Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

I medfør af § 3, stk. 1, og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansættelsesforhold for ansatte om bord på skibe, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold § 1, stk. 1, og § 49, uanset skibenes anvendelse og fartsområde med undtagelse af fiskeskibe eller fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. Rederen eller arbejdsgiveren eller den, der er trådt i rederens eller arbejdsgiverens sted, skal forud for tiltrædelse af tjenesten indgå en skriftlig ansættelsesaftale med den ansatte.

Stk. 2. Ansættelsesaftalen skal indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder følgende forhold:

1) Den ansattes fulde navn, fødselsdato og år eller alder og fødested.

2) Arbejdsgiverens navn og adresse.

3) Sted og dato for indgåelse af ansættelsesaftalen.

4) Den stilling, den ansatte er antaget til.

5) Tidspunktet for tiltrædelsen af stillingen.

6) Dagen, fra hvilken hyren skal løbe.

7) Den aftalte hyres størrelse.

8) Fratrædelsessted og opsigelsesfrist. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, skal dette anføres tillige med oplysninger om, hvornår aftalen vil ophøre.

9) Rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.

10) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

11) Ret til hjemsendelse.

12) Rederens og arbejdsgiverens forpligtigelse til sundhedsbeskyttelse og social sikring af den ansatte.

13) Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis overenskomsten eller aftalen er indgået af parter uden for virksomheden, skal der oplyses om disse parters identitet.

Stk. 3. Den ansatte skal have udleveret et eksemplar af ansættelsesaftalen der er underskrevet af arbejdsgiveren.

Stk. 4. Når ansættelsesforholdet bringes til ophør, skal opsigelsesdato/afskedsdato og fratrædelsesdato, samt årsag til ansættelsesforholdets ophør gives skriftligt.

§ 3. Ved enhver ændring af de forhold, der er nævnt under § 2, stk. 2, nr. 1-12, skal der indgås en ny skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til ansættelsesansættelsesaftalen med den ansatte. Dette gælder dog ikke ændringer i de love, bekendtgørelser eller kollektive overenskomster, som er gældende for ansættelsesforholdet.

§ 4. For så vidt angår oplysningerne i § 2, stk. 2, nr. 6-12, anses pligten til at indgå skriftlig ansættelsesaftale efter § 2, stk. 2, for opfyldt, hvis der i ansættelsesaftalen henvises til love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektiv overenskomst, der gælder for de pågældende forhold.

§ 5. Den ansatte, der tiltræder tjeneste i skib, skal medbringe eller inden skibets afgang fremskaffe en kopi af sin ansættelsesaftale til skibsføreren, der opbevarer den om bord, så længe den ansatte gør tjeneste om bord. Den søfarendes underskrift skal fremgå af kopien.

Stk. 2. På skibe der sejler i international fart, skal standardudgaven af ansættelsesaftalen som minimum være tilgængelig om bord på engelsk.

Stk. 3. Hvis en kollektiv overenskomst udgør hele eller en del af den ansattes ansættelsesaftale, skal rederen sikre, at der er en kopi af denne overenskomst til rådighed om bord. For de skibe der sejler i international fart skal de dele af den eller de kollektive overenskomster, der er genstand for en havnestatsinspektion og gældende for de ansatte om bord, foreligge på engelsk.

§ 6. Bekendtgørelsens bestemmelser kan ikke ved individuel eller ved kollektiv aftale fraviges til ugunst for den ansatte.

§ 7. Kopi af de søfarendes ansættelsesaftale skal indsendes til Søfartsstyrelsen, når styrelsen anmoder herom.

Stk. 2. Skibsføreren er ansvarlig for, at indsendelsen efter stk. 1, finder sted.

§ 8. Overtrædelse af § 2, § 3, § 5 og § 7 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 848 af 15. oktober 2002 om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ansættelsesaftaler, der er indgået efter den i stk. 2, nævnte bekendtgørelse, og som ikke opfylder reglerne i nærværende bekendtgørelse skal senest 3 måneder efter den i stk. 1 nævnte dato opfylde reglerne i bekendtgørelsen.

Stk. 4. Alle ansættelsesaftaler, der indgås efter ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse skal udfærdiges i overensstemmelse med denne. Det samme gælder for ansættelsesaftaler, der bliver fornyet efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Søfartsstyrelsen, den 7. marts 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje