Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

(Ansøgningsfrist for ansøgere med en almen forberedelseseksamen, offentliggørelse af oplysninger om optagelseskapacitet m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 174 af 28. februar 2012 om optagelse på de gymnasiale uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ansøgningen skal være den ønskede uddannelsesinstitution i hænde senest den 15. marts.«

2. I § 24 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Regionsrådet skal samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet, jf. stk. 4, på regionens hjemmeside.«

3. I § 26, stk. 2, indsættes efter »§ 24, stk. 4, 2. pkt.«: », og samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet på regionens hjemmeside«.

4. § 27 affattes således:

»§ 27. En institution, der udbyder den treårige uddannelse til stx eller den toårige hf-uddannelse, skal være med i ét fordelingsudvalg, jf. § 12, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Fordelingsudvalget skal tillige have en til to repræsentanter for regionsrådet.

Stk. 2. Med det formål at koordinere den samlede kapacitet af de gymnasiale uddannelser inden for fordelingsudvalgets område og den konkrete elevfordeling tilbyder fordelingsudvalget lederne af de institutioner, der udbyder uddannelsen til hhx eller til htx inden for fordelingsudvalgets geografiske område, plads i udvalget. Udvalget kan dog på baggrund af geografiske eller praktiske forhold beslutte, at det ikke ønsker at fremsætte et sådant tilbud.

Stk. 3. Et fordelingsudvalgs geografiske område skal være sammenfaldende med det geografiske område for det forpligtende samarbejde, jf. § 14 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 4. Fordelingsudvalget træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagne ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10.

Stk. 5. Fordelingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af, hvordan fordelingsudvalget sikrer et hensigtsmæssigt samarbejde om fordelingen af de optagne ansøgere med andre fordelingsudvalg, herunder på tværs af eventuelle regionsgrænser.

Stk. 6. Til brug for det samarbejde, der er nævnt i stk. 5, har ethvert fordelingsudvalg ret til fra ethvert andet fordelingsudvalg efter anmodning at få indsigt i oplysninger om det samlede antal af ansøgere, der har angivet institutioner omfattet af sidstnævnte fordelingsudvalg som første prioritet, set i forhold til den fastsatte optagelseskapacitet. Førstnævnte fordelingsudvalg har derudover ret til indsigt i oplysninger om, hvor mange af ansøgerne, der har angivet institutioner omfattet af dette fordelingsudvalg som sekundære prioriteter. I forbindelse med imødekommelsen af en anmodning efter 1. pkt. skal det adspurgte fordelingsudvalg informere om, i hvilket omfang udvalget forventer, at den fastsatte optagelseskapacitet vil blive reguleret for at imødekomme ansøgningerne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 7. marts 2013

P.M.V.
Lars Mortensen

/ Mads Bentzen