Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler1)

(Ændring af bilag 4)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 4, afsnit 5.1, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2013.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 før denne bekendtgørelses ikrafttræden, genoptages og behandles efter reglerne i bilag 4, afsnit 5.1, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 1, hvis afgørelsen vedrører en virksomhed, som har søgt om at anvende reduktionsprogrammet for en eller flere af følgende aktiviteter:

1) Rotationsskærmtryk på tekstil og på karton med et forbrug større end 30 tons.

2) Overfladebehandling af tekstiler, stof, film eller papir med et forbrug større end 15 tons.

3) Behandling af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler med et forbrug større end 15 tons.

4) Overfladebehandling inden for luft- og rumfart med et forbrug større end 15 tons.

5) Anden overfladebehandling med et forbrug større end 15 tons.

6) Overfladebehandling af træ med et forbrug større end 25 tons.

Miljøministeriet, den 20. marts 2013

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

»

5.1 Beregning af Mål-emission

Mål-emissionen beregnes som en procentdel (P) af reference-emissionen (R). Reference-emissionen er en beregningsmæssig værdi for emissionen, der så nøjagtig som muligt skal svare til den emission, som ville forekomme, hvis der ikke var gennemført emissionsbegrænsninger i form af reduktionsprogrammet.

Mål-emissionen er en beregnet kravværdi for den maksimalt tilladte årlige emission af organiske opløsningsmidler efter emissionsbegrænsningerne i reduktionsprogrammet er gennemført. Mål-emissionen er specifik for den enkelte aktivitet det enkelte år.

Mål-emissionen skal beregnes én gang årligt.

i) Opgør årets forbrug af hhv. overfladebehandlingsmidler, lakker, klæbemiddel og trykfarve som anvendes i processen. Forbruget beregnes som C=I1-O8.

ii) Opgør tørstofindholdet i hhv. overfladebehandlingsmidler, lakker, klæbemiddel og trykfarve.

  Tørstof er alt materiale i overfladebehandlingsmidler, lakker, klæbemiddel og trykfarve, der bliver faste, d.v.s. udgør den færdige belægning m.v., når vand og flygtige organiske forbindelser er fordampet.

iii) Bestem den samlede masse af tørstof (T) i overfladebehandlingsmidler, lakker, klæbemiddel og trykfarve ud fra oplysningerne i punkt i og ii.

iv) Beregn den årlige reference-emission (R) v.h.a. følgende ligning:

  R = T * mf, hvor

  T er den samlede masse af tørstof bestemt i punkt iii

  mf er multiplikationsfaktoren som fremgår af tabellen

  Godkendelses- eller tilsynsmyndigheden kan tilpasse multiplikationsfaktoren (mf) i tabellen til de enkelte anlæg, så mf afspejler en påvist effektivitetsstigning i anvendelsen af tørstoffer. Er dette sket for en konkret aktivitet, skal den tilpassede muliplikationsfaktor anvendes ved beregning af reference-emissionen.

v) Mål-emissionen (M) beregnes som:

  M = R * P/100, hvor

  R er den årlige reference-emission bestemt i punkt iv

  P er procentdelen i tabellen

Aktivitet nr., jf. bilag 2

Aktivitet

Forbrug

Multiplikationsfaktor (mf)

Procentdel (P)

1
Heatset web
> 15
1
35 %
2
Rotogravure af publikationer
> 25
4
15 % (Nye anlæg)
20 % (Bestående anlæg)
3
Anden rotogravure
15-25
> 25
4
4
30 %
25 %
3
Flexografi
15-25
> 25
4
4
30 %
25 %
3
Laminering som del af trykkerivirksomhed
15-25
> 25
4
4
30 %
25 %
3
Lakering som del af trykkerivirksomhed
15-25
> 25
4
4
30 %
25 %
3
Rotationsskærmtryk
15-25
> 25
1,5
1,5
30 %
25 %
3
Rotationsskærmtryk på tekstil og på karton
> 30
1,5
25 %
6
Reparationslakering af køretøjer
> 0,5
3
40 %
7
Coil Coating
> 25
3
10 % (Nye anlæg)
15 % (Bestående anlæg)
8
Overfladebehandling af tekstiler, stof, film eller papir
5-15
> 15
4
4
40 %
25 %
8
Behandling af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler
5-15
> 15
2,33
2,33
40 %
25 %
8
Overfladebehandling inden for luft- og rumfart
5-15
> 15
2,33
2,33
40 %
25 %
8
Anden overfladebehandling
5-15
> 15
1,5
1,5
40 %
25 %
10
Overfladebehandling af træ
15-25
> 25
4
4
40 %
25 %
16
Påføring af klæbemiddel
5-15
> 15
4
4
30 %
25 %
«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.