Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

I medfør af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 8 og § 8 a i lov om offentlig byggevirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for opførelse, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg knyttet hertil ved:

1) Byggeri til brug for staten. § 4 gælder dog kun for sager over 5 mio. kr.

2) Byggeri der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten, når lån eller tilskud udgør mindst 50 pct. af projektsummen. § 4 gælder dog kun for sager over 5 mio. kr.

3) Byggeri til brug for institutioner, der modtager tilskud til driften fra staten, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften. § 4 gælder dog kun for sager over 5 mio. kr.

4) Byggeri til brug for region eller kommune hvis byggeriets anslåede entreprisesum overstiger 20 mio. kr. ekskl. moms.

5) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region og kommuner, når lån eller tilskud udgør mindst 50 pct. af projektsummen.

6) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover til brug for institutioner, som modtager tilskud til driften fra region og kommuner, når tilskuddet udgør mindst 50 pct. af driften.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kvalitet, OPP og totaløkonomi

§ 2. Det skal sikres, at byggeriet under hensyn til formål og økonomi opnår en god kvalitet, herunder, at byggeriet får en tilfredsstillende brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, samt en passende balance mellem byggeudgift og driftsøkonomi. Det skal herved sikres, at byggeriet får en god fleksibilitet, et lavt energiforbrug samt en forsvarlig byggeteknisk udformning og bæredygtighed.

§ 3. Totaløkonomiske vurderinger skal i relevant omfang indgå i beslutningsprocesserne vedrørende det offentliges byggeri eller byggeri til brug for det offentlige. Herunder skal der i relevant omfang indgå overvejelser om offentlig-private partnerskaber (OPP) eller tilsvarende organisering.

Stk. 2. Totaløkonomiske vurderinger forstås i denne bekendtgørelse som samspillet mellem byggeudgift og driftsøkonomi med henblik på at opnå det optimale forhold og en samlet reduktion i byggeudgiften og driftsøkonomien, uden at der slækkes på kravet om god kvalitet i byggeriet, jf. § 2.

§ 4. Egentlige totaløkonomiske beregninger skal indgå i totaløkonomiske vurderinger, der foretages ved byggearbejder, således at der foretages beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetid. Der skal som minimum foretages beregninger for energiforbrug.

§ 5. Bygningsstyrelsen skal formidle erfaringer med OPP, samt totaløkonomiske vurderinger og beregninger.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013, og finder anvendelse for byggesager der igangsættes denne dato eller senere.

Stk. 2. Følgende regler ophæves med virkning fra 15. oktober 2013, jf. dog stk. 3:

1) bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder, og

2) § 2 og § 3 i bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1117 af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder samt § 2 og § 3 i bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal finder dog fortsat anvendelse på byggesager, der er igangsat inden den 15. oktober 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 4. oktober 2013

Martin Lidegaard

/ Carsten Jarlov