Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. februar 2013)

Erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

(Lovforslag nr. L 152)

Formålet med lovforslaget er at samle op på de erfaringer, som erhvervslivet, myndigheder og andre interessenter har gjort sig med den nye selskabslov fra juni 2009. Selskabsloven er resultatet af en større moderniseringsopgave, som havde til formål at skabe en enkel, klar og effektiv selskabsregulering. Loven indeholder en revisionsklausul, og en evaluering blev igangsat i foråret 2012.

Den nye selskabslov er blevet godt modtaget. Det generelle billede er, at selskaberne har positive erfaringer med anvendelse af loven. Lovforslaget indeholder enkelte større materielle forslag til ændringer samt en række præciseringer af overvejende teknisk karakter.

Evalueringen har vist, at langt flere selskaber med begrænset ansvar (SMBA’er) går konkurs eller tvangsopløses i forhold til anpartsselskaber. Derfor udfases SMBA-selskabsformen med lovforslaget, så der fremadrettet ikke kan oprettes SMBA’er.

Som samfund har vi en interesse i, at mange vælger at etablere sig i en lovreguleret selskabsform, hvor der stilles krav til kapital, ledelse og åbenhed, men samtidig skal der være gode rammevilkår for nye virksomheder. For at gøre det mere attraktivt at stifte et anpartsselskab sænkes kapitalkravet fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Det er i tråd med tendensen i de lande, vi traditionelt sammenligner os med. Derudover gøres det muligt at etablere et ”iværksætterselskab”, hvor kapitalkravet ved stiftelsen er 1 kr. Selskabet skal derefter opbygge en selskabskapital på min. 50.000 kr. ved at hensætte 25 pct. af det årlige overskud. Forslaget er inspireret af en tilsvarende tysk ordning, som har ansporet mange nye iværksættervirksomheder uden at føre til en højere grad af konkurser end for andre selskaber. Med ændringerne mindskes risikoen for, at Danmark bliver et land, hvor nye selskaber i praksis er filialer af udenlandske selskaber, etableret i lande med mindre regulering og lavere kapitalkrav end Danmark.

EU-Domstolen har de seneste år afsagt domme, der medfører, at det vil være i strid med EU-retten at nægte et selskab at flytte hjemsted, medmindre særlige beskyttelseshensyn gør sig gældende. Med lovforslaget bliver det derfor muligt for selskaber at flytte deres hjemsted til et andet EU-land, og der foreslås bestemmelser til varetagelse af bl.a. kreditorer og medarbejderes interesser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.