Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

(Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

[af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. januar 2013 og var til 1. behandling den 18. januar 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 8. oktober 2012 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 16. Den 10. januar 2013 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Alkohol & Samfund.

Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret henvendelsen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 19 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Udtalelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget oplyst følgende:

Til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets orientering optræder der en mindre fejl i det oversendte høringsnotat.

Af høringsnotatet fremgår det, at der med lovforslaget indsættes en ny § 3. I lovforslaget er der dog tale om en ny § 2 a.

For det andet står der i høringsnotatet på side 7, at der er indsat ny § 3, stk. 6, for at imødekomme et ønske fra De Samvirkede Købmænd. § 3, stk. 6, (eller § 2 a, stk. 6) er imidlertid udgået i det fremsatte lovforslag, men retstilstanden bevaret, således at også salgssteder er forpligtet til synlig skiltning. Forpligtelsen er dog indskrevet i § 2 a, stk. 4, jf. side 6 i lovforslaget (til § 1, stk. 4). Her står der således: »Ved butikker forstås også salg på internettet«.

Hertil kommer, at eksemplerne (f.eks. ved et pop-up vindue), som står beskrevet i kommentaren i høringsnotatet, ikke er bibeholdt, men dette ændrer ikke ved salgsstedernes forpligtelse. Det vil alt i alt sige, at ønsket fra De Samvirkende Købmænd er imødekommet, men lovteknisk på en anden måde end beskrevet i høringsnotatet.

Jeg skal naturligvis beklage fejlen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter lovforslaget, som er en understregning af, at de allerede gældende regler om, at der ikke må sælges tobak og alkohol til personer under 18 år og ikke må sælges vin og øl til unge under 16 år, skal overholdes.

Med hensyn til billedlegitimationen henvises i bemærkningerne til det legitimationskort med billede, som kommunerne kan udstede til unge over 16 år til en pris af 150 kr. I forbindelse med det videre arbejde med området mener Dansk Folkeparti, at der bør ses på muligheden for at sætte billede på sundhedskortet. Det vil dels sikre alle unge et gyldigt legitimationskort, som de kan bruge i denne sammenhæng, dels sikre legitimation ved brugen af sundhedskortet i andre sammenhænge som eksempelvis ved lægebehandling.

Et af de problemer, som dette lovforslag skal imødegå, er, at de unge i dag låner andres sundhedskort og bruger det som dokumentation for deres alder i butikkerne, når de køber øl eller spiritus. Netop derfor skrives det ind i loven, at der skal fremvises billedlegitimation.

Med disse bemærkninger støtter Dansk Folkeparti lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) fmd. Julie Skovsby (S) Karen J. Klint (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Orla Hav (S) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Jonas Dahl (SF) Eigil Andersen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Stine Brix (EL) Per Clausen (EL) Hans Andersen (V) nfmd. Martin Geertsen (V) Jane Heitmann (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Schmidt (V) Eyvind Vesselbo (V) Gitte Lillelund Bech (V) Liselott Blixt (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Joachim B. Olsen (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 113

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 30/1-13 fra Alkohol & Samfund
5
1. udkast til betænkning
6
Orientering om en mindre fejl i høringsnotatet, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
7
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 113

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at bekræfte, at der ikke er tale om overimplementering af EUʼs tobaksdirektiv i dansk lovgivning med vedtagelsen af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorvidt det samlede antal rygere i Danmark er stigende eller faldende, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om der er evidens for, at lovgivning nedsætter antallet af rygere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvilken effekt stramninger i lovningen forventes at have på unges alkoholforbrug, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
5
Spm. , om ministeren påtænker andre initiativer, som kan understøtte den lovgivningsmæssige stramning i forhold til at appellere til dialog og forældreansvar på både ryge- og alkoholområdet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre håndhævelse af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
7
Spm. , om ministeren forventer bødeindtægter, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
8
Spm. , om ministeren påtænker at indgå i dialog med detailhandlen om sikring af lovens overholdelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren overvejer yderligere stramninger på tobaks- og alkoholområdet inden for de næste par år, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
10
Spm. om fremvisning af gyldig billedlegitimation, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om der er behov for øget kontrol, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
12
Spm. om at sikre en styrket håndhævelse af loven, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
13
Spm. om kommentar til henvendelse af 30/1-13 fra Alkohol & Samfund, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
14
Spm. om håndhævelsen i Sverige af den svenske alkohollov i forhold til antallet af anmeldelser og afgørelser, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
15
Spm. om tilsyn og håndhævelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvordan lovens håndhævelse vil blive fulgt, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
17
Spm. om at forbedre mulighederne for at beskytte unge som tilsigtet i lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
18
Spm. om muligheden for at sætte billede på sundhedskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvordan implementeringen af billede på sundhedskort konkret kan gennemføres, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå