Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E

I medfør af § 48 E, stk. 7, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 1565 af 21. december 2010, og efter forhandling med skatteministeren, fastsættes:

§ 1. Ved ansættelse på følgende offentlige forskningsinstitutioner træffer den pågældende institutions ledelse efter ansøgning afgørelse om godkendelse af den skattepligtiges kvalifikationer som forsker, og om at den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde, jf. kildeskattelovens § 48 E, stk. 5:

1) Universiteter.

2) Sektorforskningsinstitutioner.

3) Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

4) Arkitektskolen Aarhus.

5) Designskolen Kolding.

6) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering.

7) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

8) Institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Stk. 2. Institutionen har pligt til at informere om muligheden for at blive omfattet af fritagelsesbestemmelserne i kildeskattelovens § 48 E.

§ 2. For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde, afhænger af hvilken stilling den skattepligtige ansættes i, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

§ 3. Ved ansættelse i virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af § 1, træffer Det Frie Forskningsråd efter ansøgning afgørelse om

1) godkendelse af den skattepligtiges kvalifikationer som forsker, og

2) hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde.

Stk. 2. For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau.

Stk. 3. Ved afgørelsen af om den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde hentes vejledning i den til enhver tid gældende udgave af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascati-manualen).

Stk. 4. Det Frie Forskningsråd fastsætter, hvilke oplysninger der skal indhentes, for at der kan træffes afgørelse om godkendelse af kvalifikationer som forsker, jf. stk. 2, og om stillingens indhold af forskningsarbejde, jf. stk. 3.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 568 af 22. juni 2000 om godkendelse af forskere mv. efter kildeskattelovens § 48 E ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger om godkendelse indgivet før den 15. marts 2013 behandles efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 2.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 1. marts 2013

Morten Østergaard

/ Jesper Schaumburg-Müller