Den fulde tekst
L 175
Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 1/3 13
Fremsat skr 1/3 13
1.beh 15/3 13
Betænkning 2/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 598 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indføres nye regler, hvorefter forvaltere af alternative investeringsfonde underlægges regulering og tilsyn. Dette medfører, at alternative investeringsfonde, herunder bl.a. kapital- og hedgefonde, fremover vil være underlagt skærpede regler samt tilsyn fra Finanstilsynet. Loven er udtryk for en implementering af EU-direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde i dansk ret.
Formålet med loven er at skabe et mere effektivt indre marked for forvaltning af alternative investeringsfonde gennem indførelsen af mere ensartede regler på området og ved at åbne mulighed for grænseoverskridende forvaltning af alternative investeringsfonde. Samtidig sikres der gennemsigtighed og åbenhed over for investorerne og dermed en ensartet beskyttelse for samtlige investorer. Hensigten hermed er at sikre investorerne større tryghed omkring deres investering i alternative investeringsfonde.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget