Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif ved køb af pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 1. januar 2013 for indeståender på særskilte konti den 31. december 2012 i den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 22, stk. 16, i lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

§ 1. Ved køb af garanteret pension den 1. januar 2013 for garantibidraget i forbindelse med erhvervelse af garanteret pension den 1. januar 2013, jf. § 22, stk. 14 og 15, i lov nr. 1380 af 23. december 2012, anvendes en tarif, som er fastsat på baggrund af en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 31. december 2012. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur. Rentekurven er nærmere beskrevet i Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag gældende pr. 1. januar 2013, som er tilgængeligt på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside. Estimationsmetoden vedrørende rentekurven anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 2. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen fremgår af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, som er gældende pr. 1. januar 2013, og som er tilgængeligt på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside.

Stk. 3. For hver 100 kr. i garantibidrag optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1948
6,02 kr.
1949
6,17 kr.
1950
6,32 kr.
1951
6,47 kr.
1952
6,63 kr.
1953
6,80 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
7,15 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
7,47 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
7,81 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
8,17 kr.
1956
8,31 kr.
1957
8,50 kr.
1958
8,68 kr.
1959
8,86 kr.
1960
9,04 kr.
1961
9,21 kr.
1962
9,39 kr.
1963
9,56 kr.
1964
9,73 kr.
1965
9,89 kr.
1966
10,06 kr.
1967
10,23 kr.
1968
10,40 kr.
1969
10,57 kr.
1970
10,73 kr.
1971
10,90 kr.
1972
11,07 kr.
1973
11,24 kr.
1974
11,42 kr.
1975
11,59 kr.
1976
11,77 kr.
1977
11,95 kr.
1978
12,13 kr.
1979
12,31 kr.
1980
12,50 kr.
1981
12,69 kr.
1982
12,88 kr.
1983
13,08 kr.
1984
13,28 kr.
1985
13,48 kr.
1986
13,69 kr.
1987
13,89 kr.
1988
14,11 kr.
1989
14,32 kr.
1990
14,54 kr.
1991
14,76 kr.
1992
14,99 kr.
1993
15,22 kr.
1994
15,46 kr.
   

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013 og finder anvendelse i forbindelse med, at kontohavere med et indestående på en særskilt konto den 31. december 2012 i den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister hos Arbejdsmarkedets Tillægspension erhverver pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension den 1. januar 2013.

Beskæftigelsesministeriet, den 12. marts 2013

Mette Frederiksen

/ Søren Kryhlmand