Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Nægtelse af autorisation til økologisk jordbrugsproduktion fastholdes

Resumé

NaturErhvervstyrelsen nægtede autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, da OO’s overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen var af et sådant omfang, at der var god grund til at antage, at OO ikke ville drive virksomhed i overensstemmelse med reglerne.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen, og tilføjede, at hensynet til økologiens troværdighed i det konkrete tilfælde vejede tungere end hensynet til den enkelte. Omend der var et hensyn at tage til den enkelte – i den konkrete sag OO’s ønske om at være økolog og dermed kunne sælge de kreaturer, som han ved producentskifte overtog, som økologiske - vejede hensynet til økologiens troværdighed tungere. Økologiens troværdighed ville lide alvorligt skade, hvis personer, som var dømt for overtrædelse af dyreværnslovgivningen inden for kort tid efter at være blevet dømt, kunne opnå autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

NN
Den 28. september 2012
Sagsnr.: 13367
Ref.: amch
Tlf.: 33951407

Nægtelse af autorisation til økologisk jordbrugsproduktion fastholdes

I har på vegne af OO i brev af 22. december 2011 klaget over afgørelse af 1. december 2011 fra NaturErhvervstyrelsen om nægtelse af autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet sagen og fastholder afgørelsen.

Sammendrag

Overtrædelserne af dyrevelfærdslovgivningen var af et sådant omfang, at det var berettiget at nægte autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Det var berettiget at nægte autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Vi er enige i NaturErhvervstyrelsen vurdering af, at overtrædelserne af dyrevelfærdslovgivningen var af et sådant omfang, at der er god grund til at antage, at jeres klient ikke vil drive virksomhed i overensstemmelse med reglerne. Hensynet til økologiens troværdighed vejer i dette konkrete tilfælde tungere end hensynet til den enkelte.

Omend der er et hensyn at tage til den enkelte – i den konkrete sag jeres klients ønske om at være økolog og dermed kunne sælge de kreaturer, som han ved producentskifte overtog, som økologiske, – mener klagecentret, at hensynet til økologiens troværdighed i det konkrete tilfælde vejer tungere. Din klients historik afspejler, at han har haft overordentlig vanskeligt ved at overholde de centrale regler om dyrevelfærd. Økologiens troværdighed vil lide alvorligt skade, hvis personer, som er dømt for overtrædelse af dyreværnslovgivningen inden for kort tid efter at være blevet dømt, kan opnå autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om økologiloven1), at dyrevelfærd er centralt i økologien. Nægtelse af autorisation er begrundet i, at det må anses for uholdbart, hvis en autorisation ikke kan nægtes, når ansøgers hidtidige adfærd giver anledning til at antage, at økologireglerne ikke vil blive fulgt. Din klient er ved dom af 18. januar 2010 blevet dømt for overtrædelse af bl.a. dyreværnsloven. Dommen er blevet stadfæstet, dog med nedsættelse af bødens størrelse, ved Østre Landsrets dom af 25. marts 2010. Din klient er derfor inden for de seneste 5 år blevet idømt bøde for overtrædelse af dyreværnsloven. Vi lægger vægt på, at din klient bl.a. er dømt for overtrædelse af dyreværnsloven ved at have behandlet sine kreaturer uforsvarligt og ikke at have beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, undlod at passe dem omsorgsfuldt og sørge for, at de blev fodret og passet efter deres behov samt undlod at sikre dem fornøden beskyttelse mod vind og vejr. Begrundelsen hertil var, at nogle af kreaturerne ikke var i godt huld og ikke havde adgang til beskyttelse mod vind og vejr, ligesom flere af kreaturerne havde ubehandlede hudproblemer, samt at en tyr var i dårligt huld og udstødt af de andre dyr, og at en tyr havde stærkt forvoksede klove på begge bagben.

Bemærkningerne til lovforslaget om økologiloven nævner netop det eksempel, at en person er blevet idømt bøde efter dyreværnslovens regler som følge af vanrøgt af dyr, som strafbare forhold, der er begået efter andre regler, som har relevans for den økologiske produktion.

Din klient vedkendte sig i første omgang ikke dommene, men angav at det alene var hans hustru, som dyrevelfærdssagen drejede sig om. Konfronteret med oplysninger om, at det var ham personligt, der var blevet dømt for overtrædelse af dyreværnsloven, bagatelliserede han overtrædelserne.

Sanktionen er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet

I forhold til de alvorlige overtrædelser, som din klient er dømt for, er det ikke i strid med proportionalitetsprincippet at nægte ham autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. En sådan nægtelse er ikke ensbetydende med, at din klient ikke fortsat kan drive landbrugserhverv. Retten til at være landmand fratages således ikke, og det vil desuden skade økologiens troværdighed, hvis han omfattes af ordningen. Desuden vil din klient kunne søge om autorisation igen på et senere tidspunkt, idet der ved ansøgning om autorisation til økologi kun lægges vægt på overtrædelser, der ligger inden for de forudgående 5 år.

Reglerne og baggrunden for reglerne

Grundlæggende skal der ved økologilovens administration lægges særlig vægt på hensynet til økologiens troværdighed og omdømme hos forbrugeren2). Tilliden til, at produkterne er produceret under særlig hensyntagen til miljø, natur og dyrevelfærd, er afgørende for, om de økologiske produkter kan afsættes. Det er derfor vigtigt at værne om denne tillid. Princippet om forsigtighed fremhæves også, hvilket betyder, at der ved administrationen af økologireglerne vil kunne anrettes en fortolkning, der i størst muligt omfang tager højde for en sikring af, at produktionen er sket i henhold til økologireglerne.

Ved overtagelse af en økologisk jordbrugsbedrift i form af producentskifte meddeler NaturErhvervstyrelsen ansøgeren autorisation, jf. dog lovens § 8, og tildeler ansøgeren et autorisationsnummer til den autoriserede jordbrugsbedrift3).

Autorisationen kan nægtes, hvis ansøgeren inden for de forudgående 5 år er fundet skyldig i et strafbart forhold, der kan give grund til at antage, at den pågældende ikke vil drive virksomheden økologisk i overensstemmelse med reglerne4). Ifølge bemærkningerne til lovforslagets § 7, stk. 3 i økologiloven5), er det hensigten at fastsætte krav om, at ansøger i forbindelse med ansøgning om autorisation til drift af en jordbrugsbedrift skal oplyse, om denne inden for de forudgående 5 år er blevet fundet skyldig i et strafbart forhold i henhold til en eller flere relevante lovgivninger, herunder fx lov om dyrevelfærd. Det vil med hjemmel i § 7, stk. 3, i økologiloven blive fastsat, hvilke overtrædelser, der vil kunne danne baggrund for en nægtelse af autorisation, jf. forslaget til § 8, stk. 1, nr. 2. Dette fremgår således af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.6).

Ifølge bemærkningerne til lovforslagets § 8 i økologiloven, vil nægtelse af autorisation have baggrund i den pågældendes forudgående adfærd, hvis denne adfærd kan give grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet i overensstemmelse med økologireglerne. Bestemmelsen er indsat af hensyn til økologiens troværdighed, idet det må anses for uholdbart, hvis en autorisation ikke kan nægtes, når ansøgers hidtidige adfærd giver anledning til at antage, at økologireglerne ikke vil blive fulgt. Ved nægtelse af autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret vurdering, hvor hensynet til den enkelte afvejes overfor hensynet til økologiens troværdighed med respekt af proportionalitetsprincippet.

Ifølge bemærkningerne til lovforslagets § 8, stk. 1, i økologiloven, er det hensigten, at det ved vurderingen af personens habilitet i forhold til økologireglerne også kan lægges vægt på strafbare forhold, som er begået efter andre regler, som har relevans for den økologiske produktion. Som eksempel kan nævnes, at en person er blevet idømt bøde efter dyreværnslovens regler som følge af vanrøgt af dyr.

Jeres anbringender fører ikke til at andet resultat

I mener, at anmeldelsen af producentskiftet var indsendt rettidigt, og at betingelserne for at indrømme producentskiftet formelt er opfyldt.

Der er ikke truffet afgørelse om, at producentskiftet ikke er indsendt rettidigt. NaturErhvervstyrelsen kan først behandle en anmodning om autorisering til økologisk jordbrugsproduktion, når dette angives i en anmeldelse om producentskifte. Disse oplysninger kom først ind den 28. oktober 2010.

I mener, at jeres klient efter dommen er blevet afsagt har opfyldt flere af de punkter, som blev påtalt. Der har ikke sidenhen været noget at bemærke til den måde, som besætningen er blevet passet på. Jeres klient har i øvrigt været i god tro.

At jeres klient efterfølgende retter op på produktionsforholdene har ikke betydning for denne afgørelse, da økologiloven klart foreskriver, at autorisation til økologisk jordbrugsproduktion kan nægtes, hvis ansøgeren har overtrådt reglerne om dyrevelfærd inden for de forudgående 5 år. Der er ved domsafsigelserne taget stilling til spørgsmålet om god tro.

I mener, at spørgsmålet om dyrenes huld var omdiskuteret, og at der ikke var tale om decideret dyremishandling. Der var tale om et fejlskøn fra din klients side, som næppe var et udtryk for dyremishandling.

Der er ikke i reglerne et krav om, at der skal være tale om decideret dyremishandling, før at man kan nægte autorisation. Vi lægger i vores afgørelse vægt på, at din klient er dømt ved 2 instanser, og at det dermed er slået fast, at der var tale om overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne.

I mener, at det var vanskeligt for jeres klient at isætte øremærker, da det var fritgående dyr, samt at jeres klient ikke mente, at det var nødvendigt at vaccinere mod bluetongue.

Kravet om mærkning af kreaturer gælder alle dyr – også fritgående. Jeres klient har desuden været forpligtet til at lade sine dyr vaccinere mod bluetongue. Vi lægger i vores afgørelse dog primært vægt på, at der er sket overtrædelser af dyreværnsloven.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af:

Dom af 18. januar 2010

Dom af 25. marts 2010

Brev til Fyns politi af 17. januar 2011 om at foretage efterforskning

Anmeldelse af produktionsskifte af 20. april 2011

Opfølgning på producentskifte af 31. oktober 2011

Høring af 17. november 2011

Telefonnotat af 18. november 2011

E-mailkorrespondance af 22. – 23. november 2011

Telefonnotat af 30. november 2011

Afgørelse af 1. december 2011

Klage af 22. december 2011

NaturErhvervstyrelsens indstillingsbrev af 6. januar 2012

Erklæring om økologi

***

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Anne Mette Christensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Bemærkninger til lovforslag til økologilov 2007/2 LSF 73

2) § 3, stk. 1, 1. punktum, i bekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011 om økologiloven.

3) § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1111 af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

4) § 8, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011 om økologiloven.

5) Bemærkninger til lovforslaget, økologilov nr. 463 af 17. juni 2008.

6) § 4, stk. 1, nr. 1, bekendtgørelse nr. 1111 af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.