Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Obligatoriske standarder pr. 1. oktober 2012
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet

I medfør af § 193 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret lov nr. 605 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Statens Serum Institut, sektor for National Sundheds-it (NSI) godkender standarder, herunder datastandarder, klassifikationer og snitfladestandarder, for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet efter høring af den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Stk. 2. NSI fastlægger de krav, herunder krav til dokumentation, som standarder skal opfylde, for at blive godkendt efter stk. 1.

Stk. 3. NSI kan trække godkendelsen af en standard tilbage, hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres, jf. § 3, stk. 1.

§ 2. Staten, regioner, kommuner, private sygehuse og klinikker m.v., herunder praktiserende sundhedspersoner, er forpligtet til at sikre, at deres it-systemer anvender de standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet, som er godkendt af NSI efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. På anmodning fra NSI skal regioner, kommuner, private sygehuse og klinikker m.v., jf. stk. 1, afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at NSI kan vurdere, om deres eksisterende og planlagte it-systemer anvender de af NSI godkendte standarder.

§ 3. NSI skal ved godkendelsen af en standard fastlægge:

1) Hvilken anbefalingsgrad standarden har, jf. § 5.

2) Hvad standarden skal anvendes til.

3) Hvem, der skal anvende standarden.

4) Hvordan standarden skal overholdes.

5) Fra hvilket tidspunkt standarden skal anvendes.

Stk. 2. En godkendt standard skal indeholde oplysning om standardens navn og version samt en nærmere beskrivelse af standardens indhold.

§ 4. NSI kan betinge godkendelsen af en standard af, at den, der er ansvarlig for standarden, dokumenterer og offentliggør standarden, vejleder om anvendelse af standarden og vedligeholder standarden m.v.

§ 5. Ved godkendelse af en standard, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, fastlægger NSI en af følgende anbefalingsgrader for standarden:

1) Standard, der er obligatorisk, og skal anvendes i både eksisterende og nye it-løsninger, jf. katalog over standarder på sundheds-it området.

2) Standard, der er anbefalet, og skal anvendes, medmindre særlige omstændigheder kan begrunde en afvigelse herfra.

3) Standard, der er opretholdt, og fortsat kan anvendes i eksisterende it-løsninger, men er erstattet en ny standard, og derfor ikke bør anvendes i nye it-løsninger.

4) Standard, der er frarådet, fordi den generelt ikke længere anvendes, og der ikke er sikkerhed for support eller vedligeholdelse, og som hverken bør anvendes i eksisterende eller i nye it-løsninger, medmindre særlige omstændigheder kan begrunde en afvigelse herfra.

Stk. 2. NSI kan også fastsætte andre anbefalingsgrader for en standard.

Stk. 3. De statslige myndigheder, regioner, kommuner, private sygehuse eller klinikker m.v., som ikke ønsker at anvende en standard, som er anbefalet, jf. stk. 1, nr. 2, eller ønsker at anvende en standard, der er frarådet, jf. stk. 1, nr. 4, skal forinden indsende en nærmere begrundelse herfor til NSI.

§ 6. NSI kan efter ansøgning fra regioner, kommuner, private sygehuse eller klinikker m.v., give en tidsbegrænset dispensation fra kravet om anvendelse af en obligatorisk standard, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, hvis særlige omstændigheder taler for det.

§ 7. NSI offentliggør et katalog over godkendte standarder samt standarder, der kandiderer til godkendelse. Kataloget opdateres løbende.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 12. februar 2013

Astrid Krag

/ Nanna Skovgaard


Bilag 1

Obligatoriske standarder pr. 1. oktober 2012

 
Navn
Anvendes af
Version
Beskrivelse
Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling
Kommunale alkoholbehandlere, kommunerne, centrale myndigheder
7.0
Indberetning til det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB)
Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011
Patologiske afdelinger, patobank, patologiregister, centrale myndigheder
1.0
Indberetning til Patologidatabanken
Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011
Sygehuse, klinikker, centrale myndigheder
1.0
Vejledning i korrekt indberetning af obligatoriske data til Landspatientregisteret, samt en teknisk beskrivelse af indberetningsstrukturen til Landspatient-registeret
Danske Lægemiddelstandarder (DLS)
Lægemiddelindustrien, centrale myndigheder
2011.2
Fastlæggelse af bl.a. standardtermer for lægemiddelformer, administrationsveje, beholdere og lukkere m.m..
CTR-indberetning
Apoteker, kommuner, centrale myndigheder
-
Indberetning til Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR) af de oplysninger, der er nødvendige for beregningen af tilskud til lægemidler for den enkelte borger
Lægemiddelstatistik indberetning
Apoteker, sygehusapoteker, forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler, centrale myndigheder
-
Format for indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv.
Elektronisk indberetning Abort
Speciallægepraksis i gynækologi og obstetrik, centrale myndigheder
1.1
Indberetning af aborter foretaget i primærsektoren
Elektronisk indberetning Cancer
Almen- og speciallægepraksis, centrale myndigheder
1.4
Indberetning af cancerforekomster i primærsektoren til Sundhedsstyrelsens Cancerregister
Elektronisk indberetning HBS
Behandlingsklinikker m.v., centrale myndigheder
1.0
Indberetning af aktivitet i forbindelse med puljeprojekter for de hårdest belastede stofmisbrugere
Elektronisk indberetning IVF version 2
Klinikker, Sygehuse, centrale myndigheder
1.3
Indberetning af aktivitet i forhold til IVF/IUI fra private og offentlige klinikker
Elektronisk indberetning Minipas
Klinikker, Sygehuse, centrale myndigheder
1.2
Indberetning af aktivitet på sundhedsområdet fra private klinikker og private sygehuse.
Elektronisk indberetning NAB
Offentlige- og private alkoholbehandlings-institutioner, som det offentlige visiterer borgere til, centrale myndigheder
1.3
Indberetning af alkoholafvænning til det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB)
Elektronisk indberetning Patologi
Privatpraktiserende patologer, der ikke på anden måde indberetter til Patobanken i Hvidovre
1.1
Indberetning af privat patologisk aktivitet, supplerer informationen i Patobanken
Tvang i psykiatrien 1
Psykiatriske afdelinger, centrale myndigheder
1.5
Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til frihedsberøvelse
Tvang i psykiatrien 2
Psykiatriske afdelinger, Sundhedsstyrelsen
1.5
Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til behandlingsforløb
Tvang i psykiatrien 3
Psykiatriske afdelinger, centrale myndigheder
1.5
Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til anvendelse af fysisk magt, herunder fiksering
Tvang i psykiatrien 4
Psykiatriske afdelinger, centrale myndigheder
1.5
Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til beskyttelsesforanstaltninger.
Tvang i psykiatrien 5
Psykiatriske afdelinger, centrale myndigheder
1.5
Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til særlige foranstaltninger på sikringsafdeling.
Opfølgning efter udskrivning
Psykiatriske afdelinger, centrale myndigheder
1.0
Indberetning af opfølgningsplaner i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien
Genoptræning
Kommunale institutioner, Klinikker, private sygehuse, centrale myndigheder
1.1
Indberetning af genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Regional aktivitet indberettes via LPR.
Elektronisk Indberetning Injicerbar heroin
Godkendte klinikker, centrale myndigheder
1.0
Indberetning af anvendelse af injicerbar heroin og metadon til IHM-databasen.