Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Herved bekendtgøres lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 2. juli 2012, med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og § 12 i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

De ændringer, der følger af § 16 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), er ikke medtaget, da disse ændringer ikke er trådt i kraft.1)

§ 1. Der svares afgift til statskassen efter denne lov af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer, bortset fra køretøjer som nævnt i stk. 2 eller køretøjer, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, herunder godkendt traktor.

3) Påhængsvogn.

4) Sættevogn til personbefordring.

5) Påhængsredskab, herunder campingvogn.

6) Motorredskab, der er indrettet til godstransport.

Stk. 2. Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter brændstofforbrugsafgiftsloven, samt indtil den 31. december 2015 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.

§ 2. For samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift.

Stk. 2. For afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog § 15.

§ 2 a. For motorkøretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye sker efter den 2. juni 1998, betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 2. Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 3. Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er

1) en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes såvel som led i den omhandlede virksomhed som til formål, der er virksomheden uvedkommende, eller

2) en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørselen udføres med en varebil.

Stk. 4. Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.

§ 2 b. For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

§ 2 c. For køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.

§ 3. 2) Af personmotorkøretøjer og af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

Motorkøretøj

kr.

Påhængsvogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute-
og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
       
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
710
520
-
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.040
760
-
       
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.280
940
-
       
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.740
1.240
-
       
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.300
1.580
-
       
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
3.010
   
3 måneder
1.530
1.010
-
       
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
4.150
   
3 måneder
2.080
1.350
-
       
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
3 måneder
118
76
31
       
B. Busser, turistbiler og lign.
med højst to aksler.
(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)
     
       
       
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
450
1.130
-
       
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
585
1.160
-
       
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
810
1.230
-
       
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
900
1.230
-
       
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.440
1.230
-
       
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.920
1.230
-
       
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.400
1.230
-
       
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.120
1.230
-
       
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.640
1.230
-
       
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
4.160
1.230
-
       
XI. Egenvægt over 9.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
12 måneder
50
14
-
       
C. Busser, turistbiler og lign.
Med mere end to aksler.
     
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
12 måneder
36
10
-
       
       

 
Udligningsafgift
kr.
   
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
 
   
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.400
   
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.970
   
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.520
   
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.860
   
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.260
   
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
5.110
   

Stk. 2. Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.

Stk. 3. De i stk. 1 under A og D angivne beløb for vægtafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. De i stk. 1 under B og C angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2020.

Stk. 4. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 5. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for vægtafgift, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 6. Reguleringer efter stk. 4 og den i stk. 5 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.

§ 4. 3) Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne og af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 7. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007

kr.

Motor-

køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

kr.

I
Motorcykler med varesidevogn
           
               
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
310
-
120
 
-
-
               
II
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
               
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.
           
               
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.000
-
560
 
1.060
5.920
               
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.280
140
800
 
1.060
5.920
               
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.130
270
1.100
 
1.060
5.920
               
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.680
340
1.370
 
5.920
5.920
               
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.410
430
1.560
 
5.920
5.920
               
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.410
530
1.770
240
5.920
17.590
               

Vægtafgift

Udligningsafgift

Motorkøretøj

kr.

Påhængskøretøj

kr.

Motorkøretøj

kr.

Påhængskøretøj

kr.

B.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.
a) Med højst to aksler.
       
           
 
Totalvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
552
1.150
200
           
 
Totalvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
672
1.150
250
           
 
Totalvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
825
1.150
300
           
 
Totalvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
988
1.150
400
           
 
Totalvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.161
1.150
450
           
 
Totalvægt 9.001-10.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.344
1.150
550
           
 
Totalvægt 10.001-11.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.279
1.537
1.150
650
           
 
Totalvægt 11.001-12.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.610
1.740
1.150
750
           
 
Totalvægt 12.001-13.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.087
1.953
1.150
850
           
 
Totalvægt 13.001-14.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.604
2.176
1.150
1.000
           
 
Totalvægt 14.001-15.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.161
2.628
1.150
1.100
           
 
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
60
40
16
16
           
 
b) Med mere end to aksler.
       
           
 
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
32
20
11
12
           
 
Totalvægt 18.001-19.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.069
1.953
1.150
1.100
           
 
Totalvægt 19.001-20.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.332
2.156
1.150
1.200
           
 
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
36
24
13
13
           

Stk. 2. For motorkøretøjer omfattet af stk. 1, II, A, som anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse.

Stk. 3. De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. De i stk. 1 under II, B, angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2020.

Stk. 4. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 5. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 6. Reguleringer efter stk. 4 og den i stk. 5 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.

Stk. 7. Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen, jf. § 8, stk. 2. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en toakslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan toakslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt. Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end to aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med tre eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Stk. 8. Af køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 t, svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.

Stk. 9. For biler med en tilladt totalvægt på indtil 4 t omfattet af stk. 1, II, A, eller § 1, stk. 2, i brændstofforbrugsafgiftsloven, der ikke er registreret til hel eller delvis privat benyttelse, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at der for privat benyttelse af køretøjet betales en afgift på 185 kr. pr. dag, hvor køretøjet anvendes privat i indtil 20 dage pr. kalenderår. Der udstedes bevis for betalingen, som skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag og på forlangende forevises politiet eller told- og skatteforvaltningen.

Stk. 10. Betaling efter stk. 9 dækker de tilsvar fraset merværdiafgift der følger af den private benyttelse af og rådighed over køretøjet den pågældende dag, og køretøjet anses fortsat som udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Der kan ikke udstedes tilladelse til motorkøretøjer, der er fritaget for afgift efter denne lov eller brændstofforbrugsafgiftsloven eller fritaget for registreringsafgift efter § 2 i registreringsafgiftsloven. 2. pkt. gælder dog ikke el- og brintdrevne køretøjer.

Stk. 11. For biler omfattet af stk. 1, II, A, med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter, jf. bekendtgørelse om særtransport. Biler som nævnt i 1. pkt. kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse.

Stk. 12. I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 t, hvoraf der svares afgift efter stk. 1, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.

Stk. 13. I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 t, og hvoraf afgift svares efter stk. 1, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.

Stk. 14. I køretøjer som nævnt i stk. 8 må der foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.

Stk. 15. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 9 og 10.

§ 4 a. Af lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.

Luftaffjedrede mv.

kr.

Med anden

affjedring

kr.

A. Lastbiler mv.
   
     
a) med 2 aksler
   
     
Totalvægt indtil 12.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
-
226
     
Totalvægt 13.000-13.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
226
627
     
Totalvægt 14.000-14.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
627
882
     
Totalvægt 15.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
882
2.050
     
b) med 3 aksler
   
     
Totalvægt indtil 16.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
226
394
     
Totalvægt 17.000-18.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
394
809
     
Totalvægt 19.000-20.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
809
1.050
     
Totalvægt 21.000-22.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
1.050
1.661
     
Totalvægt 23.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
1.661
2.582
     
c) med 4 aksler og
   
Derover
   
     
Totalvægt indtil 24.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
1.050
1.065
     
Totalvægt 25.000-25.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
1.065
1.706
     
Totalvægt 26.000-28.999 kg
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
1.706
2.709
     
Totalvægt 29.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. køretøj:
   
12 måneder
2.709
4.019
     
B. Last- og sættevogntog
   
     
a) Lastbil med 2 aksler
   
     
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
   
     
Totalvægt indtil 15.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
-
-
     
Totalvægt 16.000-17.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
-
102
     
Totalvægt 18.000-19.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
102
233
     
Totalvægt 20.000-21.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
233
547
     
Totalvægt 22.000-22.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
547
707
     
Totalvægt 23.000-24.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
707
1.276
     
Totalvægt 25.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.276
2.297
     
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
   
Totalvægt indtil 24.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
219
510
     
Totalvægt 25.000-25.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
510
839
     
Totalvægt 26.000-27.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
839
1.232
     
Totalvægt 28.000-28.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.232
1.526
     
Totalvægt 29.000-30.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.526
2.507
     
Totalvægt 31.000-32.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
2.507
3.480
     
Totalvægt 33.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
3.480
5.284
     
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
2.769
3.854
     
Totalvægt 38.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
3.854
5.239
     
b) Lastbil med 3 eller flere aksler
   
     
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
   
     
Totalvægt indtil 24.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
219
510
     
Totalvægt 25.000-25.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
510
839
     
Totalvægt 26.000-27.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
839
1.232
     
Totalvægt 28.000-28.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.232
1.526
     
Totalvægt 29.000-30.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.526
2.507
     
Totalvægt 31.000-32.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
2.507
3.480
     
Totalvægt 33.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
3.480
5.284
     
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
2.447
3.398
     
Totalvægt 38.000-39.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
3.398
4.700
     
Totalvægt 40.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
4.700
6.905
     
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere
   
Aksler
   
     
Totalvægt indtil 37.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.356
1.684
     
Totalvægt 38.000-39.999 kg
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
1.684
2.514
     
Totalvægt 40.000 kg og
   
Derover
   
Afgift pr. vogntog:
   
12 måneder
2.514
4.004

Stk. 2. For køretøjer som nævnt i stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden. I øvrigt finder § 2 om afgiftsperioder m.v. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2, 2. pkt., om regulering af afgiftsbeløb m.v. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter stk. 1, i afgiftsperioden afmeldes af Køretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden.

Stk. 4. Grundlaget for regulering efter stk. 2, er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger).

§ 5. Af traktorer og påhængsvogne hertil samt af godkendte traktorer, jf. § 1, stk. 1, svares afgift efter følgende satser:

     
I.
Registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof.
     
Afgift pr. køretøj:
Traktor
Påhængsvogn
 
kr.
kr.
12 måneder
61,85
41,25
     
II.
Registreringspligtige, ikkebenzindrevne traktorer samt registreringspligtige påhængsvogne hertil betaler afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).
     

§ 6. Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

Stk. 2. Vægtafgift, udligningsafgift , privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter §§ 3, 4 og 5 afmeldes af Køretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden ikke betalt vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg, jf. § 10, samt for forfalden ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.

§ 7. Ved udregningen af de et køretøj påhvilende afgiftsbeløb forhøjes egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige vægttal. I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.

§ 8. For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, fastsætter Skatteministeriet de nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.

Stk. 2. Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den i henhold til færdselsloven tilladte totalvægt. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.

§ 9. Når et køretøj søges registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft. For køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, skal anmelderen endvidere angive, om køretøjet skal anvendes privat, blandet privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende erhvervsmæssigt. Det samme gælder ved efterfølgende ændring af registrering eller anvendelse af de pågældende køretøjer. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om angivelse af oplysninger om køretøjets anvendelse samt dokumentation herfor.

Stk. 2. Om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal den afgiftspligtige straks afgive anmeldelse til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt til Køretøjsregisteret, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af køretøjet påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til Køretøjsregisteret.

Stk. 5. Har anmeldelse til Køretøjsregisteret medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. Hvis et køretøj i strid med lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret, påhviler afgiften den, der har pligt til at lade køretøjet registrere.

§ 11. For betalt afgift udstedes en kvittering.

§ 12. Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.

Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 6, stk. 3.

§ 13. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.

§ 14. (Ophævet).

§ 15. Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg er:

1) Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2) (Ophævet).

3) (Ophævet).

4) Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

5) Ambulancer.

6) Personkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til:

a) kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørslen skal udføres efter de for det pågældende område normalt gældende takstbestemmelser og i henhold til forud offentliggjort køreplan.

b) befordring af passagerer for jernbaner eller luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrrelser.

7) Trehjulede eldrevne motorcykler.

Stk. 2. Af hyrevogne samt af sygetransportkøretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, svares ikke vægtafgift.

Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Stk. 5. Af køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.

§ 16. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1.

§ 17. Der betales ikke afgift af et køretøj, der er fritaget for registrering efter § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.

Stk. 2. For køretøjer, der anvendes til kombineret transport på landevej og med jernbane, kan skatteministeren fastsætte regler om tilbagebetaling af afgiften, i det omfang det følger af De Europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.

§ 18. Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren indrømme afgiftsfritagelse for vejvæsnerne tilhørende køretøjer, som er indrettet som arbejdsredskaber, og som ikke kan benyttes til transport af gods. Afgiftsfritagelsen for selvdrevne køretøjer er betinget af, at de ikke benyttes som trækkraft for andre køretøjer end påhængsredskaber, der opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse efter 1. punktum.

§ 19. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften.

§ 20. (Ophævet).

§ 20 a. Der betales afgift efter denne lov af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.

Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter § 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

§ 21. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 4. Hvis et køretøj omfattet af § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Told- og skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Told- og skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I så fald finder stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1 og 3. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved told- og skatteforvaltningens administration af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.

§ 22. (Ophævet).

§ 23. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:

1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

2) beregning af afgiftens størrelse,

3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 4, stk. 12-14,

2) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,

3) unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,

4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,

5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse eller

6) under kørslen undlader at medbringe et bevis udstedt efter § 4, stk. 9.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23 a. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 24. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

§ 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.

§ 26. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).


Lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-55. (Udeladt).

Stk. 56. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2013, opkræves vægtafgiften og udligningsafgift for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, tabelafsnit A og D, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

Motorkøretøj

kr.

Påhængsvogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
       
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
640
500
 
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
930
730
-
       
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.140
910
-
       
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.550
1.200
-
       
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.060
1.520
-
       
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.690
-
-
3 måneder
1.360
970
-
       
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
3.710
-
-
3 måneder
1.860
1.300
-
       
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
3 måneder
105
73
29
       

Udligningsafgift.

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
 
   
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
2.320
   
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
2.870
   
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
3.400
   
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
3.720
   
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
4.110
   
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
4.930
   

Stk. 57. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves vægtafgiften og udligningsafgift for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, tabelafsnit A og D, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

Motorkøretøj

kr.

Påhængsvogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
       
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
640
510
 
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
930
740
-
       
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.140
930
-
       
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.550
1.220
-
       
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.060
1.550
-
       
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.690
-
-
3 måneder
1.360
990
-
       
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
3.710
-
-
3 måneder
1.860
1.320
-
       
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
3 måneder
105
74
30
       

   
 
Udligningsafgift
kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
 
   
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.360
   
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.920
   
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.460
   
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.790
   
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.180
   
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
5.020
   

Stk. 58. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2013, opkræves vægtafgift, udligningsafgift og privatanvendelsestillæg for varebiler og vægtafgift og udligningsafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

               
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
I.
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
290
-
120
-
-
 
               
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
II.
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
               
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt
           
               
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
930
550
990
5.510
               
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.190
130
790
990
5.510
               
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.980
250
1.080
990
5.510
               
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
3.430
320
1.350
5.510
5.510
               
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
400
1.530
5.510
5.510
               
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
490
1.740
240
5.510
16.380
               

Stk. 59. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves vægtafgift, udligningsafgift og privatanvendelsestillæg for varebiler og vægtafgift og udligningsafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

               
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
 
I.
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
290
-
120
-
-
 
               
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
II.
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
               
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt
           
               
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
930
550
990
5.510
               
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.190
130
790
990
5.510
               
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.980
250
1.080
990
5.510
               
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
3.430
320
1.350
5.510
5.510
               
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
400
1.530
5.510
5.510
               
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
490
1.740
240
5.510
16.380
               

Skatteministeriet, den 11. april 2013

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Ved § 16 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 ændres § 6.

2) De i stk. 1 under A og D angivne beløb for vægtafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. Beløb for vægtafgift og udligningsafgift fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2014 findes i § 13, stk. 56 og 57 i lov nr. 924 af 18. september 2012, som er optrykt før disse noter.

3) De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under I og II, A, angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. Beløb for vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2014 findes i § 13, stk. 58 og 59 i lov nr. 924 af 18. september 2012, som er optrykt før disse noter.