Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. februar 2013)

Erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvist til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

(Lovforslag nr. L 154)

Det overordnede formål med lovforslaget er at forbedre sejladssikkerheden i arktisk farvand og styrke søfarendes retsstilling ved sørøveri. Forslaget sikrer desuden skadelidte bedre ved skade forårsaget ved søtransport af farlige stoffer og gør det mere attraktivt at drive rederivirksomhed i Danmark. Dermed underbygges og videreføres den igangværende positive udvikling af Det Blå Danmark, der er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart og høje standarder for sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende.

Lovforslaget følger for det første op på regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark fra december 2012. Forslaget skal dermed bidrage til at skabe vækst og øget beskæftigelse på det maritime område. Det sker bl.a. ved at forbedre sejladssikkerheden i arktisk farvand, styrke søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisere skibsregistreringsreglerne samt gennemføre konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne).

Lovforslaget gennemfører for det andet ændringsprotokollen til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS konventionen). Desuden nedlægges Dykkerrådet som led i regeringens sanering af råd og nævn. Førstnævnte for at sikre skadelidte bedre ved forureningsskader og sidstnævnte for at effektivisere den statslige forvaltning.

Med forslaget sker dermed nødvendige forbedringer og tilpasninger af reguleringen på det maritime område. Sejladssikkerheden ved Grønland og søfarendes retssikkerhed i piratfarvand forbedres. Rammevilkårene for søfartserhvervet forbedres via mere moderne skibsregistreringsregler. Og grundlaget for dansk ratifikation af to centrale internationale konventioner om søtransport etableres, hvilket vil underbygge og udvikle Danmarks betydelige rolle i den internationale søfart.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.