Den fulde tekst
L 164
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 28/2 13
Fremsat skr 28/2 13
1.beh 19/3 13
Betænkning 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 13 Tillæg H
2.beh 30/5 13
Lovf som vedt 3/6 13 Tillæg C
3.beh 3/6 13
Lov nr 634 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Hans Kristian Skibby (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre en række initiativer, som skal sikre de bedst mulige betingelser for at forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet.
Med loven gennemføres ændringer og nye bestemmelser på følgende områder:
- Strafferammen for bestikkelse
- Strafferammen for insiderhandel og kursmanipulation
- Kendelse på transaktion
- Hemmelig ransagning
- Kortvarig spærring af et kontoindestående
- Forældelse efter selskabsloven m.v.
- Forældelse af konfiskationskrav
- Rettighedsfrakendelse
- Strafferammen for medvirken til overtrædelse af en rettighedsfrakendelse
- Hvidvasklovens kontantforbud.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Loven er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2013 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Loven udmønter bl.a. aftalen om finansloven for 2013 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten, for så vidt angår aftalen om at gennemføre lovgivning, der muliggør, at politiet med én retskendelse kan følge en transaktion gennem flere banker m.v. (»kendelse på transaktion«), og aftalen om at gennemføre lovgivning, der hæver strafmaksimum for kursmanipulation og insiderhandel fra 4 års fængsel til 6 års fængsel.