder krav om, at

1) den samlede mængde af varer ikke må ændres ved opsplitningen,

2) opsplitningen kan kun foretages i et andet EU-land, der tillader denne procedure, og

3) afsenderen oplyser om stedet for opsplitningen af varerne i udkastet til e-ledsagedokument for varetransporten.

Modtagelse af varer

§ 24. En virksomhed, der modtager varer fra andre EU-lande på et bestemmelsessted her i landet efter lovens § 15, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5, skal senest 5 hverdage efter varetransportens ophør efter lovens § 15, stk. 4, nr. 1, kvittere for varerne via EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU

§ 25. Ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3, skal afsenderen udfylde, sende og printe m.v. et udkast til e-ledsagedokument efter denne bekendtgørelses § 19.

Kapitel 6

Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Generelle vilkår for at anvende nødprocedurer

§ 26. Når EMCS er ude af drift, som bestemt efter § 27, kan virksomheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen anvende nødprocedurer efter §§ 28-35.

§ 27. EMCS anses for at være ude af drift, når der er nedbrud i

1) det fælles domæne for EMCS, der beror hos Europa-Kommissionen, eller

2) de nationale applikationer for EMCS, der beror hos de respektive EU-lande.

Stk. 2. EMCS anses ikke for at være ude af drift, når der er afbrydelse eller nedbrud i

1) on-line-forbindelsen fra en virksomhed eller

2) en virksomheds eget edb-system eller internetforbindelse.

§ 28. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, skal virksomheder, der har anvendt papirformularer som led i nødprocedurer, straks taste oplysningerne fra samtlige anvendte papirdokumenter og versioner ind i de elektroniske dokumenter i EMCS, der hver især svarer til de anvendte papirdokumenter.

Stk. 2. Virksomheder skal efter lovens § 14, stk. 8, opbevare samtlige anvendte papirdokumenter og versioner, herunder kopier heraf, der har været anvendt ved nødprocedurer, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afsendelse af varer

§ 29. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 27, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal afsenderen her i landet ved udstedelse af ledsagedokument udfylde et midlertidigt ledsagedokument i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv.

Stk. 2. Afsenderen skal printe et eksemplar af det midlertidige ledsagedokument, der skal følge med varetransporten og skal opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument til brug for senere tastning efter § 28, stk. 1, når EMCS er kommet i drift igen.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 30. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 27, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-4 som nødprocedurer ved

1) ændring af bestemmelsesland eller -sted for en varetransport efter § 21,

2) en senere meddelt oplysning om bestemmelsessted for en varetransport efter § 22 eller

3) en opsplitning af en varetransport efter § 23.

Stk. 2. Hvis ændring af bestemmelsesland eller -sted skyldes en modtagers afvisning af hele eller dele af en forsendelse, skal afsenderen her i landet udfylde midlertidigt CoD i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv og sende CoD via e-mail eller telefax til den oprindeligt aftalte modtager, der efterfølgende skal sende print af CoD med transporten af de omdirigerede varer. Herefter kan afsenderen efter § 29 udstede nyt midlertidigt ledsagedokument, der skal sendes via e-mail eller telefax til den nye modtager. Ved returnering af afviste varer skal afsenderen være anført som modtager af varerne på CoD.

Stk. 3. Hvis afsenderen meddeler varetransportøren om en ændring af varernes bestemmelsesland eller -sted før varernes ankomst hos den oprindeligt aftalte modtager, skal afsenderen sende midlertidigt ledsagedokument og midlertidigt CoD via e-mail eller telefax direkte til den nye modtager.

Stk. 4. Midlertidigt CoD og midlertidigt ledsagedokument efter stk. 2 eller 3 skal indeholde samme ”Local Reference Number”.

Modtagelse af varer

§ 31. Hvis varer under anvendelse af nødprocedurer er ankommet hos en modtager her i landet, og modtageren ikke har modtaget et e-ledsagedokument fra afsenderen senest 14 dage efter modtagelsen af varerne, skal modtageren som led i nødprocedurer for modtagelse af varer udfylde en midlertidig kvittering i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv. Modtageren skal sende den midlertidige kvittering direkte til afsenderen via e-mail eller telefax.

Stk. 2. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, vil modtageren modtage et e-ledsagedokument fra afsenderen og skal på normal vis kvittere for transaktionen i EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når EMCS er ude af drift

§ 32. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 27, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2 og 3 som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal

1) udfylde, printe og opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument efter § 29 og

2) udfylde og sende en e-udførselsangivelse via e-Export, idet ”Local Reference Number” for det midlertidige ledsagedokument skal anføres i e-udførselsangivelsens rubrik 40.

Stk. 3. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, og afsenderen her i landet har anvendt nødproceduren for udførsel efter stk. 2, skal afsenderen taste oplysningerne fra det konkret anvendte midlertidige ledsagedokument i et e-ledsagedokument efter § 28, stk. 1, således at den elektroniske procedure i EMCS kan afsluttes.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når e-Export er ude af drift

§ 33. Når det ikke er EMCS, men e-Export, der er ude af drift efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, gælder stk. 2 og 3 som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal udfylde udkast til et e-ledsagedokument efter § 19 og skal anføre e-ledsagedokumentets ARC i rubrik 40 i den papirbaserede udførselsangivelse.

Stk. 3. Når e-Export er i drift igen efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, skal afsenderen her i landet sørge for at få bekræftet via e-Export, at varerne er udført. Når dette kan bekræftes, skal afsenderen eller dennes repræsentant henvende sig til SKAT for at få afsluttet den elektroniske procedure i EMCS.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via et andet EU-land

§ 34. Når varer fra steder uden for EU indføres i EU’s toldområde med henblik på transport af varerne her til landet efter lovens § 15, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter denne bekendtgørelses § 28, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS i EU-landet for indførsel ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en modtager her i landet, benytte indførselslandets nødprocedurer for transport af varer inden for EU. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne efter denne bekendtgørelses § 24, når applikationen for EMCS i indførelseslandet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via dansk område

§ 35. Når varer fra steder uden for EU indføres i det danske toldområde med henblik på transport af varerne til et andet EU-land efter lovens § 15, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter denne bekendtgørelses § 28, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS her i landet ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en virksomhed i modtagerlandet, benytte nødprocedurer for transport af varer inden for EU efter denne bekendtgørelses § 29. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne i EMCS, når applikationen for EMCS her i landet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Kapitel 7

Informationsudveksling med andre EU-lande

§ 36. SKAT kan til de kompetente myndigheder i andre EU-lande udlevere oplysninger om autorisations- eller registreringsnummer, navn og adresse m.v. for virksomheder, der er autoriseret eller registreret her i landet.

Stk. 2. Hvis en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået eller konstateret her i landet efter lovens § 31, stk. 1 og 2, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 3. Hvis det efterfølgende bliver dokumenteret, at en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået her i landet, eller hvor det bliver dokumenteret, at varetransporten er afsluttet efter lovens § 31, stk. 3 og 4, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvor afgift af varerne er blevet betalt.

Kapitel 8

Straf

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 25, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 2, § 3, § 6, § 7, § 8, § 11, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. eller 3. pkt., eller stk. 4, § 12, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., § 13, § 14, § 15, stk. 1, 1. eller 5. pkt., stk. 2, 3, 4 eller 5, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28, § 29, § 30, stk. 2, 3 eller 4, § 31, § 32, stk. 2 eller 3, § 33, stk. 2 eller 3, § 34, 2. pkt., eller § 35, 1. pkt., eller

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 5, stk. 2, eller § 12, stk. 2, 2. eller 3. pkt.

Stk. 2. Opkrævningslovens §§ 18 og 19 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1406 af 4. december 2010 om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie og gas anvendt til landbrugsaktiviteter og for benzin anvendt til sejlads samt administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande.

Stk. 3. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse 50.000 kr. efter bekendtgørelses § 15, stk. 1, 2 eller 3, har virkning for

1) virksomheder, der fra og med den 1. januar 2014 er autoriseret eller registreret eller anmeldes til autorisation eller registrering efter lovens § 3 eller § 4, stk. 5, og

2) varer, der fra og med den 1. januar 2014 leveres efter lovens § 4 b.

Skatteministeriet, den 26. februar 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, EU-Tidende 2003, nr. L 283, side 51, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2003 nr. L 76, side 10, samt Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12.