Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte

(Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 8 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

2. I § 44 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Personer, der har ret til førtidspension efter reglerne i denne lov, overgår efter anmodning herom til ret til førtidspension efter lov om social pension. Anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives til Udbetaling Danmark i perioden fra den 1. juni 2013 til den 31. december 2013. Anmodningen skal indgives skriftligt eller digitalt.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012, § 7 i lov nr. 928 af 18. september 2012 og § 11 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 52, stk. 1, affattes således:

»Staten afholder udgifterne til pension efter § 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter § 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. Udgifter til førtidspension for pensionister, der er overgået til ret til førtidspension efter denne lov, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afholdes af henholdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, hvormed staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Personer, der er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse, eller for hvem der var påbegyndt en sag herom inden den 1. januar 2003, og som den 1. juni 2013 eller senere vælger at overgå til førtidspension efter lov om social pension, kan modtage boligsikring efter reglerne i denne lov, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om personen har modtaget boligydelse forud for overgangen til førtidspension efter lov om social pension.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2013.

§ 5

Stk. 1. Udbetaling Danmark skal senest den 31. maj 2013 give modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. skriftlig meddelelse om ret til overgang til retten til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen skal på hver sit myndighedsområde vejlede førtidspensionister, der anmoder herom, om konsekvenser ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2. Vejledningen skal gives på baggrund af pensionistens konkrete aktuelle forhold.

Stk. 3. Personer, der har anmodet Udbetaling Danmark om overgang til ret til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, er omfattet af ret til førtidspension efter lov om social pension med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter den nærmeste måned, efter anmodning er indgivet, jf. dog stk. 8.

Stk. 4. For personer, der er overgået til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetaler Udbetaling Danmark et korrektionsbeløb for perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. i den måned, hvori der er ret til førtidspension efter lov om social pension, dog længst indtil den 31. december 2013. Korrektionsbeløbet opgøres som forskellen mellem det faktisk udbetalte grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, den ekstra tillægsydelse og erhvervsudygtighedsbeløb i den måned, hvori der anmodes om overførsel af ret til førtidspension efter lov om social pension, og den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension, jf. stk. 3. Korrektionsbeløbet ydes for hver af de måneder, hvori der er udbetalt førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. i 2013. Et negativt samlet korrektionsbeløb sættes til nul. Korrektionsbeløbet udbetales sammen med den første månedlige udbetaling af førtidspension efter lov om social pension. Korrektionsbeløbet er skattefrit.

Stk. 5. Udgifter til korrektionsbeløbet, jf. stk. 4, afholdes af henholdsvis staten og kommunen. Staten og kommunen afholder udgifterne til korrektionsbeløbet med den samme forholdsmæssige procentsats, hvormed staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 6. Udbetaling Danmarks afgørelse om korrektionsbeløb, jf. stk. 4, kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7. For personer, der efter § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, har ret til førtidspension efter lov om social pension, omfatter retten til at modtage pension i udlandet ikke førtidspensionens pensionstillæg.

Stk. 8. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, videreføres de rettigheder og pligter efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., der fremgår af lovens § 2, § 3, stk. 1-3, og §§ 4, 5, 8 og 9.

Stk. 9. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, finder § 32 b i lov om social pension om den første pensionsberegning ikke anvendelse. Pensionen fastsættes og omregnes efter § 39 i lov om social pension.

Stk. 10. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, udbetales førtidspension månedsvis forud, hvis førtidspensionen efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. blev udbetalt forud.

Stk. 11. Ved overgang til førtidspension efter lov om social pension, jf. § 44, stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. som affattet ved lovens § 1, nr. 2, indbetales bidrag til ATP, jf. § 33 a i lov om social pension, med virkning fra den 1. i den måned, hvor den pågældende har ret til førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Stk. 12. Krav på tilbagebetaling af pension, jf. §§ 42 og 43 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan fratrækkes i korrektionsbeløbet, jf. stk. 4. Hvis kravet ikke kan dækkes i korrektionsbeløbet, fratrækkes det resterende krav i pensionen efter § 32 i lov om social pension.

Stk. 13. Direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne og Udbetaling Danmark har efter lovens § 1, nr. 2, § 2 og stk. 1-12 vedrørende førtidspension, der ydes i henhold til forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, førtidspension, der ydes i henhold til overenskomster med andre stater, og førtidspension, der i øvrigt ydes til personer med bopæl i udlandet, efter regler i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og efter lov om social pension.

§ 6

Boligsikring efter lovens § 3 ydes tidligst med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter den første udbetalingsmåned for førtidspension efter lov om social pension. For personer, der modtager boligydelse, omregner Udbetaling Danmark administrativt boligydelsen til boligsikring.

Givet på Amalienborg, den 5. marts 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup