Den fulde tekst
L 160
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 27/2 13
Fremsat skr 27/2 13
1.beh 15/3 13
Betænkning 25/4 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 14/5 13
3.beh 14/5 13
Lov nr 495 af 21. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Karen J. Klint (S), Karin Nødgaard (DF), Liv Holm Andersen (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Skipper (EL), Thyra Frank (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven består af en række elementer, der har til formål at bidrage til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge samt personer med nedsat psykisk funktionsevne i det sociale system. Loven er en udmøntning af satspuljeaftalen for 2013-2016.
Loven har følgende fire hovedelementer:
1. Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge: Loven medfører ændringer i lov om social service, så det sikres, at den aktuelle og relevante viden om indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge fortsat er tilgængelig for kommunerne.
2. Etablering af delvis lukkede afdelinger for børn og unge: Loven medfører ændringer i lov om social service, så der gives mulighed for at etablere en delvis lukket afdeling på en åben døgninstitution, der er målrettet adfærdsvanskelige unge.
3. Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.: Loven medfører ændringer i lov om social service, så der indføres særskilt regulering om indgrebsmuligheder over for personer, der er anbragt på anbringelsessteder for børn og unge, jf. § 66, nr. 5 og 6, i lov om social service, og på boformer, jf. § 108 i samme lov, i henhold til en afgørelse truffet i forbindelse med en straffesag. Målet er at sikre fuldbyrdelsen af de strafferetlige afgørelser, som kommunerne udmønter på det sociale område, herunder i boformer, som ikke er sikrede.
4. Præcisering af kommunalbestyrelsens kriminalpræventive tilsyn: Loven medfører en sproglig ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, så det tydeliggøres i § 16 a, at kommunens særlige tilsyn efter denne bestemmelse har et kriminalpræventivt formål, og at bestemmelsen omfatter den personkreds, som skal undergives tilsyn i henhold til en strafferetlig afgørelse.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2013.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget