Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00403

Resumé

Fyens Stiftstidende skriver i december 2012 om konkursryttere, bl.a. Det dårlige selskab fester stadig på første klasse. Her står, at revisoren blev meldt til politiet i 2008, og at Østjyllands Politi stadig tygger på den sag. Revisoren ønsker et genmæle, men det afviser Pressenævnet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af politianmeldelsen fra 2008 lægger Pressenævnet til grund, at kurator [Advokat A] anmeldte [Klager] for medvirken til skattesvig af særlig grov karakter og mandatsvig. Pressenævnet finder herefter, at udsagnet ”I 2008 anmeldte [Advokat A] så [Klager] til politiet for groft skattesvig” er korrekt. Klager er derfor ikke berettiget til et genmæle over for denne oplysning.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Den sag tygger Østjyllands Politi stadig på – efter fire års efterforskning” og ”Sammen med [Person A] og to andre aktører er [Klager] under efterforskning for groft skattesvig og muligt mandatsvig i forbindelse med stiftelsen af 70 selskaber i årene 2003 til 2006” giver indtryk af, at klager i de forgangne fire år har været og fortsat er under efterforskning.

På baggrund af Fyens Stiftstidendes referat af avisens telefonsamtale med kriminalassistent [Person D] fra Østjyllands Politi, må oplysningen om, at [Klager] er under efterforskning anses for korrekt. Der er ingen oplysninger i artiklen om, at klager er sigtet. Klager er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

[Klager] har ved advokat Henrik Karl Nielsen klaget til Pressenævnet over Fyens Stiftstidendes afslag på at bringe et genmæle vedrørende en artikel bragt den 2. december 2012.

1 Sagsfremstilling

Den 2. december 2012 bragte Fyens Stiftstidende på side 2 en artikel under rubrikken ”Det dårlige selskab fester stadig på første klasse” og med underrubrikken ”De kunne ikke drømme om at betale skat. De bestiller varer, de aldrig betaler, og når de havner i skifteretten, sender de regningen til skatteborgerne: Velkommen til Fyns dårlige selskab - en serie om konkursryttere og kriminelle, der får hjælp af moralsk anløbne revisorer”.

Af artiklen fremgik blandt andet følgende:

”[…]

Beskikkelsen har de stadig

Ingen af de tre har fået frataget retten til at fungere som revisor. Revisorernes eget disciplinære nævn, Revisornævnet, har ganske vist tildelt dem alle store bøder for gentagne brud på god revisorskik.

Men ifølge nævnet er de stadig i stand til at udføre deres job på betryggende vis som offentlighedens repræsentant og kontrollant af selskaber og regnskaber.

Det er ikke godt nok, mener den erfarne kurator [Advokat A].

[…]

I 2008 anmeldte [Advokat A] så [Klager] til politiet for groft skattesvig.

Han bad samtidig politiet efterforske den tidligere selskabstømmer [Person A], hans svoger [Person B] og [Person C].

Den sag tygger Østjyllands Politi stadig på - efter fire års efterforskning.”

Af en anden artikel på side 4 under rubrikken ”Sådan bor en selskabsfusker ” med underrubrikken ”Det dårlige selskab. Den sydfynske revisor [Klager] har i årevis samarbejdet med den dømte storsvindler [Person A] – i dag er [Klager] fallent, men palæet i Dyreborg på Sydfyn står i konens navn” fremgik følgende:

”[…]

En af [Klager]s gode forretningsforbindelser har siden starten i 1990'erne været den advokatuddannede [Person A], der nærmest er mytologisk kendt for sine mange kreative fiduser.

[…]Kæmpebøde

[Klager] er i de senere år også for alvor kommet i myndighedernes søgelys. I 2009 fik han en af de største bøder, der nogensinde er givet til en dansk revisor.

250.000 kroner lød den på. Revisorernes eget kontrolorgan Revisornævnet, fandt, at [Klager] i en række tilfælde groft havde overtrådt reglerne for god revisorskik, da han i 2005-2006 var revisor for Kertemindefirmaet [Virksomhed A].

[…]

Men nedturen for [Klager] stopper ikke der. Siden 2008 har der nemlig verseret en større politisag mod ham.

Sammen med [Person A] og to andre aktører er [Klager] under efterforskning for groft skattesvig og muligt mandatsvig i forbindelse med stiftelsen af 70 selskaber i årene 2003 til 2006. Disse selskaber var specielle, fordi de alle indeholdt en softwarepakke, der viste sig at være fuldstændig værdiløs.

[…]

Fyens Stiftstidende har forsøgt at få en kommentar fra [Klager], men han har ikke ønsket at svare på nogen af vore spørgsmål: "Det har ingen interesse," skriver han i en mail.”

[Klager] anmodede efter offentliggørelsen Fyens Stiftstidende om at bringe et genmæle, hvilket avisen afviste ved e-mail af den 10. december 2012.

Af kurator [Advokat A]s politianmeldelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi af 24. april 2008 fremgår bl.a. følgende:

”[…]

Overtrædelser:

[Klager]:

[…]

Det er konkursboets opfattelse, at revisor [Klager] kan have medvirket til skattesvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk.1, og jf. straffelovens § 23, ved at etablere arrangementer hvor selskaber stiftes ved indskud af ”afskrivningsberettiget” software, der enten er ikke eksisterende eller kan downloades gratis fra internettet og idet køberne af anparterne har benyttet den ikke-eksisterende software til uberettigede skattemæssige afskrivninger.

Det er endvidere konkursboets opfattelse, at revisor [Klager] kan have udøvet mandatsvig, jf. straffelovens § 280, idet [Klager] i ét tilfælde uberettiget har påført Selskabet et formuetab igennem misbrug af sin kortvarige stilling som administrerende direktør i Selskabet, og hvorved midler fra tredjemand i forbindelse med salg af datterselskab ikke er tilgået selskabet.

[…]

Herudover kan revisor [Klager] efter konkursboets opfattelse have medvirket til mandatsvig jf. straffelovens § 280, j. § 23, idet [Klager] igennem udarbejdelse af vurderingsberetninger har medvirket til at selskabets direktør, [Person B], uberettiget har påført Selskabet et formuetab igennem misbrug af sin stilling som administrerende direktør i Selskabet.

[…]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Henrik Karl Nielsen har anført, at følgende udsagn ikke er utvivlsomt rigtige:

”I 2008 anmeldte [Advokat A] så [Klager] til politiet for groft skattesvig.

[…]

Den sag tygger Østjyllands Politi stadig på – efter fire års efterforskning”

”Sammen med [Person A] og to andre aktører er [Klager] under efterforskning for groft skattesvig og muligt mandatsvig i forbindelse med stiftelsen af 70 selskaber i årene 2003 til 2006.”

Advokaten har anført:

at [Klager] aldrig har set nogen politianmeldelse for de omhandlede forhold, der relaterer sig til hans person.

at klager ikke siden 2008 er sigtet for forhold, der relaterer sig til de forløb, som Fyens Stiftstidende omtaler, og

at mere end fire års passivitet fra Østjyllands Politi over for en politianmeldelse, hvis eksistens ikke er dokumenteret, verificerer, at der ikke foreligger mistanke af nogen art om strafbare eller i øvrigt dadelværdige forhold hos [Klager].

2.2 Fyens Stiftstidendes synspunkter

Fyens Stiftstidende har anført, at der ikke er tvivl om rigtigheden af de påklagede oplysninger. Oplysningen om, at [Advokat A] i 2008 har anmeldt [Klager] til politiet for groft skattesvig har avisen fra politianmeldelsen af den 24. april 2008.

Over for oplysningen om, at Østjyllands Politi stadig har sagen under efterforskning efter fire år, har Fyens Stiftstidende anført, at sagen siden sin start er overført fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Østjyllands Politi, som i forbindelse med avisens research til artiklen 2. december 2012 oplyste, at deres efterforskning i sagen fortsat er i gang, og at efterforskningen stadig kan munde ud i en eller flere sigtelser.

Fyens Stiftstidende skriver ikke - som klager antyder - at klager har været sigtet. Der står i stedet, at "den sag tygger Østjyllands Politi stadig på".

Efter modtagelsen af klagers anmodning om genmæle rettede Fyens Stiftstidende endnu en gang henvendelse til Østjyllands Politi, hvor kriminalassistent [Person D] igen bekræftede, at anmeldelsen om groft skattesvig, hvor bl.a. [Klager] er en af personerne, fortsat er under efterforskning, og at det ikke kan udelukkes, at [Klager] sigtes i sagen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af politianmeldelsen fra 2008 lægger Pressenævnet til grund, at kurator [Advokat A] anmeldte [Klager] for medvirken til skattesvig af særlig grov karakter og mandatsvig. Pressenævnet finder herefter, at udsagnet ”I 2008 anmeldte [Advokat A] så [Klager] til politiet for groft skattesvig” er korrekt. Klager er derfor ikke berettiget til et genmæle over for denne oplysning.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”Den sag tygger Østjyllands Politi stadig på – efter fire års efterforskning” og ”Sammen med [Person A] og to andre aktører er [Klager] under efterforskning for groft skattesvig og muligt mandatsvig i forbindelse med stiftelsen af 70 selskaber i årene 2003 til 2006” giver indtryk af, at klager i de forgangne fire år har været og fortsat er under efterforskning.

På baggrund af Fyens Stiftstidendes referat af avisens telefonsamtale med kriminalassistent [Person D] fra Østjyllands Politi, må oplysningen om, at [Klager] er under efterforskning anses for korrekt. Der er ingen oplysninger i artiklen om, at klager er sigtet. Klager er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 19. februar 2013