Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31966L0402
 
32008L0062
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003D0017
 
32004D0842
 
32012D0340
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bilagsfortegnelse
Bilag 2 Arter omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 3 Avlsnormer
Bilag 4 Autorisation af markkontrollører, prøvetagere, virksomheder og afdelinger, der benytter autoriserede prøvetagere og frøanalyselaboratorier
Bilag 5 Kvalitetsnormer
Bilag 6 Mærkning
Bilag 7 Betingelser for certificering af restpartier
Bilag 8 Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortliste
Bilag 9 Særligt om bevaringssorter
Bilag 10 Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sædekorn1)

I medfør af § 1, stk. 1-4, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, fastsættes:

§ 1. Et parti korn af en art, der er nævnt i bilag 2, må kun sælges som korn til såning efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder bekendtgørelsen ikke for

1) levering af korn til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,

2) levering af korn til bearbejdning eller pakning forudsat, at modtageren ikke får ejendomsret til kornet, og

3) salg af korn til avl af planter til dekorationsformål.

Stk. 4. De stater, der er nævnt i bilag 10 til denne bekendtgørelse, er godkendt af Rådet for den Europæiske Union, som ligestillet med en medlemsstat. Der henvises til Rådets beslutning nr. 2003/17/EF med senere ændringer.

Registrering af virksomheder

§ 2. En virksomhed med sæde her i landet, der producerer og udvejer sædekorn eller fører sædekorn ind i landet med henblik på salg, skal være registreret i NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er virksomheden ikke længere registreringspligtig efter stk. 1, skal styrelsen underrettes skriftligt herom.

Stk. 3. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af sædekorn. Regnskabet skal indeholde oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgående partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 4. Styrelsen kan ophæve en virksomheds registrering, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for en virksomhed, der udelukkende køber mærket og forseglet sædekorn her i landet og videresælger det uden at bryde forseglingen.

Avlsbestemmelser

§ 3. Avl skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 4. Til avl af sædekorn, der ønskes godkendt til certificering skal anvendes et udlægsparti, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udlægspartiet skal være af en sort, der

1) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

2) er optaget på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, eller

3) er anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering, eller

4) er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat, at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 3. Stk. 2 gælder kun for sorter (indavlede linier og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.

Stk. 4. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basissæd, basissæd eller, for andre arter end rug, som certificeret sædekorn 1. generation, jf. § 16.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan et parti forædlermateriale, jf. § 16, stk. 1, nr. 1, litra a, efter anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen. §§ 9-12 gælder tilsvarende.

§ 5. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 4 og § 12, stk. 1 og 3, og skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen inden udsåning.

Stk. 2. Anmeldelse af et parti produceret i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, og partier af sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, skal være ledsaget partiets originale mærkeseddel eller en kopi heraf.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 31 finder tilsvarende anvendelse.

Avlskontrol

§ 6. Et areal med korn, der ønskes certificeret, skal besigtiges i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt.

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen og kan kun indsendes af en registreret virksomhed.

Stk. 3. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort og én kategori og må kun omfatte flere arealer, hvis disse ligger inden for en radius på 3 km.

Stk. 4. Et areal med vintersæd skal anmeldes til avlskontrol senest den 1. februar og et areal med vårsæd senest 1.maj. Anmeldelser, der modtages efter den 1. juli, afvises.

§ 7. Avlskontrollen skal foretages af NaturErhvervstyrelsens markkontrollører.

Stk. 2. Uanset stk.1 kan avlskontrollen af sædekorn foretages af personer, som styrelsen har autoriseret hertil efter bestemmelserne i bilag 4, del I. Styrelsen foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 3. Styrelsen underretter skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen. I tilfælde af kassation oplyses årsagen hertil.

Partikontrol

§ 8. NaturErhvervstyrelsen udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra godkendte arealer, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af styrelsen efter bestemmelserne i bilag 4, del II, når prøvetagning foregår i en virksomhed eller afdeling, der er autoriseret efter bestemmelserne i bilag 4, del III.

Stk. 3. Virksomheden skal foranledige at der udføres officielle analyser af de udtagne prøver, jf. § 39. Virksomheden skal fremsende analyseresultatet senest 3 mdr. efter dato for prøvetagning. Alle omkostninger til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

§ 9. Prøvetagning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med ”Instruks i prøvetagning af frø”.

Stk. 2. Prøvetagningen skal foregå i et egnet lokale, og partiet skal være let tilgængeligt og klart adskilt fra andre partier. Prøvetageren skal have et egnet lokale til sin rådighed til registreringer, neddeling, mærkning, forsegling og opbevaring af prøver. Lokalet skal være placeret i tilknytning til de lokaler, hvor den øvrige del af prøvetagningsarbejdet foregår, og der skal være et aflåseligt skab, som kun prøvetageren har adgang til.

Stk. 3. Ved prøvetagning med en automatisk prøvetager, skal installationen godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Den automatiske prøvetager skal ved prøvetagningen kunne udtage prøver korrekt. Virksomheden skal udføre en årlig kontrol af den automatiske prøvetager og kunne forevise dokumentation for kontrollen.

§ 10. Et parti, herunder blandinger, jf. §§ 20 og 22, skal anmeldes til certificering i forseglede enheder, der er mærket med en officiel mærkeseddel efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet, og partiets vægt må ikke overstige følgende mængder med mere end 5 pct.:

1) Sædekorn af alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, alm. rug, triticale, spelt og durumhvede: 30 tons.

2) Alm. kanariegræs: 10 tons.

3) Majs,

a) basissæd af indavlede linier: 40 tons.

b) basissæd af andet end indavlede linier og certificeret sædekorn: 25 tons.

Stk. 3. Mærkning og forsegling skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at forseglingen ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. § 8, stk. 2 gælder tilsvarende.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan en virksomhed anmelde et parti til certificering i forbindelse med, at partiet udleveres i løs vægt direkte til den endelige forbruger her i landet efter § 25, stk. 2.

Stk. 5. Sker prøvetagning af partiet i forbindelse med indlægning af partiet i en silo eller anden lagerbeholder, eller indeholder siloen eller beholderen et restparti efter afsluttet udlevering, skal prøvetageren forsegle siloen eller beholderen efter afsluttet prøvetagning, hhv. udlevering.

Stk. 6. Skal forseglingen brydes, og skal partiet genforsegles, skal det ske under prøvetagerens tilsyn.

§ 11. Dokumentation for indkøb, tryk og forbrug af officielle mærkesedler skal registreres. Det gælder også sække med fortrykt mærkeseddel.

Stk. 2. Ved indkøb af officielle forseglingsanordninger, herunder plomber og forseglingsstrips, overdrages alle til prøvetager. Dokumentation for indkøb og forbrug af forseglingsanordninger skal registreres for hver type.

§ 12. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 8, kontroldyrkes med henblik på konstatering af, om partiet overholder normerne i bilag 5 for sortsægthed og indhold af anden sort.

Stk. 2. Uanset stk. 1, skal der kun ske kontroldyrkning af prøver af stikprøvevis udvalgte partier af sædekorn af 2. generation af andre arter end alm. rug, majs og kanariegræs og af certificeret sædekorn af alm. rug, majs og kanariegræs. Dette gælder også for partier af sædekorn af 1. generation af andre arter end alm. rug, majs og kanariegræs, der er til salg i udlandet, § 14, stk. 2. NaturErhvervstyrelsen offentliggør årligt stikprøveprocenten for den enkelte arter. Virksomheden skal have en skriftlig procedure for den stikprøvevise udvælgelse af partier til kontrol.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for et parti, der ikke er avlet her i landet, hvis anmelderen senest den 15. august i høståret tilsender styrelsen et kontroldyrkningsbevis udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet.

Stk. 4. Kontroldyrkning kan foretages af NaturErhvervstyrelsen eller af myndigheden i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Resultatet af kontroldyrkning foretaget i en anden medlemsstat, skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. august i det år resultatet foreligger. Alle omkostninger forbundet med kontrollen afholdes af virksomheden.

Stk. 5. Kontroldyrkning skal udføres i overensstemmelse med gældende internationale regler.

Cetificering

§ 13. Et parti fra et godkendt areal her i landet kan anmeldes til NaturErhvervstyrelsen til certificering.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til styrelsen og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen skal angive, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 16, hvilke avlspartier eller certificerede partier der indgår i det anmeldte parti og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 31 gælder tilsvarende for et parti, der

1) er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra

a) præ-basissæd, basissæd eller certificeret sædekorn 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af sædekorn er godkendt som ligestillet med produktionen af sædekorn i en medlemsstat, eller

b) en krydsning af basissæd, der er certificeret i en medlemsstat, og basissæd, der er certificeret i en ligestillet stat (hybridsorter),

2) er mærket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit A, og

3) er ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder oplysningerne i bilag 6, del II, afsnit B

Stk. 4. Stk. 1 og 2 og § 31 gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, hvis

1) basissæden er avlet eller certificeret her i landet eller i den pågældende stat, og den pågældende stats produktion af sædekorn er godkendt som ligestillet med produktion af sædekorn i en medlemsstat,

2) avlsstaten har konstateret officielt, at partiet overholder avlsnormerne i OECD-reglerne, jf. § 19,

3) partiet er mærket som ikke endeligt certificeret sædekorn efter OECD-reglerne, jf. § 19, og

4) partiet er ledsaget af et officielt følgedokument jf. bilag 6, del V.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen certificerer et parti alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, alm. rug, triticale, spelt eller durumhvede, der overholder de højere danske kvalitetsnormer i bilag 5, og et parti alm. kanariegræs eller majs, der overholder EF-kvalitetsnormerne i bilag 5, til salg her i landet og i udlandet.

Stk. 2. Styrelsen certificerer et parti alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, alm. rug eller triticale, der overholder EF-kvalitetsnormerne, til salg i udlandet, og partiet må ikke sælges her i landet. Er partiet mærket som sædekorn til salg her i landet, skal mærkningen af partiet ændres.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2, kan styrelsen certificere et parti som præ-basissæd eller basissæd, selv om det ikke overholder normerne i bilag 5, del II, for spireevne, jf. dog § 30.

§ 15. For alle partier af certificeret rug og 1. generation hybrider af alm. byg, alm. havre, alm. hvede, triticale, spelt og durum hvede samt 2. generation af alm. byg, alm. havre, alm. hvede, triticale, spelt og durum hvede på en samlet størrelse, der ikke overstiger 120 tons (moderparti), kan analyseraten for overholdelse af kvalitetsnormerne i bilag 5 reduceres til en enkelt analyse, såfremt

1) virksomheden har sikret sig at moderpartiet overholder EU-kvalitetsnormerne i bilag 5, og

2) moderpartiet opdeles i partier til certificering, der

a) ikke overstiger 30 tons

b) prøvetages efter §§ 8-10, og

c) mærkes efter bestemmelserne i bilag 6.del 1, litra a

Stk. 2. Hvis analyseresultatet viser at normerne i bilag 5 ikke er overholdt, skal de udtagne prøver fra de øvrige partier analyseres.

Stk. 3. De udtagne prøver skal opbevares af virksomheden i mindst 1 år til brug for kontrol.

Stk. 4. Forud for iværksættelse af produktion af sædekorn efter denne bestemmelse, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 5. § 26 finder tilsvarende anvendelse for partier omfattet af denne bestemmelse.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen certificerer et parti, som

1) præ-basissæd, hvis det

a) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på forædlermateriale, hvorved forstås korn af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basissæd

b) er bestemt til avl af præ-basissæd, basissæd eller certificeret sædekorn og

c) opfylder betingelserne for certificering som basissæd,

2) basissæd, hvis det

a) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basissæd eller forædlermateriale, der opfylder betingelserne for certificering som basissæd, og

b) er bestemt til avl af certificeret sædekorn,

3) certificeret sædekorn af alm. rug, majs og alm. kanariegræs, hvis det

a) er avlet på basissæd eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basissæd, der opfylder betingelserne for certificering som basissæd og

b) skal anvendes til anden avl end avl af sædekorn,

4) certificeret sædekorn af hybrider af alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. byg, alm. hvede, spelt og selvbestøvende sorter af triticale, hvis det

a) er avlet på certificeret sædekorn 1. generation, på basissæd eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basissæd, der opfylder betingelserne for certificering som basissæd, og

b) skal anvendes til anden avl end avl af sædekorn,

5) certificeret sædekorn 1. generation af alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, triticale, spelt og durumhvede, hvis det

a) er avlet på på basissæd eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basissæd, der opfylder betingelserne for certificering som basissæd, og

b) skal anvendes til avl af certificeret sædekorn 2. generation eller anden avl end avl af sædekorn,

6) certificeret sædekorn 2. generation af alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, triticale, spelt og durumhvede, hvis det

a) er avlet på certificeret sædekorn 1. generation, på basissæd eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basissæd, der opfylder betingelserne for certificering som basissæd, og

b) skal anvendes til anden avl end avl af sædekorn.

§ 17. Certificeres et parti ikke, jf. §§ 8-16, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til prøvetageren. Sække med fortrykt mærkeseddel skal tømmes, eller mærkesedlen skal gøres ulæselig under prøvetagerens kontrol.

Gyldighed

§ 18. Et certificeret parti må kun sælges inden for den sæson (1. juli-30. juni), hvor partiet er prøvetaget første gang med henblik på at undersøge, om normen for spireevne i bilag 5 er overholdt.

Stk. 2. Et parti vinterbyg, vinterhvede, vintertriticale eller vinterrug, der først forsegles i perioden 1. maj-30. juni, må sælges indtil den 1. december samme år.

Stk. 3. Efter gyldighedsperiodens udløb kan gyldigheden forlænges, jf. stk. 4 og 5, hvis en undersøgelse af en ny prøve af partiet viser, at normen i bilag 5, del II, for spireevne fortsat er overholdt. §§ 8 og 17 gælder tilsvarende.

Stk. 4. Gyldigheden, jf. stk. 1, forlænges for en ny sæson, hvis prøven, jf. stk. 3, er udtaget i den nye sæson. Gyldigheden kan ikke forlænges yderligere.

Stk. 5. Uanset stk. 4, kan gyldighedsperioden for et parti vinterbyg, vinterhvede, vintertriticale eller vinterrug forlænges indtil den 1.december, hvis prøve, jf. stk. 3, udtages i perioden 1. maj-30. juni. Gyldigheden kan ikke forlænges yderligere.

Stk. 6. Efter gyldighedsperiodens udløb, jf. stk. 1, kan restpartier, herunder blandinger, jf. §§ 20-22, blandes efter retningslinjerne i bilag 7, og det blandede parti kan anmeldes til certificering efter reglerne i §§ 8-17. Gyldighedsperioden for partiet kan ikke forlænges, og et eventuelt restparti må ikke sælges som sædekorn.

Stk. 7. Forlængelse af gyldighedsperioden, jf. stk. 3 og 4, og certificering af restpartier, jf. stk. 5, kan kun ske efter anmodning fra en registreret virksomhed.

Stk. 8. Viser en fornyet undersøgelse af et parti præ-basissæd eller basissæd, at partiet ikke længere overholder normen for spireevne i bilag 5, del II, nr. 2, gælder § 14, stk. 3, tilsvarende.

Stk. 9. Sædekorn der sælges, jf. stk. 2-7, skal være mærket med oplysningerne i bilag 6, del I, afsnit B.

OECD-certificering

§ 19. Uanset §§ 8-14 og 16-17 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning certificere et parti efter de regler for certificering af sædekorn, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Blandinger

§ 20. Partier af forskellige sorter af samme art må blandes og sælges her i landet som sortsblanding, hvis videnskabelige eller tekniske erfaringer har godtgjort, at blandingen er særligt egnet til at begrænse udbredelsen af visse skadegørere. Ved sammensætning af en blanding tages der også hensyn til sorternes dyrkningsegenskaber. NaturErhvervstyrelsen udsender hvert år meddelelse om, hvilke sortsblandinger der opfylder disse betingelser.

Stk. 2. Sortsblandinger, dog ikke blandinger af hybridrug og konventionel rug, skal indeholde tre eller fire sorter, der vægtmæssigt skal udgøre samme andel af blandingen. Sortsblandinger af hybridrug og konventionel rug skal indeholde mindst 90 pct. af en hybridsort.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan NaturErhvervstyrelsen efter en konkret vurdering tillade, at et parti sædekorn godkendes til salg i et andet forhold end nævnt i stk. 1 og 2, såfremt videnskabelige eller tekniske erfaringer godtgør, at en anden sammensætninger særligt egnet til at begrænse udbredelsen af visse skadegørere.

Stk. 4. Der må ikke foreligge oplysninger om partier, der skal indgå i en blanding, der gør det antageligt, at de ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 5.

Stk. 5. Sortsblandinger skal fremstilles under prøvetagerens tilsyn.

§ 21. Virksomheden skal foranledige, at der udtages prøver efter §§ 8 og 9, jf. § 10, af de partier, der skal indgå i en sortsblanding og af sortsblandingen.

Stk. 2. Virksomhedens skal foranledige at en prøver af partier af sortsblanding undersøges for, om partierne overholder kvalitetsnormerne for certificeret sædekorn 2. generation i bilag 5.

Stk. 3. Virksomhedens skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen foranledige at udtagne prøver af de partier der indgår i blandingen kontroldyrkes med henblik på konstatering af, om partierne overholder kvalitetsnormerne i bilag 5 for sortsægthed og indhold af anden sort.

Stk. 4. Kontroldyrkning kan foretages af NatutErhvervstyrelsen eller af myndigheden i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Resultatet af kontroldyrkning foretaget i en anden medlemsstat, skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. august i det år resultatet foreligger. Alle omkostninger forbundet med kontrollen afholdes af virksomheden.

Stk. 5. Kontroldyrkning skal udføres i overensstemmelse med gældende internationale regler.

§ 22. Certificerede partier af alm. byg og af italiensk eller alm. rajgræs må blandes, men må kun sælges her i landet.

Stk. 2. Blandingerne skal fremstilles under prøvetagerens tilsyn. § 10 gælder tilsvarende.

Bejdsning

§ 23. Ved kemisk behandling (bejdsning) af sædekorn skal oplysning om bejdsning og bejdsemiddel angives på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 6, eller på en leverandøretiket.

Stk. 2. Bejdses et parti efter, at det er certificeret, skal der udtages en ny prøve af partiet til brug ved en eventuel undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen i bilag 5, del II, for spireevne. §§ 8-10, § 14, stk. 3, og § 26 gælder tilsvarende.

Salg

§ 24. Et parti må først sælges, når det er certificeret.

Stk. 2. Partiet må sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 12, stk. 4. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges som sædekorn.

§ 25. Sædekorn skal sælges i mærkede og forseglede pakninger, der er mærket i overensstemmelse med kravene i bilag 6. § 10 gælder tilsvarende.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må en virksomhed, der er godkendt hertil af NaturErhvervstyrelsen, sælge certificeret sædekorn 1. og 2. generation i løs vægt til den endelige forbruger her i landet. Oplysningerne på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 6, del I, afsnit A, skal meddeles forbrugeren i et særligt følgedokument. Partiet skal under prøvetagerens tilsyn udleveres direkte til den endelige forbruger og må ikke føres tilbage til salgsvirksomheden.

§ 26. Uanset § 24, stk. 1, må et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som sædekorn til forbrug her i landet, før resultatet af undersøgelsen efter § 8, stk. 1, foreligger, hvis virksomheden

1) har sikret sig, at partiet mindst overholder EU-kvalitetsnormerne i bilag 5, og

2) ved tilmelding til Erstatningsordningen for Sædekorn har forpligtet sig til at betale erstatning til den endelige køber, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at partiet ikke overholdt de danske kvalitetsnormer i bilag 5.

Stk. 2. Uanset § 24, stk. 1, kan NaturErhvervstyrelsens tillade, at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som sædekorn, før resultatet af undersøgelsen for spireevne foreligger, forudsat at,

1) salg kun sker til første led i handelskæden,

2) der foreligger et foreløbigt analysebevis, og

3) virksomheden

a) har meddelt styrelsen køberens navn og

b) ved en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 6, del I, afsnit C.

§ 27. Uanset § 24, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som sædekorn sælges ucertificeret

1) i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling og

2) i passende mængder til andre undersøgelses- eller forsøgsformål end nævnt i nr. 1 forudsat, at kornet er af en sort, der er anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, jf. § 4, stk. 2, nr. 1

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af korn af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Korn, der sælges efter stk. 1, skal være mærket med oplysningerne i bilag 6, del III.

§ 28. Uanset § 24, stk. 1, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at et parti korn sælges ucertificeret til anvendelse her i landet

1) i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling og

2) i passende mængder til andre undersøgelses- eller forsøgsformål end nævnt i nr. 1 forudsat, at kornet er af en sort, der er anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, jf. § 4, stk. 2, nr. 1

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af korn af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Korn, der sælges efter stk. 1, skal være mærket med oplysningerne i bilag 6, del III.

§ 29. Uanset § 24, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes til forsøg og afprøvning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 8.

Stk. 2. Partier, jf. stk. 1, skal være mærket som anført i bilag 6, del I, afsnit F.

§ 30. Ved salg af et parti præ-basis- eller basissæd, der ikke overholder normerne i bilag 5 for spireevne, jf. § 14, stk. 3, skal virksomheden oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 6, del I, afsnit C, og skal meddele NaturErhvervstyrelsen, at tillægsmærkning er foretaget.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m.v.

Indførsel

§ 31. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som sædekorn, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, og

2) partiet er certificeret

a) i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller

b) i en stat, hvis produktion af sædekorn ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af sædekorn i en medlemsstat,

3) partiet, hvis det er produceret i en ligestillet stat,

a) er mærket efter OECD-reglerne, jf. § 19, og er ledsaget af et officielt OECD-certifikat,

b) er ledsaget af et originalt ISTA-analysebevis eller, for sædekorn fra USA og Canada, et officielt AOSA-analysebevis eller en kopi af analysebeviset, og

c) på hver pakning er forsynet med en officiel erklæring om, at partiet opfylder EU-reglerne og – standarderne, og

d) hvis partiet er kemisk behandlet, skal det oplyses på den officielle mærkeseddel eller ved anden mærkning. Derudover skal det anføres udenpå eller indeni pakningerne, og

e) hvis partiet er genetisk modificeret skal det oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører partiet.

4) partiet er ledsaget af en officiel erklæring om, at

a) det er høstet på et areal, der ved avlskontrol er fundet fri for forekomst af flyvehavre, og at en prøve på mindst et kg af partiet er undersøgt og fundet fri for flyvehavrekerner, eller

b) en prøve på tre kg af partiet er undersøgt officielt i afsenderlandet eller af et andet frøanalyselaboratorium, jf. § 39, og er fundet fri for flyvehavrekerner.

5) når partiet indføres til videre fremavl gælder § 12, stk. 1 og 3, tilsvarende.

Stk. 2. Et parti med en samlet vægt på over 100 kg med oprindelse i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der føres ind i landet med henblik på salg som sædekorn, skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen ledsaget af dokumentation for, at bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, er overholdt.

Stk. 3. Et parti med en samlet vægt på over to kilo med oprindelse i en ligestillet stat, der føres ind i landet med henblik på salg, skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen og skal være ledsaget af dokumentation for, at bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, er overholdt og et officielt følgedokument, der indeholder oplysningerne i bilag 6, del V.

Produktion og handel med bevaringssorter

§ 32. Produktion og handel med sorter, der er optaget på sortslisten som »bevaringssort«, må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1-2, og § 23, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for bevaringssorter.

Stk. 3. Hvis produktion af en bevaringssort som følge af et specifikt dyrkningsmæssigt problem ikke kan finde sted her i landet, kan NaturErhvervstyrelsen godkende supplerende regioner til produktion af korn. Bevaringssorter produceret i sådanne supplerende regioner kan dog udelukkende anvendes i oprindelsesregionen.

§ 33. Virksomheder, der producerer bevaringssorter, skal inden begyndelsen af hver produktionssæson indberette oplysninger om størrelsen og beliggenheden af produktionsarealet, samt den mængde korn, der forventes at kunne blive bragt i handel, til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen skal indgives senest 1. januar for vårafgrøder og senest 1. juli for vinterafgrøder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen meddeler på grundlag af de i stk. 1 anførte indberetninger den mængde frø af bevaringssorten, virksomheden må bringe i handel i den efterfølgende sæson. Den samlede mængde, der bringes i handel, må ikke overstige det i bilag 9, I, anførte.

§ 34. Et parti af en bevaringssort må sælges som »bevaringssort« uden forudgående officiel kontrol.

Stk. 2. Partiet skal overholde EU-kvalitetsnormerne som nævnt i bilag 5, del I-IV og del VI, til certificering af »certificeret sædekorn 1. generation« for rug, og af »certificeret sædekorn 2. generation« for andre arter end rug, samt normerne vedrørende flyvehavre, gold havre og gold hejre. Partiet skal være tilstrækkelig ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i § 10 med mere end 5 pct.

Stk. 3. Partiet skal være tilstrækkeligt sortsrent.

§ 35. Bevaringssorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 9, II.

§ 36. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 5. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode NaturErhvervstyrelsen om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i styrelsens instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og styrelsens anvisninger.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til NaturErhvervstyrelsen med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet. Datoen for lukning af partiet, må ikke være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 37. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 36, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 38. Virksomhederne skal senest den 30. juni indberette, hvilken mængde korn af hver bevaringssort, der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Officielle analyser

§ 39. Undersøgelser af prøver omfattet af bekendtgørelsen, kan foretages:

1) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af direktoratet efter bestemmelserne i bilag 4, del IV, eller

2) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

3) som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Administrative bestemmelser

§ 40. NaturErhvervstyrelsen kan efter skriftlig ansøgning tillade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne for certificering, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen med sædekorn.

§ 41. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 42. En eventuel klage over avlskontrollen, jf. §§ 6 og 7, bør indgives snarest muligt for at sikre, at grundlaget for en ny markbesigtigelse er uændret.

§ 43. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, stk. 2, 1. led, og stk. 3, § 5, § 8, stk. 2, §§ 9-12, § 14, stk. 2, §§ 17-18, §§ 20-36, og § 38 straffes med bøde.

§ 44. En autorisation meddelt i medfør af bilag 4, del I, II, III og IV jf. § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2 og stk. 3, kan fratages, hvis det konstateres, at

1) en eller flere af de betingelser, der fremgår af bilag 4, del I, II, III og IV, ikke er opfyldt, eller

2) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1496 af 15. december 2010 om sædekorn ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 15. marts 2013

Anders Munk Jensen

/ Isabelle Pind-Heerwagen


Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 1
Bilagsfortegnelse
Bilag 2
Arter omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 3
Avlsnormer
Bilag 4
Autorisation af markkontrollører, prøvetagere, virksomheder og afdelinger, der benytter autoriserede prøvetagere og frøanalyselaboratorier
Bilag 5
Kvalitetsnormer
Bilag 6
Mærkning
Bilag 7
Certificering af restpartier
Bilag 8
Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 9
Særligt om bevaringssorter
Bilag 10
Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater
   
   


Bilag 2

Arter omfattet af bekendtgørelsen

Videnskabelige navne er anført i kursiv
 
1)
Avena nuda L.
Nøgen havre
2)
Avena sativa L. (herunder A. byzantina K. Koch)
Alm. havre
3)
Avena strigosa Schreb.
Purhavre
4)
Hordeum vulgare L.
Alm. byg
5)
Secale cereale L.
Alm. rug, herunder hybridrug
6)
Triticum aestivum L.
Alm. hvede
7)
Triticum spelta L.
Spelt
8)
Triticum durum Desf.
Durumhvede
9)
Phalaris canariensis L.
Alm. kanariegræs
10)
Zea mays L.
Majs
11)
X Triticosecale Wittm. Ex A. Camus
Triticale (hybrider der er fremkommet ved en krydsning af en Triticum art med en Secale art)


Bilag 3

Avlsnormer

I. Bestemmelser om avlsejendomme, arealer, markbestand og avlens gennemførelse

A. Forfrugt
   
     
Art eller sortsgruppe
Høstkategori
Krav til forfrugt
Alm. rug og triticale, dog ikke hybrider
Alle
Må ikke være anden sort af samme art
Alm. hvede, durumhvede og spelt, dog ikke hybrider
Alle
Må ikke være anden sort af alm. hvede, durumhvede eller spelt
Alm. havre, nøgen havre og purhavre, dog ikke hybrider
Alle
Må ikke være anden sort af alm. havre, nøgen havre eller purhavre
Hybrider af alm. rug, alm. byg og triticale
Alle
Må ikke være samme art
Hybrider af alm. hvede, durumhvede og spelt
Alle
Må ikke være alm. hvede, durumhvede eller spelt
Hybrider af alm. havre, nøgen havre og purhavre
Alle
Må ikke være anden sort af alm. havre, nøgen havre eller purhavre
Vårbyg
Præ-basis, basis, certificeret sædekorn 1. generation
Må ikke være anden sort af samme art 1)
Vinterbyg
Præ-basis, basis, certificeret sædekorn 1. generation
Må ikke være anden sort af samme art2)
Vårbyg
Certificeret sædekorn 2. generation
Må ikke være vinterbyg
Vinterbyg
Certificeret sædekorn 2. generation
Må ikke være anden sort af vinterbyg
1) Er høstkategorien basissæd eller certificeret sædekorn 1. generation, og er forfrugten en anden sort af vårbyg, kan avlen godkendes til certificering som certificeret sædekorn 2. generation, hvis virksomheden er indforstået hermed.
2) Er høstkategorien basissæd eller certificeret sædekorn 1. generation, og er forfrugten vårbyg, kan avlen godkendes til certificering som certificeret sædekorn 2. generation, hvis virksomheden er indforstået hermed.
     
Vinterhvede og vårhvede henregnes til samme art; tilsvarende gælder for vinterbyg og vårbyg, samt vintertriticale og vårtriticale.
     
OECD- certificering:
Der må ikke have været dyrket korn af samme art på arealet i de nærmest foregående to år, medmindre det var af samme sort og samme kategori.
 

B. Afstandsisolering
1)
Ved avl af alm. rug og fremmedbestøvede sorter af triticale, dog ikke hybrider, skal afstanden til andre arealer med alm. rug, der ikke er tilsået med certificeret alm. rug af samme sort, mindst være
 
a)
300 m ved avl af præ-basissæd og basissæd og
 
b)
250 m ved avl af certificeret sædekorn.
2)
Ved avl af hybridrug skal afstanden til nærmeste pollenkilde, der kan føre til en uønsket fremmed bestøvning, mindst være
 
a)
1000 m ved avl af basissæd, når der anvendes hanlig sterilitet,
 
b)
600 m ved avl af basissæd, når der ikke anvendes hanlig sterilitet, og
 
c)
500 m ved avl af certificeret sædekorn, hvor også arealer tilsået med certificeret sædekorn af samme sort betragtes som en uønsket pollenkilde.
3)
Ved avl af triticale af selvbestøvende sorter, dog ikke hybrider, skal afstanden til andre arealer med triticale, der ikke er tilsået med certificeret sædekorn af samme sort, mindst være
 
a)
50 m ved avl af præ-basissæd og basissæd og
 
b)
20 m ved avl af certificeret sædekorn.
4)
Ved avl af alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, spelt og durumhvede, dog ikke hybrider, er der ingen afstandskrav, men støder fremavlsarealet op til andre arealer med korn, skal skellet være klart markeret (hegn, dige, afstand tilvejebragt ved lukning af såtragte e. lign. ).
5)
Ved avl af certificeret sædekorn af hybrider af alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. byg, alm. hvede, durumhvede, spelt og selvbestøvende sorter af triticale skal afstanden for hunkomponenter være mindst 25 m til nærmestliggende pollenkilder, der kan resultere i uønsket fremmedbestøvning.
6)
NaturErhvervstyrelsen kan tillade fravigelser fra kravene i afsnit C, nr. 1 – 3 og 5, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold må formodes at yde tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.
     
C. Bestanden
1)
Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren, jf. del II, afsnit A. Sædekorn af en indavlet linje skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent med hensyn til linjens egenskaber. For sædekorn af hybridsorter gælder dette også for komponenternes egenskaber.
2)
Planteskadegørere, herunder især Ustilagineae (nøgen brand), der nedsætter sædekornets brugsværdi, må kun forekomme i mindst mulig udstrækning.
3)
Arealet skal ved besigtigelse være i en sådan dyrkningstilstand, og bestanden skal være på et sådant udviklingsniveau, at det er muligt at foretage tilstrækkelig kontrol for forekomst af flyvehavre, sundhedstilstanden, sortsrenheden samt eventuel iblanding af andre plantearter.
4)
Der må ikke ved besigtigelse kunne konstateres ukrudt eller lejesæd i væsentligt omfang.
5)
Avlen skal høstes således, at den ikke forurenes.
     

II. Forekomst af anden art og sort

A. Anden sort
     
Høstkategori
Højst tilladte forekomst af anden sort pr. 10 m 2
 
Alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, spelt, durumhvede
Triticale
Præ-basissæd
Basissæd
Certificeret sædekorn 1. generation
4 planter
12 planter
Certificeret sædekorn 2. generation
12 planter
40 planter
 
1)
I alm. rug (inkl. hybridrug) må antallet af planter, der umiskendeligt ikke er sortsægte eller for hybrider ikke er i overensstemmelse med komponenten, ikke overstige:
 
a)
1 pr. 30 m2 ved avl af præ-basissæd og basissæd og
 
b)
1 pr. 10 m2 ved avl af certificeret sædekorn, dog for hybrider kun for så vidt angår den hunlige komponent.
2)
For basissæd af hybridrug med anvendt hanlig sterilitet skal sterilitetsniveauet være mindst 98 pct.
3)
Certificeret sædekorn af hybridrug skal om fornødent avles i en blanding af en hanlig steril, hunlig fertil komponent og en hanlig komponent, der genskaber hanlig fertilitet.
4)
Ved avl af certificeret sædekorn af hybrider af alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. byg, alm. hvede, durumhvede, spelt og selvbestøvende sorter af triticale skal bestanden være tilstrækkelig sortsægte og sortsren med hensyn til komponenternes karakteristika. Produceres sædekornet ved hjælp af et kemisk hybridiseringsmiddel, skal bestanden opfylde følgende normer:
 
a)
Sortsrenheden skal for hver komponent være mindst 99,7 pct. for alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. byg, alm. hvede, durumhvede og spelt og 99,0 pct. for selvbestøvende triticale.
 
b)
Hybridiseringsgraden skal være mindst 95 pct.
     

B. Anden kornart
 
   
Høstkategori
Højst tilladte forekomst af anden kornart
Præ-basissæd
10 planter pr. ha.
Basissæd og certificeret sædekorn
1. generation
2 planter pr. 50 m2, heraf højst
1 af særlig iblanding1)
Certificeret sædekorn 2. generation
4 planter pr. 50 m2, heraf højst
2 af særlig iblanding1)
   
1) Særlig iblanding: alm. havre og nøgen havre i vårbyg, alm. byg i alm. havre og nøgen havre, alm. rug i alm. hvede, alm. hvede i alm. rug og alm. rug eller alm. hvede i vinterbyg. For vinterbyg til avl af certificeret sædekorn 2. generation og triticale regnes der ikke med særlig iblanding.
 

III. Flyvehavre

A. Alle arter
1)
Første besigtigelse skal gennemføres umiddelbart efter flyvehavrens skridning.
2)
Der må ikke være foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, jf. dog nr. 6 og afsnit C
3)
Ved fund af flyvehavre ved første besigtigelse skal arealet enten kasseres eller indstilles til anden besigtigelse.
 
Ved indstilling til anden besigtigelse skal fundne flyvehavreplanter afluges og/eller fraskæres.
 
Dog skal:
 
a)
arealet kasseres, hvis flyvehavren findes i større mængde spredt ud over arealet,
 
b)
fund af flyvehavre i kolonier1) fraskæres,
 
c)
fund af flyvehavre, både kolonier og enkeltstående, fraskæres i marker med rug, triticale, alm. havre, nøgen havre og purhavre.
4)
Ved angivelse af antal flyvehavreplanter fundet ved besigtigelsen skal medregnes fund fra efterkontrollen, uanset om efterkontrollen har fundet sted før eller efter besigtigelsen.
5)
Arealet skal ved den afsluttende besigtigelse være fundet fri for flyvehavre. Der skal være mindst en uge mellem to besigtigelser for forekomst af flyvehavre.
6)
Det er tilladt at bekæmpe græsukrudt med midler, der har effekt mod flyvehavre. Foretages bekæmpelse om foråret, skal arealet besigtiges for forekomst af flyvehavre to gange med mindst en uges mellemrum.
   
1) En koloni består normalt af mere end 10 planter på et sted, svarende til frø smidt fra én enkelt plante.
   
B. Regler for fraskæring ved fund af flyvehavre
1)
Fraskæring skal foretages med kratrydder, havefræser eller lignende. Skåret skal være afhugget i jordhøjde og være mindst en halv meter bredt.
2)
Der kan laves flere fraskæringer på et areal, og der kan laves fraskæring midt i arealet. En fraskæring skal bestå af rette linjer. En fraskæring kan have flere knæk. En fraskæring skal være udført minimum 20 m fra den yderste flyvehavreplante. En fraskæring skal være udført, så det er muligt at høste det godkendte areal på fornuftig vis.
3)
Ved den afsluttende besigtigelse skal fraskæringen være foretaget, og der må ikke findes flyvehavre i det areal, der søges godkendt.
4)
Afgrøden på et fraskåret areal skal høstes efter, at afgrøden på den øvrige del af arealet er høstet, og skal holdes adskilt fra den del af avlen, der søges godkendt.
5)
I stedet for en fraskæring kan avleren med virksomhedens godkendelse aftale med kontrolløren at få foretaget en stokkemarkering og høstkontrol. Avleren skal tilkalde kontrolløren, når det ikke-inficerede areal er høstet, og høsten af det inficerede areal må ikke påbegyndes, før høstkontrollen har fundet sted.
   
C. Alm. byg, alm. hvede, spelt og durumhvede
Er der foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre ved randsprøjtning på en mindre, sammenhængende del af et areal, kan anmelderen inden en uge fra første besigtigelse søge NaturErhvervstyrelsen om godkendelse af arealet på følgende betingelser:
a)
Der skal foretages ny besigtigelse tidligst en uge efter første besigtigelse.
b)
Der må hverken ved første eller anden besigtigelse findes flyvehavre i den del af arealet, der ønskes godkendt.
c)
Kontrolløren skal ved høstkontrol konstatere, at det areal, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse og et mindst 10 m bredt bælte stødende op til arealet, står tilbage uhøstet efter, at den øvrige del af arealet er høstet, og avlen er fjernet.
   


Bilag 4

Autorisation af markkontrollører, prøvetagere, virksomheder og afdelinger, der benytter autoriserede prøvetagere og frøanalyselaboratorier

I. Autorisation som markkontrollør
1)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der rekvireres hos styrelsen.
2)
Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig uddannelse, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.
3)
Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført styrelsens kursus for nye markkontrollører og bestået eksamen.
4)
Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelsesskemaer.
5)
Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede sædekornsvirksomheder. Kontrollører ansat i en sædekornsvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, medmindre Naturerhvervstyrelsen har givet tilladelse til andet.
6)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
markkontrolløren gennemfører markbesigtigelser og foretager indberetning i overensstemmelse med anvisninger fra NaturErhvervstyrelsen,
 
b)
markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,
 
c)
markkontrolløren deltager i et af direktoratets årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hvert femte år,
 
d)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af direktoratet, og
 
e)
styrelsen holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.
     
II. Autorisation som prøvetager
1)
Autorisation kan meddeles en person, der er
 
a)
uafhængig, eller
 
b)
ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med sædekorn, eller
 
c)
ansat af en registreret sædekornsvirksomhed.
2)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et skema, der rekvireres hos styrelsen. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået styrelsens praktiske eksamen i prøvetagning. For at opretholde autorisationen skal prøvetageren herefter gennemføre styrelsens førstkommende kursus i prøvetagning og bestå en teoretisk eksamen heri.
3)
En prøvetager ansat af en registreret sædekornsvirksomhed må kun udtage prøver af partier af sædekorn, der er produceret af virksomheden, medmindre NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til andet.
4)
Prøvetagning skal foretages efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med »Instruks i prøvetagning af frø«.
5)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,
 
b)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af styrelsen,
 
c)
prøvetageren mindst hvert andet år deltager i NaturErhvervstyrelsens efteruddannelseskursus eller i virksomhedens interne efteruddannelseskursus, jf. del III,
 
d)
den autoriserede prøvetager ved styrelsens auditbesøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen, og
 
e)
NaturErhvervstyrelsen holdes informeret om alle forhold, der her betydning for gennemførelse af prøvetagningen.
     
III. Autorisation af virksomhed eller afdeling til at benytte autoriserede prøvetagere
1)
Før prøvetagning, ved autoriseret prøvetager, kan påbegyndes, skal de virksomheder eller afdelinger, hvor der ønskes foretaget autoriseret prøvetagning, godkendes af NaturErhvervstyrelsen.
2)
Der skal foreligge et af NaturErhvervstyrelsen godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvordan den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.
3)
For virksomheder, der afholder interne efteruddannelseskurser om prøvetagningsemner for egne prøvetagere, vil deltagelse i NaturErhvervstyrelsens kurser ikke være obligatorisk, forudsat at virksomheden kan dokumentere, at der afholdes interne kurser, og at den enkelte prøvetager deltager i disse efter samme regler som under del II, nr. 5, litra c.
4)
Virksomheden eller afdelingen skal ved NaturErhvervstyrelsens auditbesøg findes at have fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen.
5)
Virksomheden eller afdelingen skal holde NaturErhvervstyrelsen informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.
     
IV. Autorisation som frøanalyselaboratorium
1)
Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:
 
a)
Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret sædekornsvirksomhed.
 
b)
Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.
 
c)
Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen, i de analyser og de arter som autorisationen omfatter, jf. litra e.
 
d)
Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som styrelsen kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter.
 
e)
Laboratoriet skal have et af NaturErhvervstyrelsen godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden. Herudover skal procedure for udtagning af kontrolprøver samt procedure for forberedelse og afholdelse af kurser og eksamen være beskrevet i kvalitetsstyringssystemet.
 
f)
Laboratoriets nationale analysebevis med NaturErhvervstyrelsens logo skal godkendes af styrelsen.
2)
Ansøgning om autorisation skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et skema, der rekvireres hos styrelsen. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor styrelsen kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.
3)
Et laboratorium, der tilhører en registreret sædekornsvirksomhed, må kun analysere partier af sædekorn, der er produceret af virksomheden, medmindre andet er aftalt mellem virksomheden og styrelsen.
4)
Autoriserede analyser af sædekorn skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med styrelsens anvisninger. Resultaterne af de til certificering krævede analyser, skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til styrelsen til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.
5)
Laboratoriet skal udtage 5 pct. af deres analyserede partier til kontrolanalyse. Kontrolanalyserne skal foretages som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Laboratoriet afholder alle omkostninger forbundet hermed.
6)
Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 
a)
laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1, og nr. 3-5,
 
b)
laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,
 
c)
der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme partier,
 
d)
laboratoriets analysebeviser ved styrelsens kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,
 
e)
laboratoriet ved styrelsens auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen,
 
f)
laboratoriet har deltaget i årlige ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,
 
g)
laboratoriet ikke anvender underleverandører af analyser, medmindre styrelsen har givet tilladelse til andet,
 
h)
laboratoriet medvirker til opklaring af årsagen til uoverensstemmelser mellem resultater og følger op på afvigelser og andre anvisninger fra styrelsen, og
 
i)
styrelsen holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.
     


Bilag 5

Kvalitetsnormer

           
       
Præbasissæd og basissæd
Certificeret sædekorn
       
1. generation
2. generation
             
I. Renhed, pct.
1)
EU-norm
       
 
a)
Alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, spelt og durumhvede
99,0
98,0
98,0
 
b)
Alm. rug og triticale
 
98,0
98,0
98,0
 
c)
Majs og alm. kanariegræs
 
98,0
98,0
98,0
2)
Dansk norm1)
       
 
a)
Alm. byg, alm. havre, nøgen havre og alm. hvede
99,9
99,9
99,9
 
b)
Alm. rug og triticale
99,9
99,9
99,9
             
1)Normen er overholdt, hvis analyseresultatet med tillæg af en tolerance på 0,3 svarer til normen
 
             
II Spireevne, pct.
     
1)
EU-norm
       
 
a)
Alm. byg, alm. rug, alm. hvede, spelt, durum, hvede, alm. havre, og purhavre
 
85,0
85,0
85,0
 
b)
Bygsorter, der officielt er klassificeret som ”nøgen byg”-type
 
75,0
75,0
75,0
 
c)
Nøgen havre
 
75,0
75,0
75,0
 
d)
Triticale
 
80,0
80,0
80,0
 
e)
Majs
 
90,0
90,0
90,0
 
f)
Alm. kanariegræs
 
75,0
75,0
75,0
2)
Dansk norm1)
       
 
a)
Vårbyg
 
95,0
95,0
95,0
 
b)
Alm. havre og nøgen havre
 
94,0
94,0
94,0
 
c)
Vinterbyg, alm. hvede, alm. rug, spelt og durumhvede
 
91,0
91,0
91,0
 
d)
Triticale
 
87,0
87,0
87,0
             
1)Normen er overholdt, hvis analyseresultatet med tillæg af en tolerance ad a på 5,0, ad b og c på 6,0 og ad d på 7,0 svarer til normen
             
III. Højeste indhold af kerner af anden kornart og frø af andre plantearter
 
1)
EU-norm
       
 
a)
Alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, alm. rug, spelt, durumhvede og triticale, i 500 g
 
4
10
10
   
-
heraf anden kornart
 
1
7
7
   
-
heraf anden planteart
 
3
7
7
     
-
heraf kiddike og klinte
 
1
3
3
     
-
heraf flyvehavre, gold havre og giftig rajgræs1)
 
0
0
0
 
b)
Majs
       
   
-
Basissæd af indavlede linier, i 250 g
 
0
   
   
-
Basissæd af andre linier og certificeret sædekorn, i 1000 g
 
0
0
 
   
-
Flyvehavre, gold havre og giftigt rajgræs, i 200 g
 
0
0
 
 
c)
Alm. kanariegræs, i 200 g
 
4
10
 
   
-
heraf anden kornart
 
1
5
 
   
-
Flyvehavre, gold havre og giftig rajgræs1)
 
0
0
 
             
1)Findes der 1 kerne af flyvehavre, gold havre eller giftig rajgræs, er normen overholdt, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri.
             
2)
Dansk norm
       
 
a)
Anden kornart, i alt i kerner i 1 kg
       
   
-
Alm. byg, alm. hvede, spelt, durumhvede og triticale
 
2
4
7
     
-
heraf alm. havre eller nøgen havre i vårbyg
 
1
2
3
     
-
heraf alm. hvede eller alm. rug i vinterbyg
 
1
2
5
     
-
heraf alm. rug i alm. hvede
 
1
2
3
   
-
Alm. havre eller nøgen havre
 
2
4
8
     
-
heraf alm. byg i alm. havre eller nøgen havre
 
1
2
5
   
-
Alm. rug
 
2
7
 
     
-
heraf alm. hvede i alm. rug
 
1
3
 
 
b)
Andre plantearter end korn, i 1 kg
 
6
6
6
   
-
heraf kiddike og klinte
 
2
2
2
   
-
heraf gold hejre1)
 
0
0
0
   
-
Flyvehavre og gold havre (for alm. havre, nøgen havre og purhavre i 2 kg)
 
0
0
0
     
Giftig rajgræs
 
0
0
0
             
1)Normen er overholdt, hvis analyseresultatet med fradrag af en tolerance på 1 svarer til normen
             
IV. Vandindhold, pct. (EF-norm og dansk norm)
16
16
16
             
V. Sortsægthed og indhold af anden sort (EU-norm og dansk norm)
   
1)
Alle arter og kategorier skal være sortsægte.
     
2)
Højeste indhold af anden sort, pct.
     
 
a)
Alm. byg, alm. havre, nøgen havre, purhavre, alm. hvede, spelt og durumhvede, dog ikke hybrider
 
0,1
0,3
1,0
 
b)
Triticale, selvbestøvende sorter, dog ikke hybrider
 
0,3
1,0
2,0
 
c)
Hybrider af arter nævnt i litra a og b
   
10,0
 
             
VI. Planteskadegørere
       
1)
Planteskadegørere, der begrænser sædekornets værdi, må kun forekomme i mindst muligt omfang.
       
2)
Højest tilladte indhold af Claviceps purpurea (meldøjer), stykker/brudstykker.
       
 
a)
EU-norm
       
   
i)
Alle arter, dog ikke hybridrug, majs og alm. kanariegræs, i 500 g
 
1
3
3
   
ii)
Hybridrug, i 500 g
 
1
4 1)
 
   
iii)
Majs
       
     
(1)
Basissæd af indavlede linjer, i 250 g
 
1
   
     
(2)
Basissæd af andre linjer og certificeret sædekorn, i 1 kg
 
1
3
 
   
iv)
Alm kanariegræs, i 200 g
 
1
3
 
 
b)
Dansk norm i 1 kg
       
   
i)
Alm. byg, alm. hvede, alm. havre, nøgen havre, triticale, spelt, durumhvede og alm. rug (dog ikke hybridrug)
 
2
6
6
   
ii)
Hybridrug og blandinger af konventionel alm. rug og hybridrug
   
9
 
             
1)Findes der 5 sklerotier eller fragmenter heraf i 500 g, er normen overholdt, hvis der i en tilsvarende prøve kun findes 4 sklerotier eller fragmenter heraf
             
VII. Hybridrug
       
Et parti certificeres ikke, medmindre der er taget behørigt hensyn til resultaterne af en officiel kontroldyrkning af prøver udtaget af udlægspartiet for at få fastslået, om det opfylder betingelserne i del V med hensyn til komponenternes egenskaber, herunder hanlig sterilitet.
             


Bilag 6

Mærkning

1)
Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen.
2)
Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Sækkene skal være forsynet med et fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer). Under produktionen skal der trykkes et tydeligt individuelt løbenummer på hver sæk.
3)
Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
4)
Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000-kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel
   
I. Certificeret sædekorn
Officiel mærkeseddel
A.
Alle kornarter og kategorier (ikke blandinger):
   
1)
»EF-regler og –normer og danske kvalitetsnormer«, hhv. »EF-regler og –normer«.
 
For sorter af alm. byg, der officielt er klassificeret som ”nøgen byg”-type, jf. bilag 5, afsnit II, nr. 1, litra b: »Mindste spireevne 75 pct.«
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
3)
Partiets referencenummer.
4)
Forseglingsmåned og år.
5)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn.
6)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
7)
Kategori. For præ-basissæd: Antal generationer før certificeret sædekorn eller før certificeret sædekorn 1. generation.
8)
Avlsland.
9)
Angivet netto- eller bruttovægt.
10)
For hybridsorter og indavlede linjer:
 
a)
For basissæd, hvor den anvendte hybrid eller indavlede linje (komponent) er optaget på sortsliste:
   
i)
Komponentens navn, med eller uden henvisning til den endelige sort.
   
ii)
For hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter: "Komponent".
 
b)
For basissæd i andre tilfælde:
   
Navnet på den komponent, som basissæden tilhører, og som kan angives i kode, en henvisning til den endelige sort, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig), og betegnelsen: »Komponent«.
 
c)
For certificeret sædekorn: Sortsnavnet og: »Hybrid«.
11)
Andre oplysninger:
 
Såfremt kornet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 23, stk. 1.
   
B.
Tillægsmærkning om forlænget gyldighed:
1)
Partiets referencenummer.
2)
Forseglingsmåned og år.
3)
Andre oplysninger:
 
For vinterhvede, vinterbyg, vintertriticale og vinterrug:
Hvis forseglet i perioden 1. maj-30. juni: »1. december i forseglingsåret« eller »1. december i aktuelle kalenderår«.
Oplysningerne under nr. 1-3 kan også anføres under »Andre oplysninger« på den officielle mærkeseddel, jf. del I, afsnit A, nr. 11
   
C.
Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket):
1)
Partiets referencenummer.
2)
Garanteret mindste spireevne.
3)
Leverandørens navn og adresse.
   
D.
Sortsblandinger:
1)
»EF-regler og –normer og danske kvalitetsnormer«.
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
3)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn.
4)
Sortsblandingsnummer.
5)
Partiets referencenummer.
6)
Forseglingsmåned og år.
7)
Sorter og vægtforhold. For genetisk modificerede sorter: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
8)
Angivet netto- eller bruttovægt.
9)
Avlsland.
10)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 11.
   
E.
Blandinger af byg og italiensk rajgræs eller af byg og alm. rajgræs:
1)
»EF-regler og –normer og danske kvalitetsnormer«.
2)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
3)
»Blanding alm. byg/italiensk rajgræs«, hhv. »Blanding alm. byg/alm. rajgræs«.
4)
Partiets referencenummer.
5)
Forseglingsmåned og år.
6)
Begge sorter. For genetisk modificerede sorter: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
7)
Arternes vægtforhold.
8)
Angivet netto- eller bruttovægt.
9)
Avlsland.
10)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 11.
   
F.
Sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«.
2)
Partiets referencenummer.
3)
Forseglingsmåned og år.
4)
Art.
5)
Sortsbetegnelse (det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn eller forædlerbetegnelse).
6)
Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse.
7)
»Sorten er endnu ikke på officiel liste«.
8)
»Kun til forsøg og afprøvninger«.
9)
Hvis det er relevant: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
10)
Angivet netto- eller bruttovægt.
11)
Hvis udsæden er kemisk behandlet, skal det skrives på den officielle etiket, eller på en leverandøretiket, samt på pakningen eller på et indlægsmærke.
   
II
Ikke endeligt certificeret sædekorn
A.
Mærkeseddel:
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 26, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 12, stk. 3 og 4.
2)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn.
3)
Sort. For en sort (indavlet linjer, hybrid), der alene skal anvendes som komponent for en hybridsort: »Komponent« og for en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
4)
Kategori.
5)
For hybridsort: »Hybrid«.
6)
Markens eller partiets referencenummer.
7)
Angivet netto- eller bruttovægt.
8)
»Ikke endeligt certificeret«.
9)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 11.
   
B.
Følgedokument:
1)
»NaturErhvervstyrelsen, Danmark«, jf. § 26, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 12, stk. 3 og 4.
2)
Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form uden autornavn.
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
4)
Kategori.
5)
Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.
6)
Markens eller partiets referencenummer.
7)
Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.
8)
Høstet mængde og antal pakninger.
9)
For certificeret sædekorn: Antal generationer efter basissæd.
10)
Angivelse af, hvilke avlsnormer avlen har overholdt.
11)
Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.
12)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 11.
   
III.
Særlig mærkning
A.
Forædlermateriale skal være mærket med en officiel mærkeseddel med oplysningerne i del I, afsnit A, nr. 2-11.
B.
Forsøg m.m. (leverandøretiket):
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke
2)
Art.
3)
Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003(EF).
4)
»Kun til forsøg/videnskabeligt formål/forædling«.
5)
Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 11.
   
IV.
Mærkesedlens farve og dimensioner
A.
Farve:
1)
Præ-basissæd
hvid med violet diagonalstribe
2)
Basissæd
hvid
3)
Certificeret sædekorn og certificeret sædekorn 1. generation
blå
4)
Certificeret sædekorn 2. generation
rød
5)
Blandinger
grøn
6)
Ikke endeligt certificeret sædekorn
grå
7)
Forædlermateriale
rød med vandret hvid midterstribe
8)
Frø, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
orange
   
B.
Dimensioner:
 
Mindst 110 x 67 mm
   
V.
Sædekorn fra en ligestillet stat (følgedokument)
1)
Officielt referencenummer for det parti, som frøet er avlet på, samt navn på det land, der har godkendt partiet.
2)
Areal som frøet er avlet på, ha.
3)
Mængde.
4)
Erklæring om, at kravene til OECD certificering var opfyldt ved markbesigtigelsen af avlsarealet.
   


Bilag 7

Betingelser for certificering af restpartier

Restpartier af sædekorn, herunder blandinger, kan efter udløbet af gyldighedsperioden blandes efter følgende retningslinjer:
1)
Partier af vårbyg, vårhvede, vårtriticale, alm. havre, nøgen havre og purhavre må blandes efter den 1. december efter udløbet af gyldighedsperioden.
2)
Partier af vinterbyg og vinterhvede må blandes efter den 1. maj.
3)
Partier af alm. rug og vintertriticale må blandes efter den 1. juli.
4)
Kun partier af samme sort eller sortsblanding må blandes.
5)
Sammenblandes partier af forskellige kategorier, certificeres det blandede parti i den laveste kategori. Partier af præ-basissæd må kun blandes med partier af lavere kategori med NaturErhvervstyrelsens skriftlige tilladelse.
6)
Bejdsede partier må kun blandes med partier, der er bejdset med samme middel og i samme dosering. Det blandede parti må ikke bejdses på ny.
7)
Ved anmeldelse af et blandet parti til certificering skal oplyses, at partiet er af gammel høst.
   


Bilag 8

Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortliste

NaturErhvervstyrelsen og andre EU-landes certificeringsmyndigheder kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på officiel sortsliste. Sædekornet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for certificering.
 
I. Ansøgning til NaturErhvervstyrelsen
1)
NaturErhvervstyrelsen kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:
 
a)
Ansøger.
 
b)
Vedligeholder.
 
c)
Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste.
 
d)
Art.
 
e)
Sortsnavn eller forædlerbetegnelse.
 
f)
Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres, at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.
 
g)
Beskrivelse af de planlagte forsøg og afprøvninger.
 
h)
Medlemsstater, hvor forsøg og afprøvninger gennemføres, samt planlagte mængder.
2)
Tilladelse gives udelukkende til forsøg og afprøvninger, der bliver gennemført på landbrugsvirksomheder, med det formål at skaffe oplysninger om dyrkningen eller anvendelsen af sorten.
3)
Ansøgningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest en måned før handel skal finde sted.
4)
NaturErhvervstyrelsen kan tillade handel af hver sort op til en given mængde, som angivet i del III i dette bilag.
5)
Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.
6)
Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EF-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage.
7)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.
8)
Udsæden skal opfylde de almindelige krav til certificering af sidste generation, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.
     
II. Øvrige krav
A.
Rapportering
1)
Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til NaturErhvervstyrelsen.
Endvidere skal følgende oplyses:
 
a)
De mængder, der er solgt af hver sort, og
 
b)
hvilke lande udsæden er solgt til.
2)
Oplysningerne skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 1. december efter hver sæson.
     
III. Maksimale tilladte mængder for handel med sorter under afprøvning
 
Art/sortsgruppe
Maksimalt tilladt mængde pr. sort (kg)
Alm. havre
26.500
Nøgen havre
2.000
Purhavre
2.000
Alm. byg, vinter
70.000
Alm. byg, vår
294.000
Alm. rug
4.000
Alm. hvede, vinter
305.000
Alm. hvede, vår
8.000
Spelt
2.000
Triticale, vinter
5.000
Triticale, vår
2.000
Majs
500
     


Bilag 9

Særligt om bevaringssorter

I. Oversigt over maksimale mængder korn af bevaringssorter, der må bringes i handel:
     
Art/Sortsgruppe
Maksimalt tilladt mængde pr. sort (kg)
Maksimalt tilladt mængde pr. art (kg)
Alm. havre
48.500
970.000
Nøgen havre
17.000
34.000
Purhavre
17.000
34.000
Alm. byg, vinter
70.000
2.275.000
Alm. byg, vår
290.000
9.700.000
Alm. rug
11.000
166.000
Alm. hvede, vinter
265.000
8.800.000
Alm. hvede, vår
17.000
200.000
Spelt
17.000
34.000
Triticale, vinter
27.500
550.000
Triticale, vår
17.000
34.000
     
     
II. Lukning og mærkning af bevaringssorter
Lukning af pakning
 
1)
Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling
     
Mærkning af pakninger
 
Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:
1)
Ordene: »EF-regler og normer«.
 
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
3)
År for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse udtrykt således:
 
»Partiet lukket…« (år) eller »Prøve udtaget…« (år).
4)
Planteart.
5)
Sortsnavn.
6)
Ordet: »Bevaringssort«.
7)
Oprindelsesregion, samt følgende tekst: »Bevaringssort må kun forhandles i oprindelsesregionen«.
8)
Frøproduktionsregionen (kun hvis den er forskellig fra oprindelsesregion).
9)
Partiets referencenummer.
10)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø
11)
Andre oplysninger
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her, undtagen for læggekartofler,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningssstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø, og den samlede vægt.
     


Bilag 10

Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater

Land (1)
Myndighed
Arter omhandlet i følgende direktiver
1
2
3
AR
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
AU
Australian Seeds Authority LTD. P. O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
CA
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
CL
Ministerio de Agricultura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
HR
State Institute for Seed and Seedlings, Vinkovacka Cesta 63 31000 OSIJEK
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
IL
Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P. O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
MA
D. P. V. C. T. R. F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B. P. 1308 RABAT
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
NZ
Ministry for Primary Industries, 25 »The Terrace« P. O. BOX 2526 6140 WELLINGTON
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
RS
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD
Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD
Maize Research Institute »ZEMUN POLJE« Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
TR
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P. O. BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
US
USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054
2002/54/EF 66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
UY
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES
66/401/EØF 66/402/EØF 2002/57/EF
ZA
National Department of Agriculture, c/o S. A. N. S. O. R. Lynnwood Ridge, P. O. BOX 72981, 0040 PRETORIA
66/401/EØF 66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp. 2002/57/EF
 
(1) AR — Argentina, AU — Australien, CA — Canada, CL — Chile, HR — Kroatien, IL — Israel, MA — Marokko, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966, EF-Tidende, L 125, s. 2309, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/37/EU af 22. november 2012, EU-Tidende 2012, L 325, s. 13, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU af 25. juni 2012, EU-Tidende 2012, L 166, s. 90, Kommissionens Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002, EF-Tidende 2003, L 8, s. 10 som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2012/EU af 21. november 2012, EU-Tidende 2012, L 328, s. 4, Kommissions beslutning 2004/842/EF af 1. december 2004, EF-Tidende 2004, L 362, s. 21, og dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008, EU-Tidende 2008, L 162, s. 13.