Den fulde tekst
L 152
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 27/2 13
Fremsat skr 27/2 13
1.beh 14/3 13
Betænkning 2/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 616 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at samle op på de erfaringer, som erhvervslivet, myndighederne og andre interessenter har gjort sig med den nye selskabslov fra juni 2009. Det generelle billede er, at selskaberne har positive erfaringer med at anvende loven. Evalueringen har vist, at langt flere selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.'er) går konkurs eller tvangsopløses i forhold til anpartsselskaber. Derfor udfases s.m.b.a.-selskabsformen med lovforslaget, så der fremadrettet ikke kan oprettes s.m.b.a.'er.
For at gøre det mere attraktivt at stifte et anpartsselskab sænkes kapitalkravet fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Derudover gøres det muligt at etablere et iværksætterselskab, hvor kapitalkravet ved stiftelsen er 1 kr. Selskabet skal derefter opbygge en selskabskapital på min. 50.000 kr. ved at hensætte 25 pct. af det årlige overskud.
EU-Domstolen har de seneste år afsagt domme, der medfører, at det vil være i strid med EU-retten at nægte et selskab at flytte hjemsted, medmindre særlige beskyttelseshensyn gør sig gældende. Med loven bliver det derfor muligt for selskaber at flytte deres hjemsted til et andet EU-land, og loven indeholder bestemmelser til at varetage bl.a. kreditorers og medarbejderes interesser.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget