Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0725
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart1)

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 3, stk. 1, nr. 5, § 28 og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for passager- og lastskibe i indenlandsk fart.

§ 2. Passagerskibe i indenrigsfart af klasse A, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om passagerskibe i national fart (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D), og disses rederier skal efterleve bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

§ 3. Øvrige skibe, der udelukkende sejler i dansk indenrigsfart, og som er forpligtede til at have et sikkerhedsstyringssystem efter ISM-koden (Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening), skal i sikkerhedsstyringssystemet have procedurer for at vurdere sikringstruslen mod skibet og relevante nære havnearealer og på denne baggrund have relevante procedurer for at imødegå de identificerede trusler, herunder specifikt for bevidsthedstræning af besætning og relevant landpersonel.

§ 4. Søfartsstyrelsen kan undtagelsesvist og efter en konkret vurdering give tilladelse til, at lastskibe, der er certificeret efter ISPS-koden (International kode for sikring af skibe og havnefaciliteter), men som alt overvejende sejler i dansk indenrigsfart, i særlige tilfælde kan anløbe ikke sikrede havnefaciliteter.

§ 5. Overtrædelse af § 2 og § 3 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Forskriften træder i kraft den 11. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10595 af 13. september 2006 om teknisk forskrift om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart ophæves den 11. marts 2013.

§ 7. Forskriften gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Søfartsstyrelsen, den 5. marts 2013

Anne Skov Strüver

/ Jakob Lynge

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter som ændret ved kommissionens beslutning 2009/83/EF af 23. januar 2009, EU-tidende 2009 nr. L29, side 53.