Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

I vejledningen angives de reaktioner, der bør iværksættes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre ved almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg. Det er endvidere formålet at angive, i hvilke situationer, der bør gives kogeanbefaling, og hvad der forstås ved kogeanbefaling.

Vejledningen kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/udgivelser

Naturstyrelsen, den 18. marts 2013