Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0118
 
32011L0064
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner af tobaksvarer
Kapitel 2 Kredittid
Kapitel 3 Auktionssalg
Kapitel 4 Administrative regler for virksomheder m.v. her i landet
Kapitel 5 Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande
Kapitel 6 EMCS
Kapitel 7 Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift
Kapitel 8 Informationsudveksling med andre EU-lande
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tobaksafgifter1)

I medfør af § 1, stk. 2, § 5, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 6, § 10, stk. 4, § 10 a, stk. 9, § 19, stk. 5, § 20, stk. 2, 2. pkt., § 25, stk. 2, § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 29, stk. 5, i tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved lov nr. 1385 af 21. december 2009, lov nr. 1361 af 8. december 2010, lov nr. 626 af 14. juni 2011 og lov nr. 1354 af 21. december 2012, og i medfør af § 35, stk. 1-4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner af tobaksvarer

§ 1. Som cigaretter betragtes

1) tobaksruller, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos efter § 5,

2) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, eller

3) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Stk. 2. En tobaksrulle, som nævnt i stk. 1, betragtes som to cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 8 cm, men højst 11 cm, som tre cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 11 cm, men højst 14 cm, og så fremdeles.

§ 2. Som groftskåret røgtobak betragtes

1) tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, eller

2) tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges. Ved tobaksaffald forstås rester af tobaksblade samt biprodukter, der hidrører fra tobaksforarbejdning eller fremstilling af tobaksvarer.

§ 3. Som finskåret røgtobak betragtes

1) røgtobak, som defineret efter § 2, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1,5 mm, eller

2) røgtobak, hvis mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på 1,5 mm og derover, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

§ 4. Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier efter §§ 1 og 2, ligestilles med cigaretter og røgtobak, medmindre de udelukkende benyttes til medicinske formål og ikke indeholder tobak.

§ 5. Som cigarer, cerutter eller cigarillos betragtes, hvis de kan ryges, som de er,

1) tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak, eller

2) tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, eventuelt også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g og højst 10 g, og deres omkreds er 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af deres længde.

Stk. 2. Varer, der delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier efter stk. 1, ligestilles med cigarer, cerutter og cigarillos.

Kapitel 2

Kredittid

§ 6. Ved påsætning af stempelmærker til cigaretter og røgtobak, der skal leveres i et andet EU-land, kan autoriserede virksomheder her i landet ud over kredittiden, der er fastsat efter lovens § 5, stk. 1, få en yderligere kredit på 8 arbejdsdage.

Kapitel 3

Auktionssalg

§ 7. Ved auktionssalg af afgiftspligtige varer efter lovens § 28, stk. 4, skal auktionsholder indestå for, at auktionssalget sker efter lovens regler, og at afgiften af varerne, der sælges ved aktion, bliver korrekt angivet og betalt til SKAT.

Stk. 2. Ved salg af varer, hvoraf der er betalt afgift, skal auktionsholder indestå for, at varerne ikke sælges på auktionen til en højere pris end den, som er påtrykt stempelmærket eller fremgår af prislisten for den pågældende varer. Varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, kan kun udleveres uden afgift til autoriserede oplagshavere. I andre tilfælde skal der betales afgift af varerne inden udlevering.

Stk. 3. For varer, der købes på auktion med henblik på videresalg, skal afgift af varerne efter loven beregnes på grundlag af de detailpriser, som varerne skal sælges til. For varer, der købes med henblik på privatforbrug, skal afgift af varerne efter loven beregnes på grundlag af budsummen inklusive salær og merværdiafgift.

Stk. 4. Råtobak må kun udleveres til virksomheder, der er autoriseret til fremstilling af afgiftspligtige varer, jf. lovens § 30, stk. 1.

Stk. 5. En auktionsholder skal umiddelbart efter auktionen indsende en opgørelse til SKAT over de katalognumre, der er solgt til autoriserede oplagshavere, og de katalognumre, hvoraf der er betalt afgift, eller hvoraf der som følge af udleveringen skal betales afgift.

Kapitel 4

Administrative regler for virksomheder m.v. her i landet

Operatørtyper og punktafgiftsnumre

§ 8. En operatørtype dækker betegnelserne:

1) Autoriseret oplagshaver.

2) Registreret varemodtager.

3) Registreret vareafsender.

Stk. 2. Et punktafgiftsnummer kan kun være knyttet til én operatørtype. En operatørtype kan ikke ændres, uden at punktafgiftsnummeret samtidig ændres.

Registreringsbeviser

§ 9. SKAT udsteder registreringsbevis for autorisation som oplagshaver, for registrering som varemodtager og for registrering som vareafsender.

Afgiftsoplag, lokaler og anlæg

§ 10. En virksomhed kan først autoriseres som oplagshaver her i landet, når SKAT har godkendt lokalerne, som virksomheden vil benytte til at fremstille, opbevare og udlevere varer, hvoraf der endnu ikke er betalt afgift. Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegning over virksomhedens lokaler og anlæg til at fremstille, opbevare og udlevere varer.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed skal som vilkår for SKATs godkendelse af virksomhedens lokaler overholde,

1) at lokalerne har en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden,

2) at der i lokalerne kun opbevares afgiftspligtige varer, råvarer, redskaber, hjælpematerialer og emballage til at fremstille, opbevare og udlevere varerne samt brandsluknings- og sikkerhedsudstyr,

3) at der i lokalerne foretages en fysisk adskillelse mellem afgiftspligtige varer, hvoraf der er betalt afgift, og afgiftspligtige varer, som er oplagt under afgiftssuspensionsordningen,

4) at lokalerne ikke benyttes til beboelse eller køkken,

5) at adgangen til lokalerne er uhindret og ikke sker gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed, og

6) at der ikke er gennemgang fra lokalerne til andre virksomheder, idet SKAT dog kan tillade til- og afgangsveje mellem lokalerne og en anden virksomhed, hvis den anden virksomhed er en speditør, lagerhotel eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer.

Stk. 3. En autoriseret virksomhed skal anmelde ændringer af lokaler og anlæg til godkendelse hos SKAT, hvis de påtænkte ændringer angår lokaler og anlæg, som SKAT tidligere har godkendt.

Midlertidigt registreret varemodtager

§ 11. En virksomhed eller en institution skal være registreret for merværdiafgift efter momsloven for at blive registreret hos SKAT som midlertidigt registreret varemodtager og modtage varer fra udlandet, herunder varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen.

Stk. 2. Registrering som midlertidigt registreret varemodtager efter stk. 1 og lovens § 10, stk. 1, gælder alene for en nærmere bestemt mængde varer, en enkelt leverandør og en nærmere bestemt periode. SKAT fastsætter omfanget af den nærmere bestemte mængde varer og længden af den nærmere bestemte periode. SKAT kan yderligere fastsætte, at udøvelse af aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager alene skal gælde for en enkelt varetransport fra udlandet.

Stk. 3. SKAT registrerer i et elektronisk register midlertidigt registrerede varemodtagere for så vidt angår modtagelse af varer fra andre EU-lande. SKAT udsteder ikke registreringsbevis til en midlertidigt registreret varemodtager.

Registreret vareafsender

§ 12. Ved udøvelse af aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal

1) transport kun være af varer, der er indført fra steder uden for EU,

2) transport af varer kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU’s toldområde,

3) transport af varer ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra steder uden for EU,

4) transport af varer til virksomheder, der er autoriseret eller registreret i andre EU-lande, ske under afgiftssuspensionsordningen, jf. kapitel 5-7,

5) der forud for en varetransport stilles sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 14, stk. 2,

6) de administrative procedurer, der er fastsat for varetransport til andre EU-lande, anvendes,

7) der til SKAT angives svind, der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art, og

8) varer må ikke oplægges, men

9) varer kan omlades, f.eks. fra én transportform til en anden.

Fiskal repræsentant her i landet

§ 13. En fiskal repræsentant efter lovens § 10 a, stk. 5 eller 6, skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

Sikkerhedsstillelse for betaling af afgift af varer

§ 14. En virksomhed kan først autoriseres som oplagshaver her i landet, når virksomheden har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Efter en vurdering af risiko for afgiftstab kan SKAT fastsætte, at en virksomhed, der er autoriseret eller anmeldes til autorisation som oplagshaver, skal stille sikkerhed med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som autorisationen giver virksomheden adgang til at håndtere. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 2. En virksomhed kan først registreres som vareafsender her i landet, når virksomheden har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne, som virksomheden transporterer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Efter en vurdering af risiko for afgiftstab kan SKAT fastsætte, at en virksomhed, der er registreret eller anmeldes til registrering som vareafsender, skal stille sikkerhed med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som registreringen giver virksomheden adgang til at transportere. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 3. Levering af varer til erhvervsmæssig oplægning eller ved fjernsalg her i landet efter lovens § 10 a kan først ske, når der er stillet sikkerhed for betaling her i landet af afgift af varerne. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse udgør 10.000 kr. Efter en vurdering af risiko for afgiftstab kan SKAT fastsætte, at sikkerheden skal stilles med et større beløb end mindstebeløbet under hensyn til mængden eller arten af varer, som en anmeldelse af transport af varer til erhvervsmæssig oplægning eller en registrering for fjernsalg giver adgang til at levere her i landet. Uanset beløbsstørrelse skal sikkerheden stilles på de måder, der er anført i stk. 4.

Stk. 4. Sikkerhed skal stilles i form af børsnoterede obligationer, garanti eller selvskyldnerkaution fra pengeinstitutter eller kautionsforsikringsselskaber, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter SKATs retningslinjer.

Stk. 5. Uanset formen for sikkerhedsstillelse skal sikkerheden være SKAT i hænde forud for

1) transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande, og

2) transport af varer fra andre EU-lande til erhvervsmæssig oplægning eller ved fjernsalg her i landet.

Godtgørelse af afgift ved leverancer til udlandet

§ 15. Den, der efter lovens § 29, stk. 4, ansøger SKAT om at få godtgjort den betalte afgift af varer efter lovens § 7, når varerne er leveret til et andet EU-land, skal fremvise eksemplar nr. 3 af et forenklet ledsagedokument, der er udstedt efter EU’s regler herom, og som er stemplet af den kompetente myndighed i det andet EU-land.

Stk. 2. Den, der efter lovens § 29, stk. 4, ansøger SKAT om at få godtgjort den betalte afgift af varer efter lovens § 7, når varerne er leveret til steder uden for EU, skal fremvise et print af en udpassageattest for varernes udførsel til steder uden for EU. SKAT kan kræve yderligere dokumentation eller kan tillade alternativ dokumentation for, at varerne er udført her fra landet til steder uden for EU.

Kapitel 5

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande

Definitioner

§ 16. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afgiftssuspensionsordningen: Den særlige afgiftsordning, der inden for EU anvendes ved fremstilling, forarbejdning, oplægning eller transport af varer, og hvor betalingen af afgift af varerne er suspenderet.

2) EMCS: Forkortelse for Excise Movement and Control System - et elektronisk system for kontrol ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

3) e-Export: Et elektronisk system til registrering, forespørgsel og analyse af oplysninger i forbindelse med procedurer for udførsel af industrivarer fra EU til steder uden for EU.

4) ECS: Forkortelse for Export Control System - et elektronisk system, der benyttes til udveksling af oplysninger mellem EU-landenes toldmyndigheder om udførsel af varer til steder uden for EU.

5) e-ledsagedokument: Elektronisk ledsagedokument, der dannes og behandles i EMCS ved afsendelse af varer under afgiftssuspensionsordningen til andre EU-lande.

6) e-kvittering: Elektronisk kvittering, der dannes og behandles i EMCS som kvittering for modtagelse af varer under afgiftssuspensionsordningen fra andre EU-lande.

7) e-udførselsrapport: Elektronisk udførselsrapport, der dannes og behandles i EMCS ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU med henblik på udførsel af varerne til steder uden for EU.

8) ARC: Forkortelse for Unique Administrative Reference Code eller unikt administrativt systemnummer, der tildeles e-ledsagedokument, og som herefter identificerer en varetransport i EMCS.

9) CoD: Forkortelse for Change of Destination eller meddelelse om ændring af bestemmelsesland eller -sted for varer.

10) Local Reference Number: Afsenderens ordrenummer.

Anvendelsesområde

§ 17. Virksomhederne skal anvende denne bekendtgørelses kapitel 6 og 7 som administrative procedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande efter lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 5.

Kapitel 6

EMCS

Generelle vilkår for at anvende EMCS

§ 18. Virksomhederne skal anvende §§ 19-23 ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til eller fra andre EU-lande.

Stk. 2. Når virksomheder her i landet elektronisk afsender eller modtager dokumenter, rapporter og meddelelser via EMCS, skal det ske enten via skat.dk/TastSelv Erhverv eller direkte via elektronisk dataudveksling (EDI) med SKAT.

Afsendelse af varer

§ 19. Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen til et andet EU-land skal ske på grundlag af et e-ledsagedokument, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En virksomhed her i landet, der afsender varer til et andet EU-land, skal udfylde et udkast til e-ledsagedokument, der skal sendes via EMCS. Afsenderen her i landet kan tidligst sende udkastet til e-ledsagedokument 7 dage før begyndelsen af en varetransport efter lovens § 19, stk. 3. Når EMCS tildeler ARC til et udkast til e-ledsagedokument, er e-ledsagedokumentet systemmæssigt accepteret.

Stk. 3. Afsenderen skal udlevere et print af e-ledsagedokumentet eller af ethvert andet handelsdokument, der på klart identificerbar vis nævner e-ledsagedokumentets ARC til den person, der foretager transporten af varerne. E-ledsagedokumentets ARC skal efter anmodning kunne oplyses til de kompetente myndigheder i EU-landene under hele transporten af varerne under afgiftssuspensionsordningen.

Annullering af e-ledsagedokument

§ 20. Afsenderen her i landet kan annullere et e-ledsagedokument, så længe varetransporten ikke er begyndt efter lovens § 19, stk. 3, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til annulleringsmeddelelse og skal sende udkastet til annulleringsmeddelelse via EMCS.

Ændring af bestemmelsesland eller -sted

§ 21. Afsenderen her i landet kan på et hvilket som helst tidspunkt efter validering af e-ledsagedokumentet i EMCS ændre bestemmelsesland eller -sted for varerne efter lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5.

Stk. 2. Afsenderen skal udfylde et udkast til CoD og skal sende udkastet til CoD via EMCS.

Modtagelse af varer

§ 22. En virksomhed, der modtager varer fra andre EU-lande på et bestemmelsessted her i landet efter lovens § 19, stk. 1, nr. 1, 2 eller 5, skal senest 5 hverdage efter varetransportens ophør efter lovens § 19, stk. 4, nr. 1, kvittere for varerne via EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU

§ 23. Ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3, skal afsenderen udfylde, sende og printe m.v. et udkast til e-ledsagedokument efter denne bekendtgørelses § 19.

Kapitel 7

Nødprocedurer, når EMCS er ude af drift

Generelle vilkår for at anvende nødprocedurer

§ 24. Når EMCS er ude af drift, som bestemt efter § 25, kan virksomheder ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen anvende nødprocedurer efter §§ 26-33.

§ 25. EMCS anses for at være ude af drift, når der er nedbrud i

1) det fælles domæne for EMCS, der beror hos Europa-Kommissionen, eller

2) de nationale applikationer for EMCS, der beror hos de respektive EU-lande.

Stk. 2. EMCS anses ikke for at være ude af drift, når der er afbrydelse eller nedbrud i

1) on-line-forbindelsen fra en virksomhed eller

2) en virksomheds eget edb-system eller internetforbindelse.

§ 26. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, skal virksomheder, der har anvendt papirformularer som led i nødprocedurer, straks taste oplysningerne fra samtlige anvendte papirdokumenter og versioner ind i de elektroniske dokumenter i EMCS, der hver især svarer til de anvendte papirdokumenter.

Stk. 2. Virksomheder skal efter lovens § 18, stk. 4, opbevare samtlige anvendte papirdokumenter, herunder kopier heraf, der har været anvendt ved nødprocedurer, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afsendelse af varer

§ 27. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, skal afsenderen her i landet ved udstedelse af ledsagedokument udfylde et midlertidigt ledsagedokument i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv.

Stk. 2. Afsenderen skal printe et eksemplar af det midlertidige ledsagedokument, der skal følge med varetransporten og skal opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument til brug for senere tastning efter § 26, stk. 1, når EMCS er kommet i drift igen.

Ændring af bestemmelsesland- eller sted

§ 28. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2-4 som nødprocedurer ved ændring af bestemmelsesland eller -sted for en varetransport efter § 21.

Stk. 2. Hvis ændring af bestemmelsesland eller -sted skyldes en modtagers afvisning af hele eller dele af en forsendelse, skal afsenderen her i landet udfylde midlertidigt CoD i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv og sende CoD via e-mail eller telefax til den oprindeligt aftalte modtager, der efterfølgende skal sende print af CoD med transporten af de omdirigerede varer. Herefter kan afsenderen efter § 27 udstede nyt midlertidigt ledsagedokument, der skal sendes via e-mail eller telefax til den nye modtager. Ved returnering af afviste varer skal afsenderen være anført som modtager af varerne på CoD.

Stk. 3. Hvis afsenderen meddeler varetransportøren om en ændring af varernes bestemmelsesland eller -sted før varernes ankomst hos den oprindeligt aftalte modtager, skal afsenderen sende midlertidigt ledsagedokument og midlertidigt CoD via e-mail eller telefax direkte til den nye modtager.

Stk. 4. Midlertidigt CoD og midlertidigt ledsagedokument efter stk. 2 eller 3 skal indeholde samme ”Local Reference Number”.

Modtagelse af varer

§ 29. Hvis varer under anvendelse af nødprocedurer er ankommet hos en modtager her i landet, og modtageren ikke har modtaget et e-ledsagedokument fra afsenderen senest 14 dage efter modtagelsen af varerne, skal modtageren som led i nødprocedurer for modtagelse af varer udfylde en midlertidig kvittering i papirform efter formular fra skat.dk/TastSelv Erhverv. Modtageren skal sende den midlertidige kvittering direkte til afsenderen via e-mail eller telefax.

Stk. 2. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, vil modtageren modtage et e-ledsagedokument fra afsenderen og skal på normal vis kvittere for transaktionen i EMCS.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når EMCS er ude af drift

§ 30. Når det er oplyst, at EMCS er ude af drift efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, gælder stk. 2 og 3 som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal

1) udfylde, printe og opbevare en kopi af det midlertidige ledsagedokument efter § 27 og

2) udfylde og sende en e-udførselsangivelse via e-Export, idet ”Local Reference Number” for det midlertidige ledsagedokument skal anføres i e-udførselsangivelsens rubrik 40.

Stk. 3. Når det er oplyst, at EMCS er i drift igen, og afsenderen her i landet har anvendt nødproceduren for udførsel efter stk. 2, skal afsenderen taste oplysningerne fra det konkret anvendte midlertidige ledsagedokument i et e-ledsagedokument efter § 26, stk. 1, således at den elektroniske procedure i EMCS kan afsluttes.

Udførsel af varer til steder uden for EU via et andet EU-land, når e-Export er ude af drift

§ 31. Når det ikke er EMCS, men e-Export, der er ude af drift efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, gælder stk. 2 og 3 som nødprocedurer ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen her fra landet til et andet EU-land med henblik på udførsel af varerne fra det andet EU-land til steder uden for EU, jf. lovens § 19, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Afsenderen her i landet skal udfylde udkast til et e-ledsagedokument efter § 19 og skal anføre e-ledsagedokumentets ARC i rubrik 40 i den papirbaserede udførselsangivelse.

Stk. 3. Når e-Export er i drift igen efter EU’s regler for toldmyndighedernes edb-systemer, skal afsenderen her i landet sørge for at få bekræftet via e-Export, at varerne er udført. Når dette kan bekræftes, skal afsenderen eller dennes repræsentant henvende sig til SKAT for at få afsluttet den elektroniske procedure i EMCS.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via et andet EU-land

§ 32. Når varer fra steder uden for EU indføres i EU’s toldområde med henblik på transport af varerne her til landet efter lovens § 19, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter denne bekendtgørelses § 25, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS i EU-landet for indførsel ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en modtager her i landet, benytte indførselslandets nødprocedurer for transport af varer inden for EU. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne efter denne bekendtgørelses § 22, når applikationen for EMCS i indførelseslandet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Indførsel af varer fra steder uden for EU via dansk område

§ 33. Når varer fra steder uden for EU indføres i det danske toldområde med henblik på transport af varerne til et andet EU-land efter lovens § 19, stk. 3, nr. 2, og det er oplyst efter denne bekendtgørelses § 25, stk. 1, nr. 2, at den nationale applikation for EMCS her i landet ikke er i drift, skal en registreret vareafsender, der handler på vegne af en virksomhed i modtagerlandet, benytte nødprocedurer for transport af varer inden for EU efter denne bekendtgørelses § 28. Modtageren skal kvittere for modtagelsen af varerne i EMCS, når applikationen for EMCS her i landet igen er i drift, og modtageren har modtaget et e-ledsagedokument fra den registrerede vareafsender.

Kapitel 8

Informationsudveksling med andre EU-lande

§ 34. SKAT kan til de kompetente myndigheder i andre EU-lande udlevere oplysninger om autorisations- eller registreringsnummer, navn og adresse m.v. for virksomheder, der er autoriseret eller registreret her i landet.

Stk. 2. Hvis en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået eller konstateret her i landet efter lovens § 34, stk. 1 og 2, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 3. Hvis det efterfølgende bliver dokumenteret, at en uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU oprindeligt er opstået her i landet, eller hvor det bliver dokumenteret, at varetransporten er afsluttet efter lovens § 34, stk. 3 og 4, underretter SKAT de kompetente myndigheder i EU-landet, hvor afgift af varerne er blevet betalt.

Kapitel 9

Straf

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 25, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 7, § 10, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 3, § 11, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 26, § 27, § 28, stk. 2, 3 eller 4, § 29, § 30, stk. 2 eller 3, § 31, stk. 2 eller 3, § 32, 2. pkt., eller § 33, 1. pkt., eller

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 2, 2. eller 3. pkt.

Stk. 2. Opkrævningslovens §§ 18 og 19 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og har virkning for tobaksvarer, hvoraf der skal betales afgift fra og med dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1408 af 4. december 2010 om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter.

Skatteministeriet, den 26. februar 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, og Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24.