Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens område
Kapitel 2 Professionshøjskolernes formål og opgaver
Kapitel 2 a Udbud i udlandet
Kapitel 3 Vedtægter
Kapitel 4 Bestyrelsens opgaver
Kapitel 5 Tilskud og lån
Kapitel 6 Kapitalforvaltning, regnskab og revision
Kapitel 7 Sammenlægninger af professionshøjskoler, spaltning og ophør
Kapitel 8 Tilsyn og kvalitetssikring
Kapitel 9 Øvrige bestemmelser
Kapitel 10 De studerendes adfærd, klageadgang og delegationsregler
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, § 2 i lov nr. 1235 af 18. december 2012 og § 2 i lov nr. 1236 af 18. december 2012.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 49, stk. 4, gælder først fra den 1. juni 2013, jf. § 4 i lov nr. 1235 af 18. december 2012, der er gengivet i bekendtgørelsens slutning. Den indtil da gældende bestemmelse er gengivet i note 1.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven gælder for professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Stk. 2. Professionshøjskoler er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

§ 2. Professionshøjskolens navn fastsættes i vedtægten, jf. § 11. Betegnelsen »professionshøjskole« skal indgå i navnet. Herudover kan den engelske betegnelse »university college« indgå.

Kapitel 2

Professionshøjskolernes formål og opgaver

§ 3. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor.

Stk. 2. Professionshøjskolen kan ved varetagelsen af de i stk. 1 nævnte uddannelsesopgaver selv forestå undervisningen. Professionshøjskolen kan endvidere indgå aftale med et erhvervsakademi om, at dette forestår undervisning som udlagt undervisning. En professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi, kan indgå aftale med en institution for erhvervsrettet uddannelse om, at denne forestår undervisningen som udlagt undervisning. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om indholdet af udlægning af undervisning, herunder om professionshøjskolens ydelse af tilskud til sådan undervisning.

Stk. 3. En professionshøjskole skal sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner, jf. § 5, stk. 2.

§ 4. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dog bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere af de nævnte uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere af de nævnte uddannelser.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en eller flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser.

Stk. 4. Professionshøjskolerne skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.

§ 5. Professionshøjskolen skal udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Den skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling tillige bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder.

Stk. 2. Professionshøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. Professionshøjskolen skal endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod.

§ 5 a. Professionshøjskolen kan dog varetage de opgaver, der er nævnt i §§ 4 og 5, og som vedrører udbud og udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, i et partnerskab med et eller flere erhvervsakademier i den region, hvor professionshøjskolen hører hjemme, jf. § 6 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

§ 6. Professionshøjskolen skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende og giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området. Professionshøjskolens behandling af merit- og realkompetencesager sker i et enstrenget system, som sikrer tillid til resultatet af professionshøjskolens vurdering og tillid til kvalitet i løsningen af opgaven.

§ 7. Professionshøjskolen skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, udviklingsarbejde og videncenterfunktion og er forpligtet til at informere herom.

§ 8. Professionshøjskolen kan efter aftale med en eller flere professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier, medie- og journalisthøjskolen, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Stk. 3. For professionshøjskolens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 27 tilsvarende anvendelse.

§ 9. Professionshøjskolen skal ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed følge god markedsføringsskik og må ikke påføre andre urimelig konkurrence.

§ 10. Professionshøjskolen kan varetage kollegievirksomhed efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, når ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i forbindelse med professionshøjskolens oprettelse efter § 50 eller ved en sammenlægning eller spaltning efter § 38 godkender den til at fortsætte en sådan virksomhed, der indtil da er varetaget af en anden uddannelsesinstitution.

Kapitel 2 a

Udbud i udlandet

§ 10 a. Professionshøjskolen kan som særskilt indtægtsdækket virksomhed have til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende på udbud i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan ved regelfastsættelsen fravige bestemmelser i loven.

Kapitel 3

Vedtægter

§ 11. Professionshøjskolens forhold reguleres i en vedtægt, som er godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om professionshøjskolens vedtægter i en af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser udstedt standardvedtægt.

Kapitel 4

Bestyrelsens opgaver

§ 12. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af professionshøjskolen og sikre uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift af professionshøjskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fastsætte professionshøjskolens vedtægt, jf. § 11, og indgå en udviklingskontrakt med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 3. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor i vedtægten fastlægge professionshøjskolens organisatoriske opbygning, herunder organisatoriske rammer, der er egnede til at sikre opfyldelsen af de studerendes behov for et varieret lokalt udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer, jf. § 4 og § 13, stk. 2, således at professionshøjskolen kan opfylde sine formål og varetage alle sine aktuelle og kommende opgaver, jf. lovens kapitel 2, og således at de studerendes mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning sikres, jf. § 13, stk. 2, og § 19.

Stk. 4. Bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som professionshøjskolen udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 5. Bestyrelsen skal vedtage det årlige budget efter indstilling fra rektor.

Stk. 6. Bestyrelsen skal ansætte og afskedige rektor. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse.

Stk. 7. Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for rektors og den øvrige øverste ledelses virksomhed.

§ 13. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor organisere professionshøjskolen med faglige hovedområder, fakulteter eller tilsvarende enheder og bestemme, at ledelsen af et hovedområde, fakultet el.lign. efter rektors nærmere bestemmelse varetages af en faglig områdechef, en dekan el.lign.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor endvidere organisere professionshøjskolen med interne studieråd for grunduddannelserne, herunder studieråd for særskilte, lokale uddannelses- og studiemiljøer med udbud af den eller de samme professionsbacheloruddannelser, for at sikre de lokale uddannelsessteders mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning samt professionshøjskolens varetagelse af den opgave, der er nævnt i § 4, stk. 4.

Stk. 3. Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Studierådene udarbejder forslag til studieordning og ændringer heri til uddannelsesudvalg.

Bestyrelsens sammensætning

§ 14. Bestyrelsen består af 10-15 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende, fortrinsvis fra det regionale område, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 2, sammensættes af medlemmer fra flere områder. Et erhvervsakademi i regionen kan udpege et medlem til bestyrelsen, hvis professionshøjskolen og erhvervsakademiet indgår i et partnerskab efter § 5 a. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i den region, hvor professionshøjskolen hører hjemme, udpeger i forening 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 3. Der skal blandt de udefrakommende medlemmer være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 4. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.

Stk. 5. 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 6. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til professionshøjskolen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til professionshøjskolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til professionshøjskolen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, som er omfattet af nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, som er omfattet af nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, som er omfattet af nr. 2.

Stk. 7. Er lejeforholdet af et uvæsentligt omfang, finder stk. 6, nr. 1-4, ikke anvendelse. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende fravigelse fra bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., særlig i forbindelse med sammenlægning af institutioner.

Bestyrelsens ansvar for tilskud

§ 15. Bestyrelsen er over for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ansvarlig for professionshøjskolens samlede virksomhed, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser beslutte,

1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, eller

2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal vælges efter reglerne i professionshøjskolens vedtægt.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer professionshøjskolens videreførelse i fare, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i professionshøjskolens vedtægt.

§ 16. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål.

Stk. 2. Professionshøjskolen er forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en flerårig plan godkendt af bestyrelsen og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant,

2) i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,

3) som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller

4) i værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 4. Bestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som professionshøjskolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.v., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis professionshøjskolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

Rektor

§ 17. Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Professionshøjskolens rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer i professionshøjskolen, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af institutionens øverste ledelse.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor indstiller budget til bestyrelsen og underskriver regnskabet.

Stk. 5. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,

2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og

3) institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 6. Rektor tegner professionshøjskolen med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

Uddannelsesudvalg

§ 18. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor et uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, medmindre afgørende hensyn taler for at samle flere nært beslægtede uddannelser under ét. Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områder til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget består af 10-12 medlemmer. Udvalget sammensættes af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. 2 medlemmer udpeges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde.

De studerendes råd

§ 19. Ved hver professionshøjskole har de studerende ret til på baggrund af valg at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Repræsentantskab

§ 20. Det kan bestemmes i vedtægten, at bestyrelsen med henblik på samarbejde og åben dialog med det omgivende samfund nedsætter et repræsentantskab. Det kan tillige bestemmes, at repræsentantskabet udpeger 1 eller 2 af bestyrelsens udefrakommende medlemmer.

Søgsmålskompetence

§ 21. Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført professionshøjskolen kan træffes af bestyrelsen eller af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Kapitel 5

Tilskud og lån

§ 22. Professionshøjskolen skal i sit virke være uafhængig, og højskolens midler må alene komme professionshøjskolens formål til gode.

§ 23. Professionshøjskolen disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et. Det er dog en betingelse, at den undervisning og de øvrige opgaver, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal studerende, der er ydet tilskud for. Professionshøjskolerne kan opspare tilskud til anvendelse til formål i efterfølgende finansår.

Drifts- og anlægstilskud

§ 24. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser skal yde professionshøjskolen institutionstilskud, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde tilskud til opgaver, der varetages af professionshøjskolen, herunder udviklingsarbejde, videncenterfunktioner og samarbejde med forskningsinstitutioner.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser skal yde tilskud til professionshøjskolens administration, ledelse, bygningsdrift, erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer. Tilskuddene fastlægges ud fra antallet af studenterårsværk, årselever, dimittender og takster for disse fastsat på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.

Stk. 4. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 1 og 3, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 5.

3) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

4) efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 5. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 4, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.

Stk. 6. Professionshøjskolens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 4 og 5, sker som indtægtsdækket virksomhed.

§ 25. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge en professionshøjskole mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere pålægge en professionshøjskole mod betaling at stille idrætsfaciliteter til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner, i det omfang dette kan indpasses i institutionens virksomhed.

§ 26. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter drøftelse med finansministeren pålægge en professionshøjskole for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden.

§ 27. Tilskud efter loven ydes ikke til dækning af professionshøjskolernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kompenserer professionshøjskolerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke fradragsberettiget købsmoms), og som højskolerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter loven.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til professionshøjskolerne.

§ 28. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde lån eller tilskud til professionshøjskoler, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Lån eller tilskud skal betinges af, at professionshøjskolen følger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers krav til omlægning af højskolens aktivitet med henblik på genopretning af økonomien eller krav om, at der indgås en indsatsaftale.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde tilskud til udgifter, der afholdes i forbindelse med sammenlægning af professionshøjskoler.

Vilkår m.v.

§ 29. Forinden en professionshøjskoles bestyrelse træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted, skal den indhente en udtalelse fra regionsrådet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan uanset regionsrådets udtalelse pålægge bestyrelsen at undlade at nedlægge et uddannelsessted, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for uddannelsesstedet.

§ 30. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om udbetaling af tilskud efter §§ 24 og 35, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelsen af antal studenterårsværk, årselever og dimittender, og kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.

§ 31. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter efter forhandling med finansministeren regler om professionshøjskolernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til professionshøjskolerne.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan ved ydelse af tilskud til professionshøjskoler stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

§ 32. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for højskolerne end sædvanlige markedsvilkår.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 33. Professionshøjskolen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for professionshøjskolens ansatte.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 10 og 19-25 i lov om tjenestemænd finder anvendelse på det personale ved professionshøjskolen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår. Lov om tjenestemænd § 21, stk. 4, gælder for medlemmer af professionshøjskolernes bestyrelser.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål træffes af bestyrelsen.

§ 34. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan for professionshøjskoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler eller aftaler, jf. § 33, der er fastsat eller indgået i henhold til loven eller ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers påbud, midlertidigt tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tilbageholde tilskud til professionshøjskoler eller lade tilskud bortfalde for professionshøjskoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en professionshøjskoles virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 35. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde tilskud til Den frie Lærerskole i Ollerup.

Stk. 2. Den frie Lærerskoles forhold reguleres i en vedtægt godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om en bestyrelse for skolen, herunder om bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode, og om skolens uddannelsesformål, dens kvalitetssikrings- og resultatvurderingspraksis og medarbejderes og studerendes indflydelse.

Stk. 3. Den frie Lærerskole i Ollerup er omfattet af lovens § 9, § 15, stk. 1 og 2, §§ 16, 19 og 21, kapitel 5 bortset fra §§ 24, 29 og 33, kapitel 6 bortset fra § 36, stk. 2, kapitel 8 bortset fra § 45, stk. 2, og § 46 samt af kapitel 10.

Stk. 4. Den frie Lærerskole i Ollerup opkræver betaling for deltagelse i undervisningen m.v.

Kapitel 6

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 36. Professionshøjskolens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Professionshøjskolens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for professionshøjskolen en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 2 nævnte interne revisor. Rigsrevisor kan pålægge bestyrelsen at udpege en anden intern revisor til at udføre denne revisionsopgave, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene i de i henhold til stk. 2, 2. pkt., udstedte regler om intern revision eller i øvrigt ikke opfylder pligterne som intern revisor.

Stk. 4. Professionshøjskolens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 5. Opfylder revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om revisors kontrol af professionshøjskolens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud.

§ 37. Bestyrelsen påser, at den interne revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.v., som professionshøjskolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

Kapitel 7

Sammenlægninger af professionshøjskoler, spaltning og ophør

§ 38. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne godkende oprettelse af en ny professionshøjskole ved sammenlægning af to eller flere professionshøjskoler for videregående uddannelser eller sammenlægning af en professionshøjskole med et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen, jf. dog stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere efter indstilling fra bestyrelserne godkende oprettelse af en ny professionshøjskole ved sammenlægning af en professionshøjskole med en institution for erhvervsrettet uddannelse, hvis den væsentligste aktivitet for institutionen for erhvervsrettet uddannelse er videregående uddannelser, jf. dog stk. 2. Ved sammenlægning opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres rettigheder og forpligtelser til den nye professionshøjskole.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en af de institutioner, der sammenlægges efter stk. 1, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne godkende, at en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden professionshøjskole.

Stk. 4. Det er en betingelse for godkendelsen efter stk. 1 og 3 eller beslutningen efter stk. 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for professionshøjskolen skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en professionshøjskoles formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægning eller spaltning.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om sammenlægninger og spaltninger efter stk. 1-5, herunder om indhold af en sammenlægningsaftale, og regler, hvorefter kapitel 15 i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning.

§ 39. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter § 38 med en professionshøjskole. For andre institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.

§ 40. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter høring af professionshøjskolens bestyrelse og regionsrådet beslutte at nedlægge en professionshøjskole, hvis ministeren skønner, at højskolen efter en samlet vurdering ikke lever op til betingelserne efter loven, eller at der ikke længere er behov for professionshøjskolen.

§ 41. Formue hidrørende fra en professionshøjskole tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til professionshøjskolen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 2. For professionshøjskoler, hvori der indgår en nettoformue fra en godkendt uddannelsesinstitution, der den 31. december 1990 var en selvejende institution, anvendes den del af professionshøjskolens nettoformue, der svarer til institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990, til de formål, der var fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

Stk. 3. Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, der er skænket til de i stk. 2 nævnte uddannelsesinstitutioner efter den 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen til en professionshøjskole, anvendes til de formål, der er fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1-3.

Kapitel 8

Tilsyn og kvalitetssikring

§ 42. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fører tilsyn med professionshøjskolerne og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug.

Stk. 2. Hvis ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser finder, at en professionshøjskoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til højskolen om at ændre den pågældende virksomhed, jf. § 34.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge bestyrelsen at indgå en indsatsaftale med ministeren, hvis ministeren konstaterer, at der er behov herfor i forhold til professionshøjskolens kvalitetsstyring. Indsatsaftalen skal bl.a. fastsætte mål for kvalitetsstyringen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

§ 43. Hvis det af revisors beretning eller på anden måde fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af professionshøjskolens midler, skal ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser snarest iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning.

§ 44. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om kvalitetssikring af professionshøjskolerne, herunder om kvalitetssikringssystemer.

Oplysningsforpligtelser

§ 45. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente alle nødvendige oplysninger fra professionshøjskolerne om uddannelserne, de studerende, medarbejderne, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om professionshøjskolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at professionshøjskolerne skal anvende fælles administrative systemer. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om sådanne systemer.

§ 46. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem professionshøjskolerne og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, mellem professionshøjskolerne og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers lovgivning samt mellem professionshøjskolerne og brugerne heraf, herunder om anvendelse af digital signatur.

Stk. 2. Professionshøjskolerne skal sikre, at også andre informationer om professionshøjskolerne på en let tilgængelig måde er oplyst på professionshøjskolernes hjemmeside på internettet. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Kapitel 9

Øvrige bestemmelser

§ 47. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med klima-, energi- og bygningsministeren bemyndige Bygningsstyrelsen til at varetage administrationen af huslejekontrakter og bygninger, som stilles til rådighed for professionshøjskolen, og som Undervisningsministeriet den 1. januar 2007 har overtaget fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune, jf. § 9 i lov nr. 591 af 9. juni 2006 og § 12 i lov nr. 590 af 9. juni 2006.

Kapitel 10

De studerendes adfærd, klageadgang og delegationsregler

§ 48. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at klager over professionshøjskolens afgørelser kan indbringes for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, herunder om klagefrist eller om, at særlige afgørelser ikke kan indbringes for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Stk. 2. Retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling kan altid indbringes for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

§ 48 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om professionshøjskolens adgang til at fastsætte retningslinjer for de studerendes adfærd og for professionshøjskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter.

§ 48 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk.1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøver efter stk. 1.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 49. Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 68, nr. 1 og 4-10.

Stk. 4. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen eller dele heraf af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, og af § 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Efter den 15. juni 2007 kan der ikke oprettes nye institutioner efter lovgivningen nævnt i 1. pkt.1)

Stk. 5. Lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, ophæves.

Oprettelse af professionshøjskoler

§ 50. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser opretter den 1. august 2007 eller snarest derefter professionshøjskolerne med henblik på, at de fra den 1. januar 2008 påbegynder varetagelsen af deres uddannelsesopgaver og andre opgaver efter lovens kapitel 2 og deres vedtægter. Hver professionshøjskole sammenlægges med virkning fra den 1. januar 2008 med det eller de Centre for Videregående Uddannelser og den eller de andre selvejende uddannelsesinstitutioner, hvis bestyrelser i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 3 og § 51, stk. 4 og 5, har truffet beslutning om sammenlægning af deres institutioner med professionshøjskolen og givet meddelelse til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser herom.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter en midlertidig vedtægt, som gælder for en professionshøjskole, indtil der er fastsat og godkendt en vedtægt i medfør af lovens § 11. Ministeren fastsætter tillige en normalsammenlægningsplan, som gælder for sammenlægningen efter stk. 1 af en professionshøjskole og centre for videregående uddannelser og andre selvejende uddannelsesinstitutioner, indtil der mellem parterne er aftalt en konkret plan for sammenlægningen.

Stk. 3. Bestyrelsen for hvert af de centre for videregående uddannelser og andre selvejende uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af § 51, stk. 4, skal senest den 1. november 2007 give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser meddelelse om, hvorvidt den har truffet beslutning i overensstemmelse med § 51, stk. 4 og 5, om at lade institutionen indgå i en sammenlægning efter stk. 1 med den professionshøjskole eller en af de professionshøjskoler, som institutionen efter § 51 eller en beslutning truffet af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter § 51, stk. 5, kan indgå i en sammenlægning med.

Stk. 4. Samtidig med oprettelsen af de i § 51 nævnte professionshøjskoler nedsætter ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser en midlertidig bestyrelse for hver professionshøjskole, jf. § 52.

Stk. 5. Den midlertidige bestyrelse fungerer, indtil der er udpeget en bestyrelse for professionshøjskolen i henhold til vedtægten.

§ 51. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser opretter en professionshøjskole i hver region, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ministeren opretter to professionshøjskoler i Region Hovedstaden.

Stk. 3. Ministeren opretter tre professionshøjskoler i Region Syddanmark, dog således at to af disse skal sammenlægges senest med virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 4. Bestyrelserne for de institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, kan træffe beslutning om at lade institutionerne indgå i en sammenlægning med en af de i stk. 1-3 nævnte professionshøjskoler hjemmehørende i den region, hvor institutionen selv er hjemmehørende. En sådan beslutning træffes af bestyrelsen med det flertal, som efter institutionens vedtægt kræves for at træffe beslutning om vedtægtsændring og opløsning.

Stk. 5. For en institution hjemmehørende i en region, hvor ministeren opretter mere end en professionshøjskole, kan ministeren beslutte, hvilken professionshøjskole i regionen institutionens bestyrelse kan træffe beslutning om at lade institutionen indgå i en sammenlægning med efter § 50, stk. 1. En sådan beslutning skal være truffet senest den 1. november 2007.

Midlertidige bestyrelser

§ 52. Den midlertidige bestyrelse forbereder og gennemfører sammenlægningen af de institutioner, der har besluttet at indgå i en sammenlægning med professionshøjskolen.

Stk. 2. Den midlertidige bestyrelse består af 1 medlem udpeget af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra hver af de bestyrelser, der senest den 1. juli 2007 giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser meddelelse efter § 50 om, at de i overensstemmelse med § 51, stk. 4 og 5, har truffet en beslutning om at lade deres institution indgå i en sammenlægning med professionshøjskolen. For så vidt angår institutioner med over 1.500 henholdsvis 3.000studenterårsværk, udpeger ministeren dog 2 henholdsvis 3medlemmer efter indstilling fra den pågældende institutions bestyrelse.

Stk. 3. Den midlertidige bestyrelse består endvidere af 2 repræsentanter for de ansatte i de institutioner, som senest den 1. juli 2007 giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser meddelelse efter § 50 om, at bestyrelsen har truffet beslutning om sammenlægning med professionshøjskolen, og 2 repræsentanter for de studerende i de pågældende institutioner. Repræsentanterne indstilles af og blandt de ansattes henholdsvis de studerendes medlemmer i bestyrelserne for de institutioner, der indgår i sammenlægningen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan herudover udpege op til 4 medlemmer under hensyntagen til de opgaver, som den midlertidige bestyrelse skal varetage.

Stk. 5. De efter stk. 2, 3 og 4 udpegede medlemmer vælger blandt de efter stk. 2 og 4 udpegede medlemmer en formand, der har særlig sagkundskab i oprettelse og ledelse af selvejende uddannelsesinstitutioner eller tilsvarende relevant erhvervserfaring og økonomisk indsigt i institutionelle forhold for selvejende uddannelsesinstitutioner.

§ 53. De midlertidige bestyrelser forbereder sammenlægningen pr. 1. januar 2008 og står for en udbygning af normalsammenlægningsplanen for de deltagende institutioner og for udarbejdelse af en vedtægt.

Stk. 2. Sammenlægningsplanen skal indeholde nærmere beskrivelse af sammenlægningen, en vedtægt og beskrivelse af aktiver og passiver med en åbningsbalance pr. 1. januar 2008 samt nærmere beskrivelse af forpligtende aftaler indgået af de fusionerende institutioner. Sammenlægningsplanen skal vedtages af bestyrelserne, der indgår i sammenlægningen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender sammenlægningsplanen.

Stk. 3. Vedtægten skal være i overensstemmelse med § 11 og regler fastsat i medfør af § 11. Vedtægten skal indeholde bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til formue i de institutioner, der indgår i professionshøjskolen, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkender vedtægten.

§ 54. Den midlertidige bestyrelse ansætter snarest efter sin nedsættelse professionshøjskolens rektor. Den midlertidige bestyrelse fastsætter i overensstemmelse med normalsammenlægningsplanen nærmere retningslinjer for rektors virke frem til den 1. januar 2008.

Stk. 2. Den midlertidige bestyrelse etablerer et sekretariat, hvis personale stilles til rådighed fra de institutioner, der indgår i sammenlægningen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan pålægge en af de institutioner, der indgår i sammenlægningen, at tage sig af sekretariatsfunktionen for den midlertidige bestyrelse.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til den midlertidige bestyrelse og kan yde et særskilt tilskud til sekretariatsfunktionen og herunder fastsætte vilkår for tilskud.

Stk. 4. Den midlertidige bestyrelse antager en revisor for professionshøjskolen.

§ 55. Bestyrelserne for de institutioner, der indgår i en sammenlægning, bevarer deres kompetence vedrørende de respektive institutioner, indtil sammenlægningsplan og vedtægt for professionshøjskolen er godkendt. Beslutninger vedrørende professionshøjskolen skal forelægges den midlertidige bestyrelse, og alle beslutninger af væsentlig betydning for professionshøjskolen skal have tilslutning fra den midlertidige bestyrelse.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter høring af den midlertidige bestyrelse fastsætte vilkår og beløbsgrænser for investeringer, der foretages af de institutioner, der indgår i en sammenlægning.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at de institutioner, der indgår i en sammenlægning, skal have ministerens godkendelse af beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner, og om, at ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 4. Regnskaber vedrørende 2007 for institutioner, der er sammenlagt i en professionshøjskole, aflægges til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser af bestyrelsen for professionshøjskolen efter de hidtil gældende regler om regnskaber og revision for institutioner godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

§ 56. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente alle nødvendige oplysninger fra de fusionerende institutioner og den midlertidige bestyrelse af betydning for sammenlægningen og for professionshøjskolen, herunder oplysninger om ejendomskøb. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler herom.

Ingeniørhøjskoler

§ 57. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at et center for videregående uddannelser godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som væsentligst udbyder diplomingeniøruddannelser, med virkning fra den 1. januar 2008 overgår til at være en selvejende ingeniørhøjskole omfattet af bestemmelserne i §§ 58-62, indtil den senest den 31. december 2014 indgår i en eller flere professionshøjskoler, jf. § 62.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at de centre for videregående uddannelse, som er omfattet af stk. 1, sammenlægges til en selvejende ingeniørhøjskole omfattet af §§ 58-62, indtil den senest den 31. december 2014 indgår i en eller flere professionshøjskoler, jf. § 62.

Stk. 3. Fristen for ansøgning om godkendelse efter stk. 1 og 2 er den 1. november 2007.

§ 58. En ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk. 1 eller 2, er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Ingeniørhøjskolens forhold reguleres i en vedtægt, der er godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Ingeniørhøjskolens navn skal fastsættes i vedtægten. Betegnelsen ingeniørhøjskole skal indgå i navnet.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens §§ 6-9, 10 a, 15 og 16, § 17, stk. 1 og 3-6, og §§ 19, 21-34, 36, 37, 40-46, 48 og 48 a finder tilsvarende anvendelse på en ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk. 1 eller 2.

§ 59. En ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk.1 eller 2, har til opgave at udbyde praksisnære videregående ingeniøruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil.

Stk. 2. En ingeniørhøjskole udfører udviklingsopgaver for og fungerer som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig mod.

§ 60. Bestyrelsen for en ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk. 1 eller 2, varetager den overordnede og strategiske ledelse af ingeniørhøjskolen og sikrer uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder ingeniørhøjskolens vedtægt og indgår en udviklingskontrakt med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Bestyrelsen indgår endvidere en eller flere gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler med en eller flere professionshøjskoler om fælles forsknings- og udviklingsarbejde m.v., der kan danne grundlag for udvikling af bl.a. faglige miljøer og nye grunduddannelser på de samarbejdende institutioner. Professionshøjskolerne er forpligtede til at indgå sådanne aftaler.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender studieordninger og kan bemyndige rektor hertil.

Stk. 4. Bestyrelsen vedtager det årlige budget efter indstilling fra rektor.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

§ 61. Bestyrelsen for en ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk. 1 eller 2, består af:

1) 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen eller bestyrelserne for det eller de centre for videregående uddannelser, som ingeniørhøjskolen er godkendt til at overgå fra at være, jf. § 57, stk. 1 eller 2. Det fastsættes i vedtægten, hvorledes udpegningen til disse pladser skal ske, når de udpegede medlemmer udtræder af bestyrelsen.

2) 4 medlemmer udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, heraf et medlem efter forslag fra universiteter med udbud af diplomingeniøruddannelser og 2 medlemmer efter forslag fra professionshøjskoler i det eller de regionale områder, hvor ingeniørhøjskolen har udbud af uddannelser.

3) 1 medlem udpeget af aftagere af de færdiguddannede.

4) 1 repræsentant udpeget af det eller de relevante regionale vækstfora eller Danmarks Vækstråd.

5) 2 repræsentanter for de studerende på ingeniørhøjskolen.

6) 2 repræsentanter for de ansatte på ingeniørhøjskolen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer henholdsvis udpeges og vælges første gang for 4 år med virkning fra den 1. januar 2008 eller snarest derefter og herefter indtil den 31. december 2014.

Stk. 3. De nærmere regler om udpegning og valg af bestyrelsesmedlemmer fastsættes i vedtægten.

§ 62. En ingeniørhøjskole, der er godkendt efter § 57, stk. 1 eller 2, og en professionshøjskole kan indtil den 31. december 2014 efter indstilling fra bestyrelserne og med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers godkendelse lægge sig sammen til en ny professionshøjskole.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne endvidere indtil den 31. december 2014 godkende, at en ingeniørhøjskole ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en professionshøjskole.

Stk. 3. Fristen for ansøgning om godkendelse efter stk. 1 og 2 er den 1. oktober 2014.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at ingeniørhøjskolen sammenlægges med et universitet.

Stk. 5. En ansøgning efter stk. 1, 2 og 4 skal indeholde en vedtægt og en sammenlægningsplan. Ved sammenlægning opløses de sammenlæggende institutioner uden likvidation ved overdragelse af deres rettigheder og forpligtelser til den nye professionshøjskole, som dannes ved sammenlægningen, jf. dog stk. 8. Bestyrelserne for ingeniørhøjskolerne fungerer, indtil sammenlægningen er godkendt. Bestemmelserne i § 38, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. En ingeniørhøjskole, der ikke har ansøgt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om en sammenlægning med en professionshøjskoler efter stk. 1 eller et universitet efter stk. 4, skal senest den 1. oktober 2014 meddele ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, hvilken professionshøjskole eller universitet ingeniørhøjskolen ønskes sammenlagt med.

Stk. 7. Hvis ingeniørhøjskolen ikke sammenlægges med en professionshøjskole eller et universitet efter stk. 1-5, sammenlægger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ingeniørhøjskolen, eventuelt kombineret med en spaltning heraf, med en eller flere professionshøjskoler. Dette sker efter bestemmelserne i stk. 5.

Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en institution, der sammenlægges efter stk. 1-5, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.

Institutioner, der ikke indgår i en professionshøjskole, og disses ansatte og studerende

§ 63. For en institution, som ikke indgår i en professionshøjskole, ophører institutionsgodkendelsen efter den lov og de bestemmelser, der er nævnt i § 49, stk. 4, pr. 1. januar 2008.

§ 64. Når en institution ikke indgår i en sammenlægning, har personalet ved de institutioner, der pr. 31. december 2007 er godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ret til at fortsætte deres ansættelse ved den professionshøjskole, som institutionen kunne have fusioneret med efter § 51, og i tilfælde af valgmulighed mellem flere professionshøjskoler ved den af disse professionshøjskoler, som ministeren bestemmer.

Stk. 2. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for det i stk. 1 nævnte personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller ved bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed eller ved individuel aftale, og som ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 3. Tjenestemænd, der vælger at fortsætte deres ansættelse, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Bestemmelsen i § 67 finder tilsvarende anvendelse for disse tjenestemænd.

§ 65. De studerende, der er optaget på en uddannelse ved institutioner, der pr. 31. december 2007 er godkendt efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., har ret til at fortsætte deres uddannelse ved den professionshøjskole, som institutionen kunne have fusioneret med efter § 51, og i tilfælde af valgmulighed mellem flere professionshøjskoler ved den af disse professionshøjskoler, som ministeren bestemmer.

§ 66. Bestyrelsen for de institutioner, der ikke indgår i en sammenlægning, er ansvarlig for, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i overensstemmelse med den hidtil gældende lovgivning herom modtager indberetninger m.v. til beregning af tilskud m.v. til institutionerne for perioden indtil den 31. december 2007, årsregnskab for 2007 og årsberetning for 2007.

Tjenestemænd

§ 67. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38, 39 og 62, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38, 39 og 62, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 10 og 11. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse.

Stk. 6. Tjenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en selvejende uddannelsesinstitution, og som overføres til en professionshøjskole. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand og om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af professionshøjskolen.

Stk. 7. Klage over en professionshøjskoles beslutning, jf. stk. 6, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter professionshøjskolens meddelelse af beslutningen.

Stk. 8. I tilfælde af professionshøjskolens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende professionshøjskole ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 9. Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 10 og 11.

Stk. 10. Til de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte professionshøjskole pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 11. For de i stk. 6, 1. pkt., nævnte tjenestemænd indbetaler professionshøjskolen pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler.

§§ 68-79. (Udelades)

Færøerne og Grønland

§ 80. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 49. Loven træder i kraft den 15. maj 2008.

Stk. 2. Aftaler om partnerskab efter lovens § 6 eller § 5 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som affattet ved denne lovs § 57, nr. 3, kan indgås med virkning indtil 1. januar 2015.

Stk. 3. § 27 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som ændret ved denne lovs § 57, nr. 8 og 9, har virkning for institutionernes opgørelse af momskompensation for finansåret 2007 og senere.


Lov nr. 543 af 17. juni 2008 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og forskellige andre love (Forenklinger vedrørende bygningsmæssig sammenhæng, administrative fællesskaber m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 25

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden5).

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 537 af 12. juni 2009 om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og andre love (Udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet)6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 590 af 26. juni 2009 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Fritagelse for betalingskravet på videregående uddannelser for børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 1373 af 28. december 2011 om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2-4 . (Udelades)


Lov nr. 1235 af 18. december 2012 om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Ændringer som følge af ny læreruddannelse)9) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 1236 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi (Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.)10) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1 og 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende11).

Stk. 3-5. (Udelades)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 27. februar 2013

Morten Østergaard

/ Marianne Madsen

Officielle noter

1) Indtil ændringen, der følger af § 4 i lov nr. 1235 af 18. december 2012, er trådt i kraft, er bestemmelsen i § 49, stk. 4, sålydende: »Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen eller dele heraf af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, af § 15, stk. 2, i lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen og af § 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Efter den 15. juni 2007 kan der ikke oprettes nye institutioner efter lovgivningen nævnt i 1. pkt.«.

2) Lovændringen vedrører § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 3 og 4, § 5 a, § 8, stk. 1, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 16, stk. 3, nr. 2, § 27, stk. 1 og 2, § 38, stk. 1 og 2, overskriften til kapitel 10, § 48 a, og § 58, stk. 2.

3) Lovændringen vedrører § 8, stk. 1 og 3.

4) Lovændringen vedrører § 38, stk. 5.

5) Lov nr. 516 af 12. juni 2009, hvis § 23 ændrer § 38, stk. 5, trådte i kraft den 1. marts 2011, jf. bekendtgørelse nr. 136 af 22. februar 2011 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love mv.

6) Lovændringen vedrører § 10 a og § 58, stk. 2.

7) Lovændringen vedrører § 24, stk. 4, nr. 2-4, og § 24, stk. 5 og 6.

8) Lovændringen vedrører overskriften til kapitel 10 og § 48 b.

9) Lovændringen vedrører § 49, stk. 4.

10) Lovændringen vedrører § 38, stk. 1, 1-3 pkt., § 38, stk. 2-6, § 39, § 62, stk. 2, § 62, stk. 4-7, og § 67, stk. 1-11.

11) Bekendtgjort i Lovtidende den 19. december 2012.